http://kerkengeloof.wordpress.com

Woensdag H. Bonaventura, b. en krkl.

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
‘Er bestaat een arrogante manier om aan theologie te doen, wanneer de hoogmoed van de rede zich boven het woord van God plaatst. Maar ware theologie heeft een andere oorsprong, niet de hoogmoed van de rede. Wie liefheeft wil steeds beter kennen en zeker de geliefde; de ware theologie is gemotiveerd door de liefde van Hem aan wie zij zich gehecht heeft en wil de geliefde beter kennen; dat is de fundamentele bedoeling van de theologie. De uiteindelijke bestemming van de mens is: God lief te hebben, de ontmoeting en vereniging van zijn liefde met de onze’.
(H. Bonaventura)

EERSTE LEZING                                                         Ex. 3, 1-6. 9-12

De engel des Heren verscheen in een vuur
dat opvlamde uit een doornstruik.

Uit het Boek Exodus

In die dagen
hoedde Mozes de kudde van zijn schoonvader Jitro,
de priester van Midjan.
Eens dreef hij de kudde tot ver in de woestijn
en kwam hij bij de berg van God, de Horeb.
Toen verscheen hem de engel van de Heer,
in een vuur dat opvlamde uit een doornstruik
in lichter laaie stond en toch niet verbrandde.
Hij dacht :
Ik ga er op af om dat vreemde verschijnsel te onderzoeken.
Hoe komt het dat die doornstruik niet verbrandt ?
De Heer zag hem naderbij komen om te kijken.
En vanuit de doornstruik riep God hem toe :
“Mozes, Mozes.”
“Hier ben ik,” antwoordde hij.
Toen sprak de de Heer :
“Kom niet dichterbij en doe uw sandalen uit,
want de plaats waar gij staat is heilige grond.”
En Hij vervolgde:
“Ik ben de God van uw vader, de God van Abraham,
de God van Isaäk en de God van Jakob.”
Toen bedekte Mozes zijn gezicht
want hij durfde niet naar God op te zien.
Ook sprak God tot Mozes :
“Het geweeklaag van de Israëlieten is nu tot Mij doorgedrongen
en ik heb ook gezien
hoezeer de Egyptenaren hen onderdrukken.
“Ga er dus heen, Ik zend u naar Farao.
“Gij moet mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte leiden.”
Maar Mozes sprak tot God :
“Wie ben ik dat ik naar Farao zou gaan
en dat ik de Israëlieten uit Egypte zou leiden ?”
God antwoordde hem :
“Ik zal u bijstaan, en dit is het teken
dat Ik het ben die u zendt :
als gij het volk uit Egypte hebt geleid,
zult ge Mij vereren op deze berg.”

TUSSENZANG                                      Ps. 103(102), 1-2, 3-4, 6-7

De Heer is barmhartig en welgezind.

Verheerlijk, mijn ziel, de Heer,
zijn heilige Naam uit het diepst van uw wezen !
Verheerlijk, mijn ziel, de Heer,
vergeet zijn weldaden niet !

Hij is het die u uw schulden vergeeft,
die u geneest van uw kwalen.
Hij is het die u van de ondergang redt,
die u omringt met zijn gunst en erbarmen.

De Heer is rechtvaardig in al wat Hij doet,
Hij laat de verdrukten recht wedervaren.
Hij maakte aan Mozes zijn wegen bekend,
Hij toonde zijn werken aan Israëls zonen.

ALLELUIA                                                     Ps. 95(94), 8ab

Alleluia.
Luistert heden naar de stem van de Heer
en weest niet halsstarrig.
Alleluia.

EVANGELIE                                                    Mt. 11, 25-27

Deze dingen hebt Gij, Vader,
verborgen gehouden voor wijzen en verstandigen,
maar geopenbaard aan kinderen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

Op zeker ogenblik nam Jezus het woord en sprak:
“Ik prijs U, Vader, Heer van hemel en aarde,
omdat Gij deze dingen
verborgen hebt gehouden voor wijzen en verstandigen,
maar ze hebt geopenbaard aan kinderen.
“Ja Vader, zo heeft het U behaagd.
“Alles is Mij door mijn Vader in handen gegeven.
“Niemand kent de Zoon tenzij de Vader,
en niemand kent de Vader tenzij de Zoon
en hij aan wie de Zoon Hem wil openbaren.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: