http://kerkengeloof.wordpress.com

Dinsdag – H. Anselmus, b. en krkl.

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
De gelijkenissen van gisteren gaan verder in de stenigingsscène. ‘Heer Jezus, ontvang mijn geest’ en, met luide stem, ‘Heer, reken hun deze zonde niet aan’ zijn de verzuchtingen. Opvallend in dit relaas is het vernoemen van Paulus, dan nog de vervolger van de christenen. Lucas schrijft: ‘Paulus stemde in met de moord op deze man’, en ook Paulus zal dit later bevestigen: ‘Ik heb Gods Kerk vervolgd’. Lucas heeft duidelijk een bedoeling wanneer hij de aanwezigheid van Paulus als vervolger accentueert. De frase over Paulus volgt onmiddellijk op het citeren van de woorden van Stefanus – ‘Heer reken hun deze zonde niet aan’. Heeft Pauluis deze woorden van vergeving gehoord – en heeft hij op dat moment reeds begrepen dat hij radicaal moest breken met zijn leven?

EERSTE LEZING                                                 Hand. 7, 51- 8, 1a

Heer Jezus, ontvang mijn geest.

Uit de Handelingen van de Apostelen

In die dagen sprak Stefanus tot het volk,
tot de oudsten en de schriftgeleerden :
“Hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oor,
nog altijd weerstreeft gij de heilige Geest
juist zoals uw vaderen deden.
“Wie van de profeten zijn door uw vaderen niet vervolgd ?
“Gedood hebben ze hen
die de komst aankondigden van de Rechtvaardige,
wiens verraders en moordenaars gij nu geworden zijt,
gij nog wel
die de Wet hebt ontvangen door bemiddeling van de engelen ;
maar ge hebt ze niet onderhouden!”
Toen ze dit hoorden werden ze woedend
en ze knarsetandden tegen hem.
Maar Stefanus,
vervuld van de heilige Geest,
staarde naar de hemel en zag Gods heerlijkheid
en Jezus, staande aan Gods rechterhand ;
en hij riep uit :
“Ik zie de hemel open
en de Mensenzoon staande aan Gods rechterhand.”
Maar zij begonnen luidkeels te schreeuwen,
stopten hun oren toe
en stormden als één man op hem af.
Zij sleepten hem buiten de poort en stenigden hem.
De getuigen legden hun mantels neer
aan de voeten van een jongeman die Saulus heette.
Terwijl zij Stefanus stenigden
bad hij :
“Heer Jezus ontvang mijn geest.”
Toen viel hij op zijn knieën
en riep met luide stem :
“Heer, reken hun deze zonde niet aan.”
Na deze woorden ontsliep hij.
Saulus stemde in met de moord op deze man.

TUSSENZANG                              Ps. 31(30), 3cd-4, 6ab, 7b, 8a, 17, 21ab

Vertrouwvol leg ik mijn geest in uw handen, Heer.
of : Alleluia.

Wees mij een rots waar ik vluchten kan,
een sterke burcht waar ik veilig kan toeven.
Want altijd zijt Gij mijn rots en mijn vesting,
uw Naam is mijn leider en gids.

Vertrouwvol leg ik mijn geest in uw handen,
Gij zult mij beschermen, getrouwe God.
Ik stel op U mijn vertrouwen, Heer,
ik mag mij verheugen in uw erbarmen.

Laat over uw dienaar uw Aanschijn stralen,
red mij door uw genade.
De glans van uw Aanschijn beschermt mij altijd
als mensen zich tegen mij keren.
Gij neemt mij op in uw tent,
beschut tegen kwade tongen.

ALLELUIA                                               Lc. 24, 46

Alleluia.
Christus moest lijden en sterven
en opstaan uit de doden,
en aldus binnengaan in zijn heerlijkheid.
Alleluia.

EVANGELIE                                                  Joh. 6, 30-35

Niet Mozes, maar mijn Vader geeft u het echte brood uit de hemel.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

In die dagen zei de menigte tot Jezus :
“Wat voor teken doet Gij dan wel
waardoor wij kunnen zien dat wij in U moeten geloven ?
“Wat doet Gij eigenlijk ?
“Onze vaderen hebben het manna gegeten in de woestijn,
zoals geschreven staat :
Brood uit de hemel gaf Hij hun te eten.”
Jezus hernam:
“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u :
wat Mozes u gaf was niet het brood uit de hemel ;
het echte brood uit de hemel
wordt u door mijn Vader gegeven ;
want het brood van God daalt uit de hemel neer
en geeft leven aan de wereld.”
Zij zeiden tot Hem :
“Heer, geef ons te allen tijde dat brood.”
Jezus sprak tot hen :
“Ik ben het brood des levens :
wie tot Mij komt zal geen honger meer hebben,
en wie in Mij gelooft zal nooit meer dorst krijgen.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d