http://kerkengeloof.wordpress.com

Donderdag O.-L.-Vrouw van de berg Karmel

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
De lezing van vandaag is zo belangrijk omdat God zijn naam bekend maakt aan Mozes. Deze naam, Jahweh, komt in het Oude Testament meer dan 6800 keer voor, maar wordt alleen hier verklaard. God is degene die er is, die er altijd zal zijn voor zijn volk. De verklaring staat aan het begin van de uittocht, het grote heilsfeit van het volk van Israël. Telkens opnieuw wordt in de boeken van het Oud Testament naar de uittocht verwezen als een daad van God waardoor de geschiedenis van Israël begint en waarop alle religieuze verplichtingen van het volk Israël tegenover God gebaseerd zijn.

EERSTE LEZING                                            Ex. 3, 13-20

Ik ben die is.
Hij-is zendt mij tot u.

Uit het Boek Exodus

Toen Mozes de stem van God had gehoord
in het vuur dat opvlamde uit een doornstruik
sprak hij opnieuw tot God :
“Als ik nu bij de Israëlieten kom en hun zeg :
De God van uw vaderen zendt mij tot u, en zij vragen :
Hoe is zijn naam ? wat moet ik dan antwoorden ?”
Toen sprak God tot Mozes :
“Ik ben die is.”
En ook :
“Dit moet gij de Israëlieten zeggen :
Hij-is zendt mij tot u.”
Bovendien zei God tot Mozes :
“Dit moet ge de Israëlieten zeggen :
de Heer, de God van uw vaderen, de God van Abraham,
de God van Isaäk en de God van Jakob, zendt mij tot u.
“Dit is mijn naam voor altijd.
“Zo moet men Mij aanspreken, alle geslachten door.
“Ga nu op weg, roep de oudsten van Israël bijeen
en zeg hun : de Heer, de God van uw vaderen, is mij verschenen,
de God van Abraham, Isaäk en Jakob, met deze boodschap :
Ik draag zorg voor u,
want Ik zie wat men u in Egypte aandoet.
“Daarom heb Ik besloten :
Ik zal u uit de ellende van Egypte wegvoeren
naar het land van de Kanaänieten, Hethieten, Amorieten,
Perizzieten en Jebusieten, een land van melk en honing.
“Zij zullen luisteren naar wat gij zegt.
“Dan moet ge met de oudsten van Israël
naar de koning van Egypte gaan en hem zeggen :
De Heer, de God van de Hebreeën, vraagt ons
een maaltijd voor Hem te houden.
“Laat ons daarom drie dagreizen ver de woestijn ingaan
om offers op te dragen aan de Heer onze God.
“Ik weet dat de koning van Egypte u niet zal laten vertrekken,
als geen sterke hand hem dwingt.
“Daarom zal Ik mijn hand opheffen en Egypte treffen
met allerlei wondertekenen die Ik er zal verrichten.
“Dan zal hij u wel laten gaan.”

TUSSENZANG                              Ps. 105(104), 1, 5, 8-9, 24-25, 26-27

Voor eeuwig blijft Gods verbond van kracht.
of : Alleluia.

Verheerlijkt de Heer en aanbidt zijn Naam,
verkondigt de volken zijn daden.
Vergeet nooit de wonderen die Hij deed,
zijn tekenen en zijn beloften.

Voor eeuwig blijft zijn verbond van kracht,
wat Hij beloofd heeft voor duizend geslachten.
De bond die Hij vroeger met Abraham sloot,
de eed die Hij Isaäk eens heeft gezworen.

De Her vormde zich een talrijk volk
dat sterker werd dan zijn verdrukkers.
Hij liet hun gastvrijheid omslaan in haat,
zodat zij zijn volk bedrogen.

Toen zond Hij zijn dienaar Mozes naar hen
met Aäron die Hij had uitverkoren.
Zij lieten de tekenen zien van de Heer,
het land van Cham zag Gods wondere daden.

ALLELUIA                                              Ps. 111(110), 8ab

Alleluia.
Het werk van de Heer is goed en betrouwbaar,
al wat Hij besluit staat onwrikbaar vast.
Alleluia.

EVANGELIE                                              Mt. 11, 28-30

Ik ben zachtmoedig en nederig van hart.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

Op zeker ogenblik nam Jezus het woord en sprak :
“Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt,
en Ik zal u rust en verlichting schenken.
“Neemt mijn juk op uw schouders en leert van Mij :
Ik ben zachtmoedig en nederig van hart ;
en gij zult rust vinden voor uw zielen,
want mijn juk is zacht en mijn last is licht.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: