http://kerkengeloof.wordpress.com

Dinsdag in de vierde week van de advent

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
De lezing uit de profeet Maleachi bevat de laatste verzen van het Oude Testament. De Heer zendt een bode voraleer zelf te komen. Zo maakt Hijzelf zijn volk klaar voor de ontmoeting met Hem. Deze bode roept de mensen op om zich toe te keren naar elkaar. De aangekondigde bode krijgt in het evangelie een naam en een gezicht: Johannes, ‘God is genadig’. Het is een naam met een opdracht, een levensroeping: hij zal Gods genade aankondigen. Johannes zal daarom een doopsel van bekering verkondigen: mensen worden dan opgeroepen om zich te bekeren tot God en tot elkaar. De Heer wijst zondaars de weg(Ps 25, 8). Dan kan Gods genade in persoon komen, Jezus Chritus. Hoe ervaar ik dat de Heer me de weg wijst ?

EERSTE LEZING                                                     Mal. 3, 1-4 ; 4, 5-6
De profeet Elia zal opstaan voordat de dag van de Heer komt.

Uit de Profeet Maleachi

Zo spreekt de Heer God :
“Ik zend mijn gezant voor Mij uit
om voor Mij de weg te banen.
“En aanstonds treedt dan de Heer zijn heiligdom binnen,
de Heer, die gij zoekt, de engel van het verbond,
naar wie gij verlangend uitziet.
“Let op, Hij komt, zegt de Heer der legerscharen.
“Maar wie kan de dag van zijn komst verdragen ?
“Wie zal er staande blijven wanneer Hij verschijnt ?
“Want Hij is als het vuur van de smelter,
als het loog van de blekers.
“Hij zet zich neer om het zilver te smelten en te zuiveren,
om de levieten te zuiveren en hen, als goud en zilver, te louteren,
zodat zij de Heer weer op de vereiste wijze
offergaven kunnen brengen.
“Dan zal het offer van Juda en Jeruzalem de Heer weer behagen,
zoals in het verleden, in de voorbije jaren.
“Zie, Ik zal u de profeet Elia zenden
voordat de grote en schrikkelijke dag van de Heer komt.
“Hij zal het hart van de vaders voor de kinderen winnen
en het hart van de kinderen voor de vaders ;
zo niet, dan kom Ik het land met de banvloek slaan.”

TUSSENZANG                                     Ps. 25(24), 4bc-5ab, 8-9, 10, 14

Richt u op en heft uw hoofden omhoog
want uw verlossing komt nabij (Lc. 21, 28)

Wijs mij uw wegen, Heer,
leer mij uw paden kennen.
Leid mij volgens uw woord,
want Gij zijt mijn God en Verlosser.

De Heer is goed en rechtschapen,
daarom wijst Hij zondaars de weg.
Hij leidt de geringe langs eerzame paden,
Hij leert de eenvoudige wat hij moet doen.

De wegen van God zijn goed en betrouwbaar
voor ieder die zijn verbond onderhoudt.
Eeen vriend is de Heer voor hen die Hem vrezen,
Hij toont hen de waarde van zijn verbond.

ALLELUIA

Alleluia.
De dag van de Heer is nabij;
zie, Hij komt ons bevrijden.
Alleluia.

EVANGELIE                                                    Lc. 1, 57-66
Geboorte van Johannes de Doper.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

Voor Elisabeth brak het ogenblik aan dat zij moeder werd ;
zij schonk het leven aan een zoon.
Toen de buren en de familie hoorden
hoe groot de barmhartigheid was
die de Heer aan haar had betoond,
deelden zij in haar vreugde.
Op de achtste dag kwam men het kind besnijden
en ze wilden het naar zijn vader Zacharias noemen.
Maar zijn moeder zei daarop :
“Neen, het moet Johannes heten.”
Zij antwoordden haar :
“Maar er is in uw familie niemand die zo heet.”
Met gebaren vroegen zij toen aan zijn vader
hoe hij het wilde noemen.
Deze vroeg een schrijftafeltje en schreef er op :
“Johannes zal hij heten.”
Ze stonden allen verbaasd.
Onmiddellijk daarop werd zijn mond geopend,
zijn tong losgemaakt
en verkondigde hij Gods lof.
Ontzag vervulde alle omwonenden
en in heel het bergland van Judea
werd al het gebeurde rondverteld.
Ieder die het hoorde dacht er over na en vroeg zich af:
“Wat zal er worden van dit kind?”
Want de hand des heren was met hem.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: