http://kerkengeloof.wordpress.com

Drieëndertigste zondag door het jaar

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Openingswoord
De liefde van God is geen geschenk om ongebruikt te laten liggen.
We moeten ermee aan de slag.
Alles wat wij van ‘s ochtends tot ‘s avonds voor elkaar doen
doen we in het vertrouwen dat die liefde ons sterkt,
en in de wetenschap dat zij pas tot volle ontplooiing komt
wanneer wij alles behartigen
wat de Heer ons heeft toevertrouwd.
Bidden wij in deze eucharistieviering
dat Hij ons de kracht geeft Hem trouw te dienen.

EERSTE LEZING                                   Spr. 31, 10-13.19-20.30-31
Roemt haar om de vrucht van haar handen.

Uit het boek Spreuken

Een sterke vrouw, wie zal haar vinden?
Haar waarde gaat uit
boven die van kostbare koralen.
Het hart van haar man vertrouwt op haar
en zijn winst zal hem niet ontgaan.
Zij brengt hem goed, geen kwaad,
alle dagen van haar leven.
Zij kiest zorgvuldig wol en linnen
en haar handen bewerken het met genoegen.
Zij strekt haar handen uit naar het spinrokken
en zij houdt de weefspoel in haar vingers.
Zij opent haar hand voor de behoeftige
en strekt haar armen uit naar de misdeelde.

Bevalligheid is bedrieglijk,
schoonheid is vluchtig,
maar een vrouw die de Heer vreest,
zij moet geprezen worden.
Roemt haar om de vrucht van haar handen
en prijst haar bij de poorten
om haar werken.

Antwoordpsalm                                        Ps.128(127), 1-2, 3, 4-5

Keervers
Gelukkig die godvrezend zijt.

Gelukkig die godvrezend zijt,
de weg des Heren gaat.
Ge zult de vrucht van eigen arbeid eten,
tevreden en voorspoedig zult ge zijn.

Uw vrouw daarbinnen in uw huis
is als een rijkbeladen wijnstok.
En als olijventakken rond de stam,
zo staan uw kinderen om uw tafel.

Ja, zo wordt elke mens gezegend
die eer geeft aan de Heer.
U zegene de Heer uit Sion;
moogt Gij Jeruzalem welvarend zien
zolang uw dagen duren.

TWEEDE LEZING                                     I Tess. 5, 1-6
De dag des Heren komt als een dief in de nacht.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen
van Tessalonica

Broeders en zusters,

Het heeft geen zin
u te schrijven over tijd en uur.
Gij weet zelf heel goed,
dat de dag des Heren komt
als een dief in de nacht.
Terwijl zij zeggen:
“Er heerst vrede en veiligheid”,
juist dan overvalt hen plotseling het verderf
zoals de weeën een zwangere vrouw,
en zij zullen niet ontsnappen.
Maar gij, broeders en zusters, gij leeft niet in de duisternis,
zodat de dag u als een dief zou verrassen.
Gij zijt allen kinderen van het licht, kinderen van de dag.
Wij behoren niet aan nacht en duisternis.

Laten wij dan ook niet slapen als de anderen,
maar waken en nuchter zijn.

Vers voor het evangelie                        Joh. 15, 4a en 5b

Alleluia.
blijft in Mij, dan blijf Ik in u, zegt de Heer;
wie in Mij blijft, draagt veel vrucht.
Alleluia.

EVANGELIE                                            Mt. 25, 14-30
Over weinig waart ge trouw; ga binnen in de vreugde van uw Heer.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd hield Jezus zijn leerlingen deze gelijkenis voor:

“Een man riep bij zijn vertrek naar het buitenland
zijn dienaars bij zich om hun zijn bezit toe te vertrouwen.
“Aan de een gaf hij vijf talenten,
aan de ander twee, aan een derde één,
ieder naar zijn bekwaamheid.
“Daarna vertrok hij.

“Die de vijf talenten gekregen had,
ging er terstond mee werken en verdiende er vijf bij.
“Zo verdiende ook degene die er twee gekregen had,
er twee bij.
“Maar die er één had gekregen,
ging een gat in de grond graven
en het geld van zijn heer verbergen.

“Een hele tijd later kwam de heer van de dienaars terug
en hield afrekening met hen.
“Die de vijf talenten gekregen had,
trad naar voren
en bood nog vijf talenten aan met de woorden:
Heer, vijf talenten hebt gij mij toevertrouwd;
ziehier, vijf talenten heb ik erbij verdiend.

“Zijn meester sprak tot hem:
Uitstekend, goede en trouwe dienaar,
over weinig waart ge trouw,
over veel zal ik u aanstellen.
“Ga binnen in de vreugde van uw heer.

“Nu trad die van de twee talenten naar voren en zei:
Heer, twee talenten hebt gij me toevertrouwd;
ziehier, twee talenten heb ik erbij verdiend.

“Zijn meester sprak tot hem:
Uitstekend, goede en trouwe dienaar,
over weinig waart ge trouw,
over veel zal ik u aanstellen.
“Ga binnen in de vreugde van uw heer.

“Tenslotte trad ook die van één talent naar voren en zei:
Heer, ik heb ervaren dat gij een hard mens zijt,
die oogst waar gij niet gezaaid hebt
en binnenhaalt waar gij niet hebt uitgestrooid.
“Daarom was ik bang
en ben uw talent in de grond gaan verbergen.
“Hier hebt ge uw eigendom terug.

“Maar zijn meester gaf hem ten antwoord:
Slechte en luie knecht,
je wist toch dat ik oogst waar ik niet gezaaid heb,
en binnenhaal waar ik niet heb uitgestrooid?
Daarom had je mijn geld bij de bankiers moeten uitzetten,
dan zou ik bij mijn komst
mijn bezit met rente teruggekregen hebben.
“Neemt hem dus dat talent af
en geeft het aan wie de tien talenten heeft.
“Want aan ieder die heeft, zal gegeven worden,
zelfs in overvloed gegeven worden;
maar wie niet heeft, hem zal nog ontnomen worden
zelfs wat hij heeft.
“En werpt die onnutte knecht buiten in de duisternis;
daar zal geween zijn en tandengeknars.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands BijbelgenootschDe bijbeltekstap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de zondagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: