http://kerkengeloof.wordpress.com

Woensdag zevende dag van het kerstoctaaf

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
Van Jezus ontvangen we voluit de genade van Gods liefde. Dankzij Hem leren we God pas echt kennen. Wie gelooft dat deze kwetsbare mens de Messias is, mag delen in de levenskracht van God en wordt een kind van God. Daarom luidt het: Zingt voor de Heer een nieuw gezang. Hij komt als koning der aarde (Ps 96, 1.13). Er zijn er ook die Jezus niet aanvaarden als de Christus. Zij zijn een antichrist en behoren daarom niet tot de kerkgemeenschap. Het is immers in de Kerk dat we, getekend met chrisma, de Geest ontvangen die ons binnenvoert in het mysterie van de menswording. De tijden zijn dus beslissend. Het laatste uur is al ingezet. Het is een zaak van leven en dood.

EERSTE LEZING                                             1 Joh. 2, 18-21
Gij hebt van de Heilige de inwijding ontvangen, en gij bezit allen ,kennis’.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes

Kinderen,
het is ,het laatste uur’.
Gij hebt gehoord dat de ,antichrist’ moet komen.
Inderdaad,
er zijn nu al vele antichristen opgestaan
en daarom weten wij dat het laatste uur is aangebroken.
Zij zijn uit ons midden voortgekomen
maar zij behoorden niet werkelijk tot ons.
Hadden zij tot ons behoord
dan waren zij bij ons gebleven ;
maar het moest duidelijk worden
dat zij geen van allen bij ons horen.
Ook gij hebt van de Heilige de inwijding ontvangen,
ook gij bezit allen ,kennis’.
En ik schrijf u niet omdat gij de waarheid niet zoudt kennen
maar juist omdat gij haar kent
en omdat de leugen onverenigbaar is met de waarheid.

TUSSENZANG                                       Ps. 96(95), 1-2, 11-12, 13

De hemel straalt en de aarde jubelt.

Zingt voor de Heer een nieuw gezang,
zingt voor de Heer, alle landen.
Zingt voor de Heer en verheerlijkt zijn Naam,
verkondigt zijn heil alle dagen.

Dan straalt de hemel en jubelt de aarde,
de zee neuriet mee met al wat daar leeft ;
de velden zwaaien met al hun gewassen,
de woedreuzen buigen hun kruin.

Zij juichen de Heer toe omdat Hij komt,
Hij komt als koning der aarde.
rechtvaardig zal Hij de wereld regeren,
de volkeren eerlijk en trouw.

ALLELUIA

Alleluia.
De luister van deze dag is een licht om ons heen ;
komt allen de Heer aanbidden, gij volkeren en naties,
want vandaag verscheen een groot licht op aarde.
Alleluia.

EVANGELIE                                         Joh. 1, 1-18
Het Woord is vlees geworden.

Begin van het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

In het begin was het Woord
en het Woord was bij God
en het Woord was God.
Dit was in het begin bij God.
Alles is door Hem geworden
en zonder Hem is niets geworden
van wat geworden is.
In Hem was leven
en dat leven was het licht der mensen.
En het licht schijnt in de duisternis
maar de duisternis nam het niet aan.
Er trad een mens op, een gezondene van God ;
zijn naam was Johannes.
Deze kwam tot getuigenis,
om te getuigen van het Licht
opdat allen door hem tot geloof zouden komen.
Niet hij was het Licht
maar hij moest getuigen van het Licht.
Het ware Licht,
dat iedere mens verlicht,
kwam in de wereld.
Hij was in de wereld ;
de wereld was door Hem geworden
en toch erkende de wereld Hem niet.
Hij kwam in het zijne,
maar de zijnen aanvaardden Hem niet.
Aan allen echter die Hem wel aanvaardden,
aan hen die in zijn Naam geloven
gaf Hij het vermogen
kinderen van God te worden ;
Zij zijn niet uit bloed
noch uit begeerte van het vlees
of de wil van een man,
maar uit God geboren.
Het Woord is vlees geworden
en heeft onder ons gewoond.
Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd,
zulk een heerlijkheid
als de Eniggeborene van de Vader ontvangt,
vol genade en waarheid.
Wij hebben Johannes’ getuigenis over Hem toe hij uitriep :
“Deze was het van wie ik zei :
Hij die achter mij komt is vóór mij,
want Hij was eerder dan ik .”
Van zijn volheid hebben wij allen ontvangen ;
genade op genade.
Werd de Wet door Mozes gegeven,
de genade en waarheid kwamen door Jezus Christus.
Niemand heeft ooit God gezien ;
de Eniggeboren God
die in de schoot van de Vader is,
Hij heeft Hem doen kennen.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d