http://kerkengeloof.wordpress.com

Vrijdag H. Romualdus, abt

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
Valse broeders, slapeloze nachten, honger, koude, rovers, schipbreuk: de Kerk heeft het niet bepaald gemakkelijk gehad in de eerste jaren. De eerste christenen hebben moeten strijden, afdwingen, opbouwen en heropbouwen, terwijl ze onophoudelijk af te rekenen hadden met tegenkanting, spot, bedreiging en vervolging. Wanneer wij ons soms laten ontmoedigen door het beeld van een Kerk die niet langer lijkt aan te spreken, laten we dan terugdenken aan de beginjaren van de jonge Kerk. Kunnen wij in deze tijd dezelfde moed opbrengen als de eerste christenen en – op een eigentijdse wijze en met de middelen die we hebben – strijden en opbouwen ?

EERSTE LEZING                                          II Kor. 11, 18.21b-30

Dag in dag uit drukt mij de zorg voor al de gemeenten.

Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte

Broeders en zusters,

Als zovelen zich laten voorstaan op wereldse voorrechten
mag ik het ook.
Maar als anderen het durven
– nu komt de dwaasheid aan het woord –
durf ik het ook.
Zijn zij Hebreeën ?
Ik ook.
Zijn zij Israëlieten ?
Ik ook.
Zijn zij kindren van Abraham ?
Ik ook.
Zijn zij dienaren van Christus ?
Het lijkt waanzin : ik nog méér !
Ik heb harder gezwoegd,
ik heb langer gevangen gezeten,
ik had veel meer slagen te verduren
en doodsgevaren zonder tal.
Vijfmaal kreeg ik van de Joden de veertig-min-één.
Driemaal ben ik met stokken geslagen, éénmaal gestenigd.
Driemaal heb ik schipbreuk geleden,
eens een heel etmaal doorgebracht in volle zee.
Altijd op reis,
gevaren van rivieren en gevaren van rovers,
gevaren van de kant van mijn eigen volk en van de heidenen,
gevaren in steden en in de woestijn,
gevaren op zee,
gevaren te midden van valse broeders :
met zwoegen en tobben, veel slapeloze nachten,
honger en dorst, vaak zonder eten,
in koude en naaktheid.
En afgezien van al het overige:
dag in dag uit drukt mij de zorg voor al de gemeenten.
Niemand is zwak of ik ben het ook.
Niemand komt ten val
of het grijpt me in de ziel.
Als er toch geroemd moet worden
zal ik roemen op mijn zwakheid.

TUSSENZANG                                       Ps. 34(33), 2-3, 4-5, 6-7

Naar vromen die roepen luistert de Heer
en redt hen uit iedere nood.

De Heer zal ik prijzen iedere dag,
zijn lof ligt mij steeds op de lippen.
Mijn geest is fier op de gunst van de Heer,
laat elk die het hoort zich verheugen.

Verheerlijkt de Heer te zamen met mij
en laat ons eendachtig zijn Naam vereren.
Ik ging tot de Heer en Hij heeft mij verhoord,
Hij heeft mij gered uit al wat ik vreesde.

Verlaat u op Hem, dan wordt ge gelukkig,
want Hij stelt u niet teleur.
Die roepen in nood, naar hen luistert de Heer
en redt hen uit hun ellende.

ALLELUIA                                                 Joh. 15, 15b

Alleluia.
Ik heb u vrienden genoemd, zegt de heer,
want Ik heb u alles meegedeeld,
wat Ik van de Vader heb gehoord.
Alleluia.

EVANGELIE                                                 Mt. 6, 19-23

Waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen :
“Verzamelt u geen schatten op aarde,
waar ze door mot en worm vergaan
en waar dieven inbreken om te stelen ;
maar verzamelt u schatten in de hemel,
waar ze niet door mot of worm vergaan
en waar dieven niet inbreken om te stelen.
“Waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.

“De lamp van het lichaam is het oog.
“Wanneer dus uw oog helder is
zal heel uw lichaam verlicht zijn.
“Is echter uw oog slecht,
dan is heel uw lichaam duister.
“Indien dus zelfs uw innerlijk licht duister is,
hoe erg zal dan de duisternis zijn !”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: