http://kerkengeloof.wordpress.com

Maandag vijfde dag van het kerstoctaaf

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
Simeon belichaamt de hoop en het vertrouwen van het Godsvolk dat God zal komen en vertroosting zal brengen door zijn Gezalfde.  In Jezus, het kind van eenvoudige mensen, ‘ziet’ Simeon dat God zijn woord houdt. Jezus is degene in wie God heil en redding brengt, voor zijn eigen volk, en bij uitbreiding voor alle mensen. In Jesus breekt het licht van God door. De hemel straalt en de aarde jubelt (Ps 96). Ook Simeon looft God. Maar tegenover Jezus kan men niet neutraal blijven. Wie Hem aanvaardt en in Hem gelooft, moet ook leven en liefhebben zoals Hij. Daden uit waarachtige liefde bewijzen de werkzaamheid van Gods Geest in de harten van de mensen. Wie doet wat de Heer vraagt, bewijst dat hij in Gods liefde leeft. Pas dan kent men God en is men in het licht. Dan staan we op ten leven.

EERSTE LEZING                                             1 Joh. 2, 3-11
Wie zijn broeder liefheeft, blijft in het licht.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes

Vrienden,

Hoe weten wij dat wij God kennen ?
Er is maar één bewijs :
dat we ons houden aan zijn geboden.
Wie zegt dat hij Hem kent
maar zich niet stoort aan zijn geboden
is een leugenaar ;
in zo iemand woont de waarheid niet.
Maar in een mens die gehoorzaam is aan Gods woord
heeft zijn liefde werkelijk haar volmaaktheid bereikt ;
dan weten we zeker dat we ‘in Hem’ zijn.
Wie aanspraak maakt op verbondenheid met God
moet leven juist zoals Christus geleefd heeft.
Vrienden,
ik leg u geen nieuw gebod op.
Het is het oude gebod dat gij altijd gehad hebt ;
het is de boodschap die gij vanaf het begin hebt gehoord.
Toch is het ook weer een nieuw gebod
en dat geldt van Christus maar ook van u :
want de duisternis gaat voorbij
en het waarachtige licht schijnt reeds.
Wie zegt in het licht te zijn maar zijn broeder haat
die is nog steeds in duisternis.
Wie zijn broeder liefheeft
blijft in het licht
en hij komt niet ten val.
Maar wie zijn broeder haat
is in duisternis.
Hij tast in het donker
en hij weet niet waarheen zijn weg hem voert,
want de duisternis heeft hem blind gemaakt.

TUSSENZANG                                  Ps. 96(95), 1-2a, 2b-3, 5b-6

De hemel straalt en de aarde jubelt.

Zingt voor de Heer een nieuw gezang,
zingt voor de Heer, alle landen.
Zingt voor de Heer en verheerlijkt zijn Naam.

Verkondigt zijn heil alle dagen.
Meldt aan de naties zijn heerlijkheid,
zijn wondere daden aan alle volken.

Hij is de schepper van het heelal.
Pracht en verhevenheid gaan voor Hem uit,
macht en luister vervullen zijn woning.

ALLELUIA                                            Joh. 1, 14 en 12b

Alleluia.
Het Woord is vlees geworden
en heeft onder ons gewoond.
Aan allen die Hem aanvaarden
gaf Hij het vermogen
om kinderen van God te worden.
Alleluia.

EVANGELIE                                                  Lc. 2, 22-35
Een licht dat voor de heidenen straalt.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

Toen de tijd aanbrak
waarop Maria en het Kind volgens de Wet van Mozes
gereinigd moesten worden,
brachten zijn ouders Jezus naar Jeruzalem
om Hem aan de Heer op te dragen,
volgens het voorschrift van de Wet des Heren :
elke eerstgeborene van het mannelijk geslacht
moet aan de Heer worden toegeheiligd,
en om volgens de bepaling van de Wet des Heren
een offer te brengen,
namelijk een koppel tortels of twee jonge duiven.
Nu leefde er in Jeruzalem een zekere Simeon,
een wetgetrouw en vroom man
die Israëls vertroosting verwachtte,
en de heilige Geest rustte op hem.
Hij had een godsspraak ontvangen van de heilige Geest
dat de dood hem niet zou treffen
voordat hij de Gezalfde des Heren zou hebben aanschouwd.
Door de Geest gedreven was hij naar de tempel gekomen.
Toen de ouders het kind Jezus daar binnenbrachten
om aan Hem het voorschrift der Wet te vervullen,
nam ook hij het kind in zijn armen
en verkondigde Gods lof met de woorden :
“Uw dienaar laat Gij, Heer, nu naar uw woord in vrede gaan :
mijn ogen hebben thans uw Heil aanschouwd
dat Gij voor alle volken hebt bereid;
een licht dat voor de heidenen straalt,
een glorie voor uw volk Israël.”
Zijn vader en moeder stonden verbaasd
over wat van Hem gezegd werd.
Daarop sprak Simeon over hen een zegen uit
en hij zei tot Maria, zijn moeder :
“Zie, dit kind is bestemd tot val of opstanding van velen in Israël,
tot een teken dat weersproken wordt,
opdat de gezindheid van vele harten openbaar moge worden ;
en uw eigen ziel zal door een zwaard worden doorboord.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: