http://kerkengeloof.wordpress.com

Vrijdag -H. Beda, de Eerbiedwaardige, pr. en krkl. – H. Gregorius VII, paus – H. Maria Magdalena de’ Pazzi, mgd.

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
In zijn catechese over de weg van Jezus zegt Marcus ons iets over het huwelijk. Het is een zendingssacrament. Man en vrouw houden zich voor elkaar beschikbaar. Hun zelfgave is exclusief zoals ook de gaven van Christus aan zijn Kerk uniek is. daarom is de huwelijksband voor christenen uniek en onveranderbaar. Man en vrouw hebben dezelfde plichten. Trouwen moet gedaan worden. Gehuwden trouwen elkaar en hebben zich laten trouwen door God. Zij zijn een beeld van Gods verbond.

EERSTE LEZING                                                      Jak. 5, 9-12

De rechter staat al voor de deur.

Uit de brief van de heilige apostel Jakobus

Broeders en zusters,

Klaagt elkaar niet aan ;
dan valt ge zelf onder het oordeel.
Denkt eraan :
de rechter staat al voor de deur.
Neemt een voorbeeld aan de lijdzaamheid
en het geduld van de profeten
die gesproken hebben in de naam van de Heer ;
wij prijzen hen gelukkig
omdat ze hebben standgehouden.
Ge hebt ook gehoord van de standvastigheid van Job
en ge weet hoe de Heer hem in het eind behandeld heeft,
want de Heer is rijk aan barmhartigheid en ontferming.

Vóór alles, broeders en zusters,
legt geen eden af ;
zweert niet bij de hemel
of bij de aarde of waarbij dan ook.
Zegt eenvoudig ja of nee,
dan zult gij niet onder Gods oordeel vallen.

TUSSENZANG             Ps. 103(102), 1-2, 3-4, 8-9, 11-12

De Heer is barmhartig en welgezind.

Verheerlijk, mijn ziel, de Heer,
zijn heilige Naam uit het diepst van uw wezen !
Verheerlijk, mijn ziel, de Heer,
vergeet zijn weldaden niet !

Hij is het die u uw schulden vergeeft,
die u geneest van uw kwalen.
Hij is het die u van de ondergang redt,
die u omringt met zijn gunst en erbarmen.

De Heer is barmhartig en welgezind,
lankmoedig en goedertieren.
Hij blijft niet voortdurend verwijten maken,
Hij is niet voor eeuwig vertoornd.

Zo wijd als de hemel de aarde omspant,
zo alomvattend is zijn erbarmen.
Zo ver als de afstand van oost tot west,
zo ver drijft Hij van ons de zonde.

ALLELUIA                      cf. Hand. 16, 14b

Alleluia.
Maak ons hart ontvankelijk, Heer,
en dat wij ons richten naar het woord van uw Zoon.
Alleluia.

EVANGELIE                     Mc. 10, 1-12

Wat God heeft verbonden, mag een mens niet scheiden.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus

In die tijd vertrok Jezus
en ging naar het gebied van Judea en het Overjordaanse.
Ook daar kwamen de mensen van alle kanten naar Hem toe
en als naar gewoonte onderrichtte Hij hen.
Er kwamen ook Farizeeën die Hem vroegen :
“Staat het een man vrij zijn vrouw te verstoten ?”
Daarmee wilden ze Hem op de proef stellen.
Hij antwoordde hun met een wedervraag :
“Wat heeft Mozes u voorgeschreven ?”
Zij zeiden :
“Mozes heeft toegestaan een scheidingsbrief op te stellen
en haar weg te zenden.”
Doch Jezus antwoordde hun :
“Om de hardheid van uw hart
heeft hij die bepaling voor u neergeschreven.
“Maar in het begin bij de schepping,
heeft God hen als man en vrouw gemaakt.
“Daarom zal de man zijn vader en moeder verlaten
om zich te binden aan zijn vrouw
en deze twee zullen één vlees worden.
“Zo zijn zij dus niet langer twee,
één vlees als zij geworden zijn.
“Wat God derhalve heeft verbonden
mag een mens niet scheiden.”
Thuis ondervroegen de leerlingen Jezus nogmaals daarover.
Hij sprak tot hen :
“Wie zijn vrouw wegzendt en een andere huwt
maakt zich tegenover haar schuldig aan echtbreuk.
“En wanneer zij haar man verlaat en een andere huwt
begaat zij echtbreuk.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: