http://kerkengeloof.wordpress.com

Woensdag in de elfde week door het jaar

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
De gaven die we van God ontvangen, zijn niet alleen voor onszelf bedoeld. Ze zijn ons gegeven opdat wij er van delen met anderen. God houdt immers van een blijmoedige gever. Bovendien wordt men van delen niet armer. Integendeel, wie overvloedig zaait zal overvloedig oogsten. Maar dit veronderstelt wel vertrouwen in God, bij wie de bron van de vrijgevigheid nooit opdroogt en die ook vruchtbaarheid schenkt aan onze gulheid. Gelukkig de man die ontzag heeft voor God (Ps 112,1). Alleen aan God komt dus alle eer toe. Oprechte vrijgevigheid trekt daarom de aandacht niet op zichzelf. Dat geldt trouwens voor alles wat we doen voor God, ook voor het gebed en voor het vasten. De intimiteit met God groeit immers vooral in het verborgene van de binnenkamer. En daar gaat niets ongemerkt aan God voorbij.

EERSTE LEZING                                      II Kor. 9, 6-11

God houdt van een blijmoedige gever.

Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte

Broeders en zusters,

Bedenkt : wie karig zaait zal karig oogsten ;
wie overvloedig zaait zal overvloedig oogsten.
Laat ieder wat hij in zijn hart besloten heeft
ten uitvoer brengen, zonder pijn en zonder dwang,
want God houdt van een blijmoedige gever.
En God heeft de macht u met alle gaven te overstelpen
zodat gij, altijd in alle opzichten van al het nodige voorzien,
nog ruimschoots overhoudt voor elk goed werk.
Zo staat er ook geschreven :
“Hij heeft overvloedig gegeven aan de armen,
zijn mildadigheid zal immer blijven.”

Hij de de zaaier zaad verschaft en voedsel om te eten
zal ook u zaaigoed verschaffen en het vermenigvuldigen
en de oogst van uw mildadigheid doen gedijen.
Zo wordt gij in ieder opzicht verrijkt
en kunt gij alle soort vrijgevigheid beoefenen.
En deze is op haar beurt, door onze bemiddeling
oorzaak van dankbetuiging aan God.

TUSSENZANG                                 Ps. 112(111), 1-2, 3-4, 9

Gelukkig de man die ontzag heeft voor God.
of : Alleluia.

Gelukkig de man die ontzag heeft voor God,
die vreugde vindt in zijn geboden.
Zijn kroost zal machtig zijn in het land,
gezegend zal zijn het geslacht van de vrome.

Welvaart en rijkdom sieren zijn huis,
hij zal zijn gerechtigheid nooit verliezen.
Hij is voor de vromen een licht in de nacht,
weldadig, barmhartig, rechtvaardig.

Met mildheid deelt hij aan armen uit,
hij zal zijn gerechtigheid nooit verliezen,
zijn macht en zijn aanzien vermeerderen steeds.

ALLELUIA                                                   Joh. 14, 5

Alleluia.
Ik ben de weg, de waarheid, en het leven, zegt de Heer ;
niemand komt tot de Vader tenzij door Mij.
Alleluia.

EVANGELIE                                               Mt. 6, 1-6. 16-18

Uw Vader die in het verborgene ziet zal het u vergelden.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen :
“Denkt er om :
beoefent uw gerechtigheid niet voor het oog van de mensen,
om de aandacht te trekken ;
anders hebt gij geen recht op loon
bij uw Vader die in de hemel is.
“Wanneer gij dus een aalmoes geeft,
bazuint het dan niet voor u uit
zoals de huichelaars doen in de synagoge en op straat,
opdat zij door de mensen geprezen worden.
“Voorwaar, Ik zeg u :
Zij hebben hun loon al ontvangen.
“Als gij een aalmoes geeft
laat uw linkerhand dan niet weten wat uw rechter doet
opdat uw aalmoes in het verborgene blijve ;
en uw Vader die in het verborgene ziet
zal het u vergelden.
“Wanneer gij bidt,
gedraagt u dan niet als de schijnheiligen
die graag in de synagogen
en op de hoeken van de straten staan te bidden
om op te vallen bij de mensen.
“Voorwaar, Ik zeg u :
Zij hebben hun loon al ontvangen !
“Maar als gij bidt,
gaat dan in uw binnenkamer,
sluit de deur achter u,
en bidt tot uw Vader, die in het verborgene is ;
en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden.
“Wanneer gij vast,
zet dan geen somber gezicht zoals de schijnheiligen ;
zij verstrakken hun gezicht
om de mensen te tonen dat zij aan het vasten zijn.
“Voorwaar, Ik zeg u :
Zij hebben hun loon al ontvangen.
“Maar als gij vast,
zalft dan uw hoofd en wast uw gezicht
om niet aan de mensen te laten zien dat gij vast,
maar vast voor uw Vader die in het verborgene is
en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: