http://kerkengeloof.wordpress.com

Dinsdag – H. Juliana van Cornillon, mgd – HH. Sixtus II, paus, en gezellen, mrt. – H. Cajetanus, pr.

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
Jeremia beschrijft het herstel van Israël: een nieuwe vorst zal opstaan en zal middelaar worden tussen God en zijn mensen. Steeds opnieuw zendt God mensen die spreken en handelen in zijn naam. Die in weerwil van beproeving en zonde blijven waarschuwen voor doodlopende wegen, maar ook genezend en troostend aanwezig zijn wanneer die wegen toch worden ingeslagen. Hij heeft zijn eigen Zoon gezonden, die mens werd om de Schrift in vervulling te brengen: Hij zal alle volken en stammen leiden naar God, om hulde te brengen aan God de Heer.(Ps. 102). Waartoe weet ik me door Hem gezonden ?

EERSTE  LEZING                                                  Jer. 30, 1-2. 12-15. 18-22
Om uw talrijke zonden heb Ik u dit alles aangedaan.
Ik herstel de tenten van Jakob.

Uit de Profeet Jeremia

Het woord van de Heer kwam tot Jeremia :
“Dit zegt de Heer, Israëls God :
Stel alles wat Ik u gezegd heb op schrift.
“Uw kwaal is ongeneeslijk, uw wonden zijn niet te helen.
“Niemand verzorgt uw zweren,
uw wonden sluiten zich niet.
“Al uw minnaars zijn u vergeten,
ze lopen u niet meer achterna,
omdat Ik als een vijand op u heb ingeslagen
en u meedogenloos heb gestraft
om uw vele misdaden en uw talrijke zonden.
“Wat jammert ge dan om uw wonden
en uw onverdraaglijke pijnen ?
“Om uw vele misdaden en uw talrijke zonden
“heb Ik u dit alles aangedaan.
“Ik herstel de tenten van Jakob,
Ik ontferm Mij over zijn huizen.
“De stad wordt herbouwd op zijn puinhoop,
de burcht komt weer op zijn vroegere plaats.
“Een loflied weerklinkt, men hoort hen weer lachen.
“Ik maak hen talrijk; nooit nemen ze in aantal af.
“Ik breng hen tot aanzien, nooit worden ze meer veracht.
“Hun zonen zijn voor Mij weer als vroeger,
hun gemeenschap blijft altijd bestaan.
“Hun onderdrukkers straf Ik.
“Hun vorst is een van hen,
hun heerser komt voort uit hun midden.
“Ik laat hem bij Mij komen, hij mag tot Mij naderen.
“Wie anders zou met gevaar voor zijn leven
tot Mij durven naderen
– zo luidt de godsspraak van de Heer -?
“Gij zult mijn volk en Ik zal uw God zijn.”

TUSSENZANG                                    Ps. 102(101), 16-18, 19-21, 29, 22-23

De Heer herbouwt de muren van Sion.

De heidenen zullen uw Naam weer duchten,
de vorsten der aarde uw heerlijkheid, Heer ;
wanneer Gij de muren van Sion herbouwt,
wanneer Gij daar weerkeert in volle luister ;
wanneer Gij de stem der geplunderden hoort,
hun smeekbeden niet naast U neerlegt.

Stel dit dan op schrift voor het komend geslacht
en laat onze zonen de Heer ervoor danken.
De Heer ziet omlaag van zijn heilige hoogte,
Hij ziet uit de hemel op aarde neer.
Hij zal het geschrei der gevangenen horen,
verlossen die aan de dood zijn gewijd.

Het kroost van uw dienaren krijgt weer een woonplaats,
hun nageslacht blijft voor uw aanschijn bestaan.
Dan wordt op de Sion zijn Naam weer verkondigd,
zijn lof in de heilige stad ;
als volken en stammen daarheen zullen komen
om hulde te brengen aan God de Heer.

EVANGELIE                                                    Mt. 15, 1-2.10-14
Iedere aanplanting die niet door mijn hemelse Vader geplant is
zal worden uitgerukt.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

Op zekere dag
kwamen Farizeeën en schriftgeleerden uit Jeruzalem naar Jezus
met de vraag :
“Waarom overtreden uw leerlingen
wat ons van oudsher is overgeleverd?
“Want ze wassen hun handen niet voor het eten.”
Daarop riep Jezus de mensen bij zich en sprak tot hen :
“Luistert en wilt verstaan :
“Niet wat de mond binnengaat bezoedelt de mens ;
de mens wordt bezoedeld door wat de mond uitgaat.”
Toen kwamen de leerlingen naar Hem toe en zeiden :
“Weet Gij dat de Farizeeën
bij het horen van uw woorden er aanstoot aan namen?”
Maar Hij antwoordde :
“Iedere aanplanting
die niet door mijn hemelse Vader geplant is
zal worden uitgerukt.
“Laat ze maar begaan :
zij zijn blinden die blinden leiden.
“Maar als de ene blinde de andere leidt
vallen beiden in een kuil.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007. Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: