http://kerkengeloof.wordpress.com

Zaterdag H. Nicolaas, b.

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
De leerlingen worden gezonden om de komst van het rijk Gods aan te kondigen en om zieken te genezen. Beide taken staan niet los van elkaar, maar overlappen elkaar perfect. Met de komst van het hemels koninkrijk breekt het licht van de waarheid door, die mensen bevrijdt uit de dwaling. En precies omdat zij bevrijd worden, zullen zij in staat zijn om te wandelen in dat licht. De Heer brengt troost, bemoediging en hoop; Niemand klopt ooit vergeefs bij Hem aan. Wij evenmin – wie van ons is niet gekwetst ?

EERSTE LEZING                                        Jes. 30, 19-21. 23-26
De Heer zal genadig zijn voor wie tot Hem roept.

Uit de Profeet Jesaja

Zo spreekt de Heer,
de heilige God van Israël :

“Volk van Sion dat in Jeruzalem woont,
gij zult niet langer wenen :
“De Heer zal u genadig zijn,
zodra Hij uw geweeklaag hoort ;
Hij zal u antwoorden,
zodra Hij uw geroep verneemt.
“Hij zal u het brood der verdrukking schenken
en het water der nood.
“Uw leraar zal zich niet langer verbergen,
uw ogen zullen de leidsman zien.
“En uw oren zullen een stem achter u horen die zegt :
‘Dit is de weg, volg hem, waarheen hij u ook leidt.’
“De Heer zal het laten regenen voor het zaad
dat gij op uw akkers zaait;
en het graan dat uw land voortbrengt
zal voedzaam zijn en overvloedig.
“Op die dag zullen uw kudden grazen op onafzienbare weiden;
“En de ossen en de ezels die uw land beploegen
zullen veevoer vreten met zout gemengd
en met wan en gaffel gezuiverd.
“Van alle hoge bergen en alle hoge heuvels
zal het water in beken naar beneden stromen,
op de dag van de grote slachting,
de dag dat de vestingen vallen.
“Dan zal het licht van de maan zijn als het licht van de zon,
en het licht van de zon zal zeven keer zo sterk zijn
op de dag dat de Heer de wonden van zijn volk verbindt
en Hij de striemen geneest die Hij geslagen heeft.”

TUSSENZANG                           Ps. 147(146), 1-2, 3-4, 5-6

Gelukkig allen die de Heer verwachten (Jes. 30, 18).

Prijst nu de Heer, het is goed Hem te loven,
bezingt onze God, alle lof komt Hem toe.
De Heer bouwt de stad Jeruzalem op,
verzamelt Israël uit de verstrooiing.

Gebroken harten geneest Hij weer,
Hij heelt alle bloedende wonden;
Hij die het getal van de sterren kent
en elk van hen roept bij zijn naam ;

Verheven is Hij, onze heer, en almachtig,
zijn wijsheid is onbegrensd.
De Heer verheft de vernederden
maar zondaars werpt Hij ter aarde.

ALLELUIA                                             Jes. 55, 6

Alleluia.
Zoekt de Heer, nu Hij zich laat vinden ;
roept Hem aan, nu Hij nabij is.
Alleluia.

EVANGELIE                                             Mt. 9, 35-10.1. 5-8
Bij het zien van de menigte wordt Jezus door medelijden bewogen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd ging Jezus rond door alle steden en dorpen,
waar Hij onderricht gaf in hun synagogen
en de Blijde Boodschap verkondigde van het Koninkrijk
en alle ziekten en kwalen genas.
Bij het zien van die menigte mensen
werd Hij door medelijden bewogen,
omdat ze afgetobd neerlagen
als schapen zonder herder.
Toen sprak Hij tot zijn leerlingen :
“De oogst is wel groot
maar arbeiders zijn er weinig.
“Vraagt daarom de Heer van de oogst
arbeiders te sturen om te oogsten.”
Hij riep zijn twaalf leerlingen bij zich en gaf hun de macht
om de onreine geesten uit te drijven
en alle ziekten en kwalen te genezen.
Deze twaalf zond Jezus uit met de opdracht :
“Begeeft u niet onder de heidenen
en gaat niet binnen in een stad van de Samaritanen ;
gij moet veeleer gaan
naar de verloren schapen van het huis van Israël.
“Verkondigt op uw tocht :
Het Koninkrijk der hemelen is nabij.
“Geneest zieken, wekt doden op,
reinigt melaatsen en drijft duivels uit.
“Voor niets hebt gij ontvangen, voor niets moet gij geven.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

 

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: