http://kerkengeloof.wordpress.com

Zaterdag H. Paulus Miki en gez., mrt.

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

EERSTE LEZING                                    Hebr. 13, 15-17.20-21

Moge de God van de vrede,
de de drote herder der schapen heeft teruggebracht uit de dood,
u bevestigen in alle goeds.

Uit de brief aan de Hebreeën

Broeders en zusters,

Door Jezus willen wij God voortdurend een lofoffer brengen,
de hulde namelijk van lippen die zijn naam prijzen.
Vergeet ook nooit elkaar goed te doen en te helpen,
want dat zijn de offers die God behagen.
Gehoorzaamt uw leiders en voegt u naar hen ;
zij zijn dag en nacht in de weer voor uw heil,
want zij zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid.
Zorgt ervoor
dat zij hun taak met voldoening kunnen vervullen.
Als zij steed moeten zuchten en klagen
zou dat voor u niet voordelig zijn.

moge de God van de vrede,
die onze Heer Jezus,
de grote herder der schapen,
door het bloed van een eeuwig verbond
heeft teruggebracht uit de dood,
u bevestigen in alle goeds.
En moge Hij in ons uitwerken wat Hem behaagt
door Jezus Christus.
Hem zij de heerlijkheid toe tot in de eeuwen der eeuwen!
Amen.

TUSSENZANG                                       Ps. 23(22), 1-3a, 3b-4, 5, 6

De Heer is mijn herder, niets kom nik tekort.

De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort ;
Hij laat mij weiden op groene velden.
Hij brengt mij aan water, waar ik kan rusten,
hij geeft mij weer frisse moed.

Mijn schreden leidt Hij langs rechte paden
omwille van zijn Naam.
Al voert mijn weg door donkere kloven,
ik vrees geen onheil waar Gij mij leidt.
Uw stok en uw herdersstaf
geven mij moed en vertrouwen.

Gij nodigt mij aan uw tafel
tot ergernis van mijn bestrijders.
Met olie zalftb Gij mijn hoofd,
mijn beker is overvol.

Voorspoed en zegen verlaten mij nooit
elke dag van mijn leven.
Het huis van de Heer zal mijn woning zijn
voor alle komende tijden.

ALLELUIA                                                     Joh. 14, 23

Alleluia.
Als iemand Mij liefheeft,
zal hij mijn woord onderhouden ;
mijn Vader zal hem liefhebben
en wij zullen tot hem komen.
Alleluia.

EVANGELIE                                                 Mc. 6, 30-34

Zij waren als schapen zonder herder.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Marcus

In die tijd
voegden de apostelen zich bij Jezus
en brachten hem verslag uit
over alles wat zij gedaan en onderwezen hadden.
Daarop sprak Hij tot hen :
“Komt nu eens zelf mee
naar een eenzame plaats om alleen te zijn
en rust daar wat uit.”
Want wegens de talrijke gaande en komende mensen
hadden zij zelfs geen tijd om te eten.
Zij vertrokken dus in een boot naar een eenzame plaats
om alleen te zijn.
Mar velen zagen hen gaan en begrepen waar Hij heenging ;
uit alle steden kwamen mensen te voet daarheen
en ze waren er nog eerder dan zij.
Toe Jezus aan land ging
zag Hij dan ook een grote menigte.
Hij gevoelde medelijden met hen,
want zij waren als schapen zonder herder ;
en Hij begon hen uitvoerig te onderrichten.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

 

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: