http://kerkengeloof.wordpress.com

Zaterdag – H. Filippus Neri, pr.

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
De Heer Jezus is verontwaardigd over het gedrag van de leerlingen die de kinderen bars afwijzen. Hieruit blijkt hoezeer Hij het kleine en de kleinen genegen is. Zijn houding is een uitnodiging om ons met het kind en zijn ingesteldheid te vereenzelvigen. Een kind is eenvoudig, aanhankelijk, gul, spontaan en trouw. Op diezelfde wijze, zegt Jezus, mogen wij ons kinderen van God weten.

EERSTE  LEZING                 Jak. 5, 13-20

Het vurig gebed van een rechtvaardige vermag veel.

Uit de brief van de heilige apostel Jakobus

Broeders en zusters,

Heeft iemand van u te lijden ?
Laat hij bidden.
Is iemand welgemoed ?
Laat hij een loflied zingen.
Is iemand onder u ziek ?
Laat hij de presbyters van de gemeente roepen ;
zij moeten een gebed over hem uitspreken
en hem met olie zalven in de naam des Heren.
En het gelovige gebed zal de zieke redden
en de Heer zal hem oprichten.
En als hij zonden heeft begaan
zal het hem vergeven worden.
Belijdt daarom elkander uw zonden en bidt voor elkaar
opdat gij genezing moogt vinden.
Het vurig gebed van een rechtvaardige vermag veel.

Elia was een mens van gelijke aard als wij.
Hij bad met aandrang dat het niet zou regenen
en er viel geen regen op het land,
drie jaar en zes maanden lang.
Hij bad opnieuw,
en de hemel gaf regen
en het land bracht zijn vrucht voort.

Broeders en zusters,
als iemand onder u van de waarheid afdwaalt
en een ander brengt hem tot inkeer,
weet dan dat hij die een zondaar van zijn dwaalweg bekeert,
zijn ziel zal redden van de dood
en tal van zonden zal bedekken.

TUSSENZANG               Ps. 141(140), 1-2, 3, 8

Laat mijn bidden tot U opstijgen als wierook.

Heer, ik roep U aan, kom mij toch helpen,
luister naar mijn stem als ik U roep.
Laat mijn bidden tot U opstijgen als wierook,
mijn geheven handen U een avondoffer zijn.

Zet een wachtpost bij mijn mond, o Heer,
wakers bij de stadspoort van mijn lippen.
Want tot U, Heer, God, richt ik mijn ogen,
tot U vlucht ik, pleng mijn leven niet !

ALLELUIA                                                               Joh. 15, 15b

Alleluia.
Ik heb u vrienden genoemd, zegt de Heer,
want ik heb u alles meegedeeld
wat ik van de Vader heb gehoord.
Alleluia.

EVANGELIE                    Mc. 10, 13-16

Wie het Koninkrijk Gods niet aanneemt als een kind,
zal er zeker niet binnengaan.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus

In die tijd brachten de mensen kinderen bij Jezus
met de bedoeling dat Hij ze zou aanraken.
Maar bars wezen de leerlingen ze af.
Toen Jezus dat zag, zei Hij verontwaardigd :
“Laat die kinderen toch bij Mij komen
en houdt ze niet tegen.
“Want aan hen die zijn zoals zij behoort het Koninkrijk Gods.
“Voorwaar, Ik zeg u :
wie het Koninkrijk Gods niet aanneemt als een kind,
zal er zeker niet binnengaan.”
Daarop omarmde Hij ze en zegende hen
terwijl Hij hun de handen oplegde.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: