http://kerkengeloof.wordpress.com

Zaterdag H. Johannes Maria Vianney, pr.

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
Zowel Jeremia als Johannes de Doper dienden uit de weg geruimd te worden. Jezus zou het niet anders vergaan. De navolging van Hem, het spreken over Hem, leidt bijna altijd tot tegenwerking, gewelddadigheid en vervolging onder vele vormen. Als christenen zoeken wij dat alles niet, het gebeurt gewoon. Waarin vinden wij kracht om het te kunnen blijven dragen ? is onze grootste kracht niet onze diepe verbondenheid met Jezus en met allen die zijn weg zijn gegaan? Die verbondenheid vinden wij in zijn aanwezigheid, in het gebed.

EERSTE LEZING                                      Jer. 26,11-16. 24

Het is de opdracht van de Heer dat ik dit alles verkondig.

Uit de Profeet Jeremia

In die dagen zeiden de priesters en de profeten
tot de edelen en tot alle aanwezigen :
“Deze man, Jeremia, is de dood schuldig.
“Hij heeft tegen deze stad geprofeteerd ;
Gij hebt het zelf gehoord.”
Maar Jeremia zei tot de edelen en tot alle aanwezigen :
“Alle bedreigingen tegen deze tempel en tegen deze stad
die gij hebt gehoord,
heb ik uitgesproken in opdracht van de Heer.
“Betert dus uw leven, luistert naar de Heer uw God.
“Misschien krijgt Hij dan spijt over het onheil
waarmee Hij u heeft bedreigd.
“Met mij kunt gij natuurlijk doen wat ge wilt :
ik ben in uw macht.
“Maar als ge mij doodt, moet gij wel weten
dat ge onschuldig bloed brengt over uzelf,
over deze stad en over haar inwoners,
want het is in opdracht van de Heer
dat ik dit alles verkondig.”
Daarop zeiden de edelen en alle aanwezigen
tot de priesters en de profeten :
“Deze man is de dood niet schuldig.
“Hij heeft tot ons gesproken namens de Heer.”
Het was vooral aan Achikam, zoon van Safan, te danken
dat Jeremia niet in handen viel van het gepeupel
dat hem wilde doden.

TUSSENZANG                    Ps. 69(68), 15-16, 30-31, 33-34

Mijn gebed, Heer, richt ik tot U,
nu is het de tijd van genade.

Red mij uit de modder waarin ik verzink,
bevrijd mij van hen die mij haten.
Geef dat ik niet in de diepte verdrink,
niet meegevoerd word door de stroom.
Zorg dat de afgrond mij niet verslindt,
de mond van de put niet boven mij dichtslaat.

Ik ga gebogen onder mijn smart ;
God, laat uw hulp mij beschermen.
Gods naam zal ik loven in mijn gezang,
hem dankbaar overal prijzen.

Ziet toe, geringen, en west verheugd,
schept moed, gij allen die God zoekt.
God luistert naar wat een arme Hem vraagt,
vergeet zijn gevangenen niet.

ALLELUIA                                                          Ps. 130(129), 5

Alleluia.
Op de Heer stel ik mijn hoop,
op zijn woord vertrouw ik.
Alleluia.

EVANGELIE                                                      Mt. 14, 1-12

Herodes gaf opdracht Johannes te onthoofden.
Zijn leerlingen gingen het aan Jezus melden.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd begon Jezus’ vermaardheid
tot de viervorst Herodes door te dringen,
en hij zei daarom tot zijn hovelingen :
“Dat moet Johannes de Doper zijn ; hij is uit de doden opgestaan ;
vandaar dat die wonderkrachten in hem werken.”
Want omwille van Herodias, de vrouw van zijn broer Filippus,
had Herodes Johannes laten grijpen
en geboeid in de gevangenis geworpen,
omdat Johannes tot hem gezegd had :
Het is u niet geoorloofd haar als vrouw te hebben.
Daarom had Herodes hem eigenlijk ter dood willen brengen,
maar hij was hiervoor teruggeschrokken
omdat het volk Johannes voor een profeet hield.
Toen de dochter van Herodias echter
op de verjaardag van Herodes voor het gezelschap danste,
beviel zij hem zozeer dat hij een eed zwoer
haar alles te zullen geven wat zij zou vragen.
Haar moeder had haar het antwoord ingescherpt
en daarom zei ze :
“Geef mij, hier nog, op een schotel
het hoofd van Johannes de Doper.”
Ofschoon dit de koning aan zijn hart ging wilde hij toch,
ook wegens zijn tafelgenoten, zijn eed gestand doen
en hij gelastte het te geven.
Hij gaf daarom opdracht
Johannes in de gevangenis te onthoofden.
Zijn hoofd werd op een schotel binnengebracht
en aan het meisje gegeven dat het aan haar moeder bracht.
Zijn leerlingen kwamen het lijk halen en begroeven het ;
daarna gingen zij het aan Jezus melden.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

 

 

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: