http://kerkengeloof.wordpress.com

Dinsdag H. Juan Diego Cuauhtlatoatzin

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
Dit is het begin van de zogeheten deutero-Jesaja, de tweede auteur van het boek Jesaja, de profeet uit de ballingschap. Zoals eens voor het volk van Israël een weg gebaand werd door de woestijn, zo volgt nu een tweede uittocht uit de ballingschap naar Jeruzalem. Gods ingrijpen is zo krachtig, dat de ballingen niet de (om)weg gaan langs de wegen die karavanen doorgaans volgen, maar dat zij op een koninklijke, door God zelf gebaande weg naar huis keren. Elke berg, elke heuvel wordt geslecht, zodat de weg zonder hindernissen kan afgelegd worden. Op welke hindernissen stoot ik wanneer ik op weg wil gaan met God ?

EERSTE LEZING                                       Jes. 40, 1-11
God troost zijn volk.

Uit de Profeet Jesaja

“Troost, troost toch mijn Stad, – zegt uw God -,
spreek Jeruzalem moed in,
roep haar toe, dat haar straftijd voorbij is,
dat haar ongerechtigheid vergeven is,
dat zij van Gods hand
haar zonden dubbel betaald heeft gekregen.”
Een stem roept :
“Baan de Heer een weg in de steppe,
effen voor onze God een heerbaan in de woestijn,
elk dal moet gevuld,
elke berg en heuvel geslecht worden,
alle oneffenheden moeten vlak,
de rotsmassa’s een valei worden.
“En verschijnen zal de glorie des Heren,
en alle vlees zal daarvan getuige zijn :
de mond des Heren heeft het gezegd !”
Een stem spreekt : “Roep !”
En ik vraag : “Wat moet ik roepen ?”
“Alle vlees is als gras,
en al zijn glorie als een bloem op het veld :
het gras verdort, de bloem verwelkt
zodra een hete wind erover blaast :
het gras zijn de mensen !
“Het gras verdort, de bloem verwelkt,
maar het woord van onze God houdt eeuwig stand !”

“Beklim de hoogste berg, gij Sion, vreugdebode,
verhef krachtig uw stem, Jeruzalem, vreugdegezant !
“Verkondig het luide, ken geen vrees,
roep tot de steden van Juda :
Uw God is op komst !
“Zie, God de Heer komt met kracht,
zijn arm voert de heerschappij ;
zijn loon komt met Hem mee,
zijn beloning gaat voor Hem uit.
“Als een herder zal Hij zijn schapen weiden,
in zijn armen ze samenbrengen,
de lammeren dragen tegen zijn boezem,
de schapen met zachte hand geleiden.”

TUSSENZANG                              Ps. 96(95), 1-2, 3, 10 ac, 11-12, 13

God onze Heer zal komen met kracht (Jes. 40,9).

Zingt voor de Heer een nieuw gezang,
zingt voor de Heer, alle landen.
Zingt voor de Heer en verheerlijkt zijn Naam,
verkondigt zijn heil alle dagen.

Meldt aan de naties zijn heerlijkheid,
zijn wondere daden aan alle volken.
Beeft voor de Heer, alle mensen op aarde,
de volken bestuurt Hij met billijkheid.

Dan straalt de hemel en jubelt de aarde,
de zee neuriet mee met al wat daar leeft;
de velden zwaaien met al hun gewassen,
de woudreuzen buigen hun kruin.

Zij juichen de Heer toe omdat Hij komt,
Hij komt als koning der aarde.
Rechtvaardig zal Hij de wereld regeren,
de volkeren eerlijk en trouw.

ALLELUIA

Alleluia.
Kom Heer, blijf niet uit,
en delg de misdaden van uw volk.
Alleluia.

EVANGELIE                                           Mt. 18, 12-14
God wil niet dat deze kleinen verloren gaan.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen :
“Wat dunkt u ?
“Wanneer een man honderd schapen heeft
en één daarvan verdwaalt,
zal hij dan niet
de negenennegentig in de bergen alleen laten
om op zoek te gaan naar het verdwaalde ?
“En gelukt het hem dat te vinden, voorwaar Ik zeg u,
dan zal hij over dat ene meer verheugd zijn
dan over de negenennegentig die niet verdwaald waren.
“Zo ook wil uw hemelse Vader niet
dat een van deze kleinen verloren gaat.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.


                                             

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: