http://kerkengeloof.wordpress.com

Maandag H. Paulinus van Nola, b. HH. Johannes Fisher, b. en Thomas More, mrt.

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
Wat met Abraham gebeurt, staat model voor vele christenen die zich geroepen voelen door God om hun leven radicaal om te keren. Abraham breekt met alles en iedereen, en vertrekt naar het onbekende, alleen vertrouwend op Gods belofte. Daarom juist blijft Abraham het model van het zich gelovig toevertrouwen en op weg gaan, waarheen die weg ons ook leiden zal.

EERSTE LEZING                                              Gen. 12, 1-9

Abram trok weg, zoals de Heer hem had opgedragen.

Uit het Boek Genesis

In die dagen zei God de Heer tot Abram :
“Trek weg uit uw land, uw stam en uw familie,
naar het land dat Ik u aan zal wijzen.
“Ik zal een groot volk van u maken.
“Ik zal u zegenen en uw naam groot maken,
zodat hij een zegen zal zijn.
“Ik zal zegenen die u zegenen,
maar die u vervloeken, zal Ik vervloeken.
“Door u zal zegen komen over alle geslachten op aarde.”

Toen trok Abram weg, zoals de Heer hem had opgedragen,
en lot ging met hem mee.
Abram was vijfenzeventig jaar toen hij Haran verliet.
Met zijn vrouw Sarai en met Lot,
de zoon van zijn broer,
met al hun bezittingen en met allen
die zij in Haran in dienst hadden genomen,
ging Abram op weg naar Kanaän.
In Kanaän aangekomen,
trok Abram het land in,
tot bij de heilige plaats van Sichem,
de eik van More.
Toendertijd waren de Kanaänieten nog in het land.
Daar verscheen God de Heer aan Abram en zei :
“Aan uw nageslacht zal Ik dit land in bezit geven.”
Toen richtte Abram daar een altaar op
ter ere van de Heer, die hem verschenen was.
Vandaar trok hij verder naar het gebergte
ten oosten van Betel,
sloeg zijn tent op
tussen Betel in het westen en Aï in het oosten,
richtte een altaar op ter ere van de Heer
en riep de naam van de Heer aan.
Daarna trok Abram verder naar de Negeb toe.

TUSSENZANG                                Ps. 33(32), 12-13, 18-19, 20, 22

Zalig het volk dat de Heer heeft als God,
de natie door Hem tot zijn erfdeel gekozen.

Zalig het volk dat de Heer heeft als God,
de natie door Hem tot zijn erfdeel gekozen.
Hoog uit de hemel schouwt God omlaag,
blikt neer op de zonen der mensen.

Het is God die zijn dienaars bewaakt,
hen die op zijn gunst vertrouwen,
dat Hij hen redden zal van de dood,
bij hongersnood hen zal voeden.

Daarom vertrouwt ons hart op de Heer,
is Hij ons een schild en een helper.
Geef ons dus, Heer, uw barmhartigheid,
zoals wij op U vertrouwen.

ALLELUIA                                                    cf. Hand. 16, 14b

Alleluia.
Maak ons hart ontvankelijk, Heer,
en dat wij ons richten ,naar het woord van uw Zoon.
Alleluia.

EVANGELIE                                                     Mt. 7, 1-5

Haal eerst de balk uit uw eigen oog !

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen :
“Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt.
“Want met het oordeel dat gij velt
zult gij geoordeeld worden,
en de maat die gij gebruikt
zal men ook voor u gebruiken.
“Waarom kijkt gij naar de splinter in het oog van uw broeder
en merkt gij de balk niet op in uw eigen oog ?
“Of hoe kunt ge tot uw broeder zeggen :
laat mij de splinter uit uw oog halen, en zie,
in uw eigen oog zit de balk nog !
“Huichelaar, haal eerst die balk uit uw eigen oog,
en dan zult ge scherp genoeg zien
om de splinter te kunnen verwijderen
uit het oog van uw broeder.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: