http://kerkengeloof.wordpress.com

Zaterdag H. Marcus, evangelist

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
Afkomstig uit Jeruzalem, verbleef Marcus jaren te Rome, samen met Petrus en Paulus. Hij vergezelde Paulus op zijn eerste missiereis. Sober, bijna zakelijk schreef hij neer wat hij over Jezus wist en hoorde. In dit oudste evangelie leren we Jezus kennen doorheen eenvoudige verhalen, in kleine, directe taferelen.

EERSTE LEZING                                                      1 Petr. 5, 5b-14

U groet mijn zoon Marcus.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Petrus

Dierbaren,

Allen moeten zich in de omgang met elkaar
laten leiden door nederigheid,
want God weerstaat de hovaardigen
maar aan de nederigen geeft Hij genade.
Houdt u dan klein onder de sterke hand van God :
Hij zal u te zijner tijd omhoogheffen.
Schuift al uw zorgen op Hem af
want Hij heeft zorg voor u.
Weest nuchter,
wordt wakker !
Uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw,
op zoek naar een prooi om te verslinden.
Weerstaat hem,
sterk door het geloof.
Ge weet dat soortgelijk lijden
het deel is van uw broeders over heel de wereld.
De God van alle genade
die u in Christus tot zijn eeuwige heerlijkheid heeft geroepen,
Hijzelf zal u na een korte tijd van lijden herstellen en bevestigen
en stevig zetten op hechte grondslagen.
Hem is de kracht in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Ik beschouw Silvanus als een betrouwbaar medebroeder ;
met zijn hulp heb ik u dit kort woord van bemoediging geschreven.
Het is mijn vaste overtuiging dat dit de ware genade van God is :
houdt daarin stand !

U groet de zustergemeente in Babylon,
evenals mijn zoon Marcus.
Groet elkaar met de kus van de liefde.

Vrede voor u allen die in Christus zijt !

TUSSENZANG                                          Ps. 89(88), 2-3, 6-7, 16-17

Uw gunsten, Heer, wil ik altijd bezingen.
of : Alleluia.

Uw gunsten, Heer, wil ik bezingen,
uw trouw verkondigen aan elk geslacht.
Gij hebt gezegd : mijn gunst blijft eeuwig duren,
de hemel is de grondslag van mijn trouw.

De hemel prijst uw grote daden, Heer,
de bovenaardse machten uw getrouwheid.
Want wie is in den hoge aan de Heer gelijk?
Wie is als Hij onder de godenzonen ?

Gelukkig is het volk dat weet wat blijdschap is,
omdat het leeft, Heer, in het licht van uw gelaat.
Van dag tot dag vertrouwt het op uw Naam,
vindt het zijn kracht in uw gerechtigheid.

ALLELUIA                                                      1 Kor. 1, 23-24

Alleluia.
Wij verkondigen een gekruisigde Christus,
Gods kracht en Gods wijsheid.
Alleluia.

EVANGELIE                                                     Mc. 16, 15-20

Verkondig het evangelie aan heel de schepping.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Marcus

In die tijd verscheen Jezus aan de elf en zei :
“Gaat uit over de hele wereld
en verkondigt het evangelie aan heel de schepping.
“Wie gelooft en gedoopt is zal gered worden,
maar wie niet gelooft zal veroordeeld worden.
“En deze tekenen zullen de gelovigen vergezellen :
in mijn Naam zullen ze duivels uitdrijven,
nieuwe talen spreken,
slangen opnemen ;
zelfs als ze dodelijk vergif drinken zal het hun geen kwaad doen ;
en als ze aan zieken de handen opleggen
zullen dezen genezen zijn.”
Nadat de Heer Jezus aldus tot hen gesproken had,
werd Hij ten hemel opgenomen
en Hij zit aan de rechterhand van God.
Maar zij trokken uit om overal te prediken,
en de Heer werkte met hen mee
en schonk kracht aan hun woord
door de tekenen die het vergezelden.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: