Donderdag in de zestiende week

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven.

Overweging
Hoofdstuk 19 is de scharnier waarop heel het boek Exodus draait, met het Sinaï-gebeuren na de buittocht. De wet met de verbondssluiting en een groot aantal voorschriften volgen eruit tot en met de intrek van Jahweh in het gereed gekomen heiligdom. Het heeft niet zo veel zin zich af te vragen wat er juist op de Sinaï gebeurd is. Israël was overtuigd dat Jahweh zich aan Mozes en aan het volk had geopenbaard. Dit geheim heeft men later (mede vanuit de cultus) een zekere aanschouwelijkheid gegeven.

EERSTE LEZING             Ex. 19, 1-2. 9-11. 16-20b

God de Heer zal voor de ogen van heel het volk
neerdalen op de Sinaï.

Uit het Boek Exodus

Drie maanden na hun vertrek uit Egypte, op de dag af,
bereikten de Israëlieten de Sinaï-woestijn.
Zij waren vertrokken uit Refidim
en kwamen aan in de Sinaï-woestijn
waar zij dicht bij de berg hun kamp opsloegen.
De Heer sprak nu tot Mozes :
“Ik kom tot u in een dichte wolk
zodat het volk Mij met u hoort spreken
en voor altijd vertrouwen in u zal krijgen.”
Mozes bracht het antwoord van het volk over aan de Heer.
Toen sprak de Heer tot Mozes :
“Begeef u naar het volk en zorg er voor
dat ze zich vandaag en morgen heiligen en hun kleren wassen.
“Zij moeten zich gereed maken voor overmorgen,
want overmorgen zal de Heer
voor dfe ogen van heel het volk neerdalen op de Sinaï.”
Op de derde dag, vroeg in de morgen,
begon het te donderen en te bliksemen.
Boven de berg hing een dichte wolk,
machtig bazuingeschal weerklonk,
en alle mensen in het kamp beefden van angst.
Toen voerde Mozes het volk uit het kamp naar buiten,
God tegemoet.
Aan de voet van de berg bleven zij staan.
De Sinaï was geheel in rook gehuld
omdat de Heer in vuur was nedergedaald.
De rook steeg omhoog als de rook van een smeltoven.
Heel het volk was met ontzetting geslagen.
Bazuingeschal weerklonk, luider en luider.
Mozes sprak, en de stem van God antwoordde hem.
Want de Heer was nedergedaald op de Sinaï,
op de top van de berg.

TUSSENZANG                   Dan. 3, 52, 53, 54, 55, 56

U komt de lof toe in alle eeuwen.

Geprezen zijt Gij, Heer, God onzer vaderen,
U komt de lof toe in alle eeuwen.

Geprezen uw heilige roemrijke Naam,
U komt de lof toe in alle eeuwen.

Geprezen zijt Gij in het huis van uw glorie,
U komt de lof toe in alle eeuwen.

Geprezen zijt Gij op de troon van uw koninkrijk,
U komt de lof toe in alle eeuwen.

Geprezen zijt Gij, die de diepten doorschouwt,
tronend op kerubs, in alle eeuwen.

Geprezen zijt Gij in de koepel des hemels,
U komt de lof toe in alle eeuw

ALLELUIA          Ps. 119(118), 105

Alleluia.
Uw woord is een lamp voor mijn voeten, Heer,
het is een licht op mijn pad.
Alleluia.

 

EVANGELIE                                                     Mt. 13, 10-17

Aan u is het gegeven
de geheimen van het Rijk der hemelen te kennen,
maar aan anderen is het niet gegeven.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd kwamen de leerlingen Jezus vragen :
“Waarom spreekt Gij tot de menigte in gelijkenissen ?”
Hij gaf hun ten antwoord :
“Aan u is het gegeven
de geheimen van het Rijk der hemelen te kennen,
maar aan hen is het niet gegeven.
“Aan wie heeft zal gegeven worden, en wel in overvloed ;
maar wie niet heeft, hem zal nog ontnomen worden
zelfs wat hij heeft.
“Als Ik tot hen spreek in gelijkenissen
dan is het omdat zij,
ofschoon zij ogen hebben, niet zien
en ofschoon zij oren hebben, niet horen of begrijpen.
“Zo wordt in hen de profetie van Jesaja vervuld
die aldus luidt :
Met uw oren zult gij luisteren en toch niet verstaan,
met uw ogen zult gij kijken en toch niet zien.
“Want verhard is het hart van dit volk,
met hun oren luisteren ze slecht
en hun ogen doen ze dicht,
uit vrees
dat zij zouden zien met hun ogen,
met hun oren zouden horen,
met hun hart zouden verstaan,
zich zouden bekeren
en Ik hen zou genezen.
“Gelukkig uw ogen, omdat zij zien,
en uw oren, omdat zij horen !
“Want voorwaar, Ik zeg u :
vele profeten en rechtvaardigen
hebben verlangd te zien wat gij ziet,
maar zij hebben het niet gezien ;
en te horen wat gij hoort,
maar zij hebben het niet gehoord.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007. Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: