http://kerkengeloof.wordpress.com

Donderdag van de eerste week in de veertidagentijd

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
Van Jezus leren wij wat wij in ons gebed moeten vragen. Als God wertkelijk zijn hemelse liefde in zijn Zoon heeft geopenbaard, rest er maar één vraag: dat de aarde steeds meer die liefde herkent. Dat God voor alle mensen Vader mag zijn. Wanneer mogen we vertrouwen op verhoring van ons gebed? Wanneer we bidden zoals Jezus! In plaats van zijn eigen wil na te jagen,heeft Jezus vertrouwen gesteld in het diepe verlangen van zijn Vader: om met Hem verbonden te leven. Want dit is Gods plan: mensen gelukkig maken in de verbondenheid met Hem. Dat is de sleutel van Jezus’ gebed, en die sleutel opent de deur naar verhoring.

EERSTE LEZING                                              Est. 14,1.3-5.12-14

Heer, geen andere helper heb ik dan U.

Uit het Boek Ester

In die tijd nam koningin Ester in doodsnood
haar toevlucht tot de Heer.
Zij bad aldus tot de God van Israël :
“Mijn Heer, onze Koning, Gij zijt de enige!
“Kom mij te hulp, mij die alleen sta
en geen andere helper heb dan U,
want ik ga een groot gevaar tegemoet.
“Van mijn geboorte af heb ik in de stam waaruit ik voortkwam
gehoord, dat Gij, Heer, uit alle volken Israël
en uit al hun voorouders onze vaderen hebt aangenomen
als een blijvend erfdeel en dat Gij voor hen alles hebt gedaan
wat Gij beloofd hadt.
“Gedenk ons, Heer,
openbaar U in het uur van onze nood, en geef mij moed,
Gij, Koning van de goden en heersers over alle heerschappij.
“Leg mij een gelukkig woord in de mond,
als ik sta tegenover de leeuw ;
verander zijn gezindheid en breng hem tot haat
tegen de man, die ons bestrijdt,
zodat hij en zijn medestanders te gronde gaan.
Red ons door uw hand en kom mij te hulp,
want ik sta alleen en heb niemand anders dan U, Heer.”

TUSSENZANG                                         Ps. 138(137), 1-2a, 2bc-3, 7c-8

Wanner ik tot U riep hebt Gij mij steeds verhoord,
Gij hebt mij altijd nieuwe moed gegeven.

U wil ik prijzen, Heer, uit heel mijn hart,
omdat Gij naar mijn bidden hebt geluisterd.
Ik zing voor U en alle hemelmachten
en werp mij neer, gebogen naar uw heiligdom.

U prijs ik om uw goedheid en uw trouw,
want uw belofte hebt Gij mateloos vervuld.
Wanneer ik tot U riep hebt Gij mij steeds verhoord,
Gij hebt mij altijd nieuwe moed gegeven.

Steeds is uw uitgestrekte hand mijn redding :
de Heer voltooit voor mij al wat ik onderneem.
Uw goedheid, Heer, blijft duren zonder einde ;
vergeet het maaksel van uw handen niet !

VERS VOOR HET EVANGELIE                                            Am. 5, 14

Zoekt het goede, en niet het kwade,
opdat gij leeft en God met u blijft.

EVANGELIE                                                                       Mt. 7, 7-12

Al wie vraagt verkrijgt.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen :
“Vraagt en u zal gegeven worden ;
zoekt en ge zult vinden ;
klopt en er zal worden opengedaan.
“Want al wie vraagt verkrijgt;
wie zoekt vindt
en voor wie klopt doet men open.
“Of is er wel iemand onder u
die zijn zoon een steen zal geven als hij om een brood vraagt?
“Of een slang wanneer hij vraagt om een vis ?
“Als gij dus, ofschoon gij slecht zijt,
goede gaven weet te geven aan uw kinderen,
hoeveel te meer zal dan uw Vader die in de hemel is
het goede geven aan wie Hem daarom vragen.
“Alles wat gij wilt dat de mensen voor u doen,
doet dat ook voor hen.
“Dat is Wet en Profeten.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: