http://kerkengeloof.wordpress.com

Zaterdag H. Albertus de Grote, b. en krkl.

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
Jezus leert ons dat oprecht en volgehouden gebed nooit tevergeefs is. Maar bidden is niet allereerst veel woorden gebruiken. Het waarachtige gebed komt uit het hart; en het is Gods Geest, die in ons hart woont, die ons daartoe in staat stelt: Hij is onze grote Helper in het gebed.

EERSTE LEZING                                                    3 Joh. 5-8
Het is onze plicht de zaak van de waarheid te steunen
door de broeders te ontvangen.

Uit de derde brief van de heilige apostel Johannes

Dierbare,

Gij bewijst de broeders trouwe dienst
ook al zijn het vreemden voor u.
Zij hebben dan ook ten overstaan van de gemeente
van uw liefde getuigd.
Gij doet er goed aan, hen ook voor de verdere reis uit te rusten
op een wijze die God waardig is.
Want terwille van de Naam hebben zij zich op weg begeven
zonder iets van de heidenen aan te nemen.
Het is onze plicht de zaak van de waarheid te steunen
door zulke mannen gastvrij te ontvangen.

TUSSENZANG                                     Ps. 112(111), 1-2, 3-4, 5-6

Gelukkig de man die ontzag heeft voor God.

Gelukkig de man die ontzag heeft voor God,
die vreugde vindt in zijn geboden.
Zijn kroost zal machtig zijn in het land,
gezegend zal zijn het geslacht van de vrome.

Welvaart en rijkdom sieren zijn huis,
hij zal zijn gerechtigheid nooit verliezen.
Hij is voor de vromen een licht in de nacht,
weldadig, barmhartig, rechtvaardig.

Goed gaat het de man die weggeeft en leent,
die eerlijk zijn zaken behartigt.
In eeuwigheid staat de rechtvaardige sterk,
men blijft hem voor eeuwig gedenken.

ALLELUIA                                                     II Tim. 1, 10b

Alleluia.
Onze Heiland Christus Jezus heeft de dood vernietigd,
en onvergankelijk leven doen aanlichten
door het evangelie.
Alleluia.

EVANGELIE                                               Lc. 18, 1-8
Zou God geen recht verschaffen aan zijn uitverkorenen
die dag en nacht tot Hem roepen ?

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd leerde Jezus zijn leerlingen een gelijkenis
dat zij steeds moesten bidden en daarin niet versagen.
Hij zei :
“Er was eens in een zekere stad een rechter
die zich om God noch gebod bekommerde.
“Er was ook een weduwe in die stad
die herhaaldelijk bij hem kwam met het verzoek :
Verschaf mij recht ten opzichte van mijn tegenstander.
“Een tijdlang wilde die rechter niet,
maar daarna zei hij bij zichzelf :
Al bekommer ik mij om God noch gebod,
toch zal ik die weduwe recht verschaffen
om niet langer geplaagd te worden
door haar eindeloze bezoeken.”
En de Heer sprak :
“Hoort wat de onrechtvaardige rechter zegt !
“Zou God dan geen recht verschaffen aan zijn uitverkorenen
die dag en nacht tot Hem roepen,
of zal Hij ten opzichte van hen onbewogen blijven?
“Ik zeg u : Hij zal hun spoedig recht verschaffen.
“Maar : zal de Mensenzoon bij zijn komst
het geloof op aarde vinden ?”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands BijbelgenootschDe bijbeltekstap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: