http://kerkengeloof.wordpress.com

Donderdag in de derde week van de advent

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
Jozef wordt uitgenodigd om het kind van Maria te aanvaarden als een vrucht van de heilige Geest en het de naam Jezus te geven, wat betekent ‘God redt’. Hem wordt gevraagd om vertrouwen te hebben en zich te schakelen in het plan van God. Dit plan bestaat erin mensen te redden van hun zonden. Hij wil een ‘God met ons’ zijn. In Jezus, de Immanuël, gaat de profetie van Jeremia in vervulling. De tijd is voldragen: Jezus is de wettige telg van David, die zijn volk ‘met bekwaamheid’, ‘rechtvaardig en eerlijk’ leidt. Hij brengt ons weer binnen in Gods vriendschap. De zwakken schenkt Hij weer levensmoed. De Heer zij geprezen (Ps 72, 13.18)

EERSTE LEZING                                                      Jer. 23, 5-8
Een wettige afstammeling van David doe Ik opstaan.

Uit de Profeet Jeremia

“Geloof Mij, de tijd komt – zo spreekt de Heer –
dat Ik een wettige afstammeling van David doe opstaan.
“Hij zal met bekwaamheid regeren
en het land rechtvaardig en eerlijk besturen.
“Dan wordt Juda bevrijd, leeft Israël veilig.
“Dit is de naam die men hem geeft :
God de Heer, onze gerechtigheid.
“Eens komt de tijd – zo spreekt de Heer –
dat men niet meer zegt :
Zowaar God leeft,
die de Israëlieten uit Egypte heeft geleid,
maar : Zowaar God leeft,
die de nakomelingen van Israël
heeft teruggebracht uit het noorden,
uit alle landen waarheen Hij hen had verdreven.
“Op hun eigen grond zullen zij weer wonen.”

TUSSENZANG                                      Ps. 72(71) 2, 12-13, 18-19

Rechtvaardigheid zal in zijn dagen ontbloeien
en welvaart alom tot het einde der maanden.

Mijn God, verleen de koning uw wijsheid,
de koningszoon uw rechtvaardigheid.
Hij moge uw volk rechtvaardig besturen,
uw armen met billijkheid.

De arme die steun vraagt zal hij bevrijden,
de ongelukkige zonder hulp.
Hij zal zich ontfermen over misdeelden,
de zwakken schenkt hij weer levensmoed.

De Heer zij geprezen, Israëls God,
die wonderen doet als geen ander ;
geprezen zijn heilige Naam voor altijd,
zijn glorie vervulle de aarde.

ALLELUIA

Alleluia.
Leider van het huis Israël :
Mozes hebt Gij op de Sinaï de Wet gegeven;
kom ons met uw sterke arm bevrijden.
Alleluia.

EVANGELIE                                             Mt. 1, 18-24
Geboorte van Jezus uit de maagd Maria, die verloofd is met
Jozef, een afstammeling van David.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

De geboorte van Jezus Christus vond plaats op deze wijze :
Toen zijn moeder Maria verloofd was met Jozef
bleek zij, voordat ze gingen samenwonen,
zwanger van de heilige Geest.
Omdat Jozef, haar man, rechtschapen was
en haar niet in opspraak wilde brengen,
dacht hij er over
in stilte van haar te scheiden.
Terwijl hij dit overwoog,
verscheen hem in een droom een engel van de Heer
die tot hem sprak :
“Jozef, zoon van David,
wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen ;
het kind in haar schoot is van de heilige Geest.
“Zij zal een zoon ter wereld brengen die gij Jezus moet noemen,
want Hij zal zijn volk redden uit hun zonden.”
Dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden
wat de Heer gesproken heeft door de profeet, die zegt :
“Zie, de maagd zal zwanger worden
en een zoon ter wereld brengen,
en men zal Hem de naam Immanuël geven.”
Dat is in vertaling :
God met ons.
Ontwaakt uit de slaap
deed Jozef zoals de engel van de Heer hem bevolen had
en nam zijn vrouw tot zich.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: