http://kerkengeloof.wordpress.com

Vrijdag in de derde week van de advent

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
Simson en Johannes de Doper zijn een godsgeschenk: voor hun ouders, maar nog veel meer voor het volk Israël. Beiden zijn ze er gekomen op het initiatief van God. Hun oorsprong ligt veel verder dan bij een menselijk initiatief. In hen wordt zichtbaar dat God zich de redding van zijn volk sterk aantrekt. Op dat vlak blijkt voor God geen enkel woord onmogelijk, hun ouders reageren echter verschillend. Manoach en zijn vrouw zijn vertrouwvol. Zacharias is eerder sceptisch. En Elisabet overweegt gedurende vijf maanden in het verborgene de betekenis van haar zwangerschap, tot zij in geloof inziet: Dit heeft de Heer voor mij gedaan. Dat ook wij groeien in geloof en belijden: Mijn hoop zijt Gij, Heer (Ps 71,5).

EERSTE LEZING                                               Recht. 13, 2-7. 24-25a
De geboorte van Simson, door een engel aangekondigd.

Uit het Boek van de Rechters

In die tijd
woonde er in Sora een Daniet die Manoach heette.
Zijn vrouw was onvruchtbaar en had nooit kinderen gekregen.
De engel van de Heer verscheen aan die vrouw en zei :
“Gij zijt altijd onvruchtbaar geweest
en hebt nooit een kind gekregen,
maar nu zult gij zwanger worden
en een zoon ter wereld brengen.
“Zorg dat gij geen wijn of sterke drank drinkt
en niets eet dat onrein is.
“Gij zult zwanger worden en een zoon ter wereld brengen.
“Over het hoofd van de jongen mag geen scheermes gaan,
omdat hij vanaf de schoot van zijn moeder aan God is gewijd.
“De bevrijding van Israël uit de macht van de Filistijnen
zal met hem beginnen.”
De vrouw ging dit aan haar man vertellen en zei :
“Er is een man Gods bij mij geweest ;
hij zag er buitengewoon indrukwekkend uit,
als een engel van God.
“Ik heb hem niet durven vragen waar hij vandaan kwam,
en hij heeft mij zijn naam niet genoemd.
“Hij zei tegen mij :
Gij zult zwanger worden en een zoon ter wereld brengen.
“Van nu af moogt gij geen wijn of sterke drank drinken
en niet eten dat onrein maakt ;
want de jongen zal aan God gewijd zijn
vanaf de schoot van zijn moeder tot aan zijn dood.”
De vrouw bracht een zoon ter wereld en noemde hem Simson.
De jongen groeide op, en de Heer zegende hem.
En de geest des Heren bewoog hem voor het eerst.

TUSSENZANG                            Ps. 71(70) 3-4a, 5-6ab, 16-17

Mijn mond was vervuld van uw lof,
U prees ik van vroeg tot laat.

Wees mij een vluchtoord, een veilige plaats ;
mijn rots en mijn burcht zijt Gij altijd geweest.
Bevrijd mij, mijn God, uit de handen der zondaars.

Want Gij, mijn God, Gij zijt mijn verwachting,
mijn hoop zijt Gij, Heer, sinds mijn vroegste jeugd.
Vanaf de moederschoot steun ik op U,
Gij waart mijn beschermer sinds mijn geboorte.

Gods macht zal ik alom verhalen
en uw gerechtigheid loven, Heer.
Van jongsaf heb ik het ondervonden,
en nu nog prijs ik uw daden.

ALLELUIA

Alleluia.
Wortel van Jesse, standaard der volken :
kom ons bevrijden, wil niet langer wachten.
Alleluia.

EVANGELIE                                                Lc. 1, 5-25
De geboorte van Johannes de Doper, door de engel Gabriël
aangekondigd.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In de dagen van Herodes, koning van Judea,
leefde
 er een priester, Zacharias geheten
die behoorde tot de klasse van Abía.
Hij had een vrouw uit de dochters van Aäron
en haar naam was Elisabeth.
Beiden waren rechtvaardig in Gods ogen en leefden onberispelijk
volgens alle geboden en voorschriften van de Heer.
Zij hadden geen kinderen
want Elisabeth was onvruchtbaar
en beiden waren al op gevorderde leeftijd.
Toen Zacharias voor God als priester mocht optreden
omdat zijn klasse de beurt had,
geschiede het dat hij,
-zoals onder de priesters gebruikelijk was –
door het lot werd aangewezen
om de tempel des Heren binnen te gaan
en het wierookoffer op te dragen.
Het gehele volk

stond op het uur van het wierookoffer buiten te bidden.
Er verscheen hem een engel des Heren
aan de rechterkant van het wierookaltaar.
Toen Zacharias hem zag ontstelde hij
en werd door vrees bevangen.
Maar de engel sprak tot hem :
“Vrees niet Zacharias, want uw bede is verhoord ;
uw vrouw Elisabeth zal u een zoon schenken
die gij Johannes moet noemen.
“Gij zult verheugd zijn en het uitjubelen
en vele mensen zullen zich over zijn geboorte verblijden.
“Hij zal groot zijn in de ogen van de Heer ;
wijn of sterke drank zal hij niet drinken
en nog in de schoot van zijn moeder
zal hij met de heilige geest vervuld worden.
“Vele zonen van Israël zal hij terugbrengen tot de Heer, hun God.
“Hij zal voor Hem uitgaan met de geest en de kracht van Elia
om de gezindheid van de vaderen
te doen terugkeren in de kinderen
en de ongehoorzamen
te brengen tot de gesteltenis van de rechtvaardigen,
en om zo voor de Heer een welbereid volk te vormen.”
Maar Zacharias zei tot de engel :
“Waaraan zal ik dit erkennen ?
“Ik ben oud en ook mijn vrouw is reeds op jaren.”
De engel antwoordde hem :
“Ik ben Gabriël die voor Gods aanschijn staat,
en ik ben gezonden om tot u te spreken
en u deze blijde boodschap aan te kondigen.
“Zie, gij zult zwijgen en niet in staat zijn te spreken
tot de dag waarop dat zal gebeuren,
omdat ge mijn woorden niet geloofd hebt ;
deze zullen echter op hun tijd in vervulling gaan.”
Intussen stond het volk op Zacharias te wachten
en ze verwonderden zich dat hij zolang in het heiligdom bleef.
Toen hij naar buiten kwam
was hij niet bij machte tot hen te spreken
en zij begrepen dat hij in het heiligdom een verschijning gezien had.
Maar omdat hij stom bleef kon hij slechts tegen hen gebaren.
Toen de tijd van zijn tempeldienst om was
ging hij naar huis terug
en enige tijd later werd zijn vrouw Elisabeth zwanger.
Zij hield zich vijf maanden lang verborgen en daarna sprakzij:
“Dit heeft de Heer voor mij gedaan
toen het Hem behaagd had
mijn schande bij de mensen weg te nemen.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.


                                     

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: