http://kerkengeloof.wordpress.com

Woensdag in de vierde week van de advent

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
Van oudsher is God bekommerd om de toekomst van zijn volk. Met dat volk wil Hij optrekken doorheen de tijden. Niet een stenen tempel wordt het teken van zijn aanwezigheid, maar wel de belofte van een nageslacht voor David. Dat nageslacht zal met God verbonden zijn zoals een vader en zijn zoon met elkaar en zal daarom nooit een einde kennen. Deze belofte wordt op een unieke wijze vervuld in Jezus. Als redder en bevrijder schenkt Hij het volk toekomst door gestalte te geven aan Gods vergeving van de zonden. Van deze Messias is Johannes de voorloper. God is trouw aan zijn eens gegeven woord. Voor Zacharias gaat de zon van Gods genade weer op. Het licht breekt door de duisternis. Ook wij loven daarom de Heer: Uw gunsten, Heer, wil ik bezingen, uw trouw verkondigen aan elk geslacht (Ps 89,2)

EERSTE LEZING                                     II Sam. 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16
Het rijk van David staat vast voor eeuwig.

Uit het tweede Boek Samuël

Toen koning David zijn intrek had genomen in zijn paleis
en de Heer gezorgd had dat al zijn vijanden, in heel de omtrek,
hem met rust lieten,
zei hij tegen de profeet Natan :
“Nu moet u eens zien !
“Zelf woon ik in een paleis van cederhout
en de ark van God staat onder tentdoek !”
Natan zei tot de koning :
“Doe gerust wat u van plan bent ; de Heer staat u bij.”
Maar diezelfde nacht nog
werd het woord van de Heer gericht tot Natan :
“Zeg aan mijn dienaar David :
“Zo spreekt God de Heer :
“Gij wilt voor Mij een huis bouwen en Mij daarin laten wonen ?”
Zo spreekt God, de Heer van de hemelse machten :
“Ik heb u uit de steppe gehaald, achter de schapen vandaan,
om vorst te zijn over mijn volk Israël.
“Op al uw tochten heb Ik u bijgestaan,
al uw vijanden heb Ik vernietigd,
uw naam heb Ik groot gemaakt als die van de groten der aarde.
“Ik heb mijn volk Israël een gebied gegeven
en het daar geplant om er te wonen.
“Het wordt niet meer opgeschrikt
en door geen boosdoeners verdrukt, zoals vroeger,
in de tijd dat Ik over Israël, mijn volk, rechters had aangesteld.
“Ik heb gezorgd dat al uw vijanden u met rust laten.
“De Heer kondigt u aan dat Hij voor ú een huis zal oprichten.
“Wanneer uw dagen ten einde zijn,
en gij bij uw vaderen ter ruste zult gaan,
dan zal Ik het kind, dat van u is uitgegaan
tot uw nazaat verheffen,
en zijn koningschap bestendig doen zijn.
“Ik zal voor hem een vader zijn, en hij Mij een zoon.
“Zo zal uw huis en uw koninklijke macht altijd standhouden ;
uw troon staat vast voor eeuwig.”

TUSSENZANG                                    Ps. 89(88), 2-3, 4-5, 27, 29

Uw gunsten, Heer, wil ik bezingen,
uw trouw verkondigen aan elk geslacht.

Uw gunsten, Heer, wil ik bezingen,
uw trouw verkondigen aan elk geslacht.
Gij hebt gezegd : mijn gunst blijft eeuwig duren,
de hemel is de grondslag van mijn trouw ;

Ik heb met David een verbond gesloten,
mijn uitverkoren dienaar met een eed beloofd :
Ik zal uw nageslacht in stand houden voor eeuwig,
in alle tijden blijft uw troon bestaan.

Hij zal mij aanroepen ; Gij zijt mijn Vader,
mijn God, de steenrots van mijn heil.
Voor altijd kan hij rekenen op mijn genade,
voor immer blijft mijn bond met hem van kracht.

ALLELUIA

Alleluia.
Immanuel, koning en wetgever over uw volk :
kom ons bevrijden, Heer, onze God.
Alleluia.

EVANGELIE                                                    Lc. 1, 67-79
Hij zag op ons neer, gelijk de opgaande zon aan de hemel.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die dagen werd Zacharias, de vader van Johannes
vervuld met de heilige Geest
en hij sprak in profetische woorden :
“Geprezen zij de Heer, Israëls God :
want genadig zag Hij neer en verloste zijn volk.
“Hij heeft ons een reddende kracht verwekt
in het huis van David, zijn dienaar,
zoals Hij van oudsher voorzegd heeft
bij monde van zijn heilige profeten ;
tot redding uit de macht onzer vijanden
en uit de hand van al die ons haten.
“Zo was Hij aan onze vaderen barmhartig
en zijn heilig verbond indachtig :
de eed die Hij onze vader Abraham zwoer :
ons te geven, Hem zonder vrees te dienen,
bevrijd uit de macht van de vijand,
rechtvaardig en heilig voor zijn aanschijn, al onze dagen.
“En gij, kind,
profeet van de Allerhoogste zult ge worden genoemd,
want voorafgaan zult gij aan de Heer
en gij zult zijn wegen bereiden
en zijn volk de redding doen kennen :
de vergiffenis van hun zonden
dank zij de milde erbarming van onze God,
waarmee Hij op ons neerzag
gelijk de opgaande zon aan de hemel,
en waarmee Hij verscheen aan hen
die in het duister en de schaduw van de dood zijn gezeten,
om onze voeten te richten op de weg van de vrede.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d