http://kerkengeloof.wordpress.com

Zaterdag – H. Clara, mgd.

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

OVERWEGING

Jezus spreekt de woorden over het geloof dat bergen verzet naar aanleiding van de genezing van een jongen die aan vallende ziekte lijdt. Zowel de vader van de jongen als Jezus’ leerlingen voelen zich machteloos tegenover deze situatie. Jezus verwijt de leerlingen een gebrek aan geloof. Dat is een zwaar verwijt dat de leerlingen misschien kwetst. Maar, de scherpte van Jezus’ woorden wil enkel duidelijk maken wat de kracht van het geloof kan betekenen. In deze zin is zijn boodschap hoopgevend en versterkend. Er is niet veel nodig om grote dingen te kunnen doen. Alleen wat geloof!

EERSTE LEZING          Hab. 1, 12-2,4
 De rechtvaardige blijft leven door zijn trouw.

Uit de Profeet Habakuk

Zijt Gij niet vanouds, Heer,
zijt Gij niet mijn God, mijn heilige,
de overwinnaar van de dood?
Om het oordeel te voltrekken, Heer,
hebt Gij dit volk aangewezen.
Om te kastijden
hebt Gij, mijn Rots, het aangesteld.
Gij wiens ogen te zuiver zijn
om het kwaad aan te zien,
Gij die het onrecht
niet onbewogen kunt gadeslaan,
hoe kunt Gij de verraders aanzien,
en zwijgen, als de schurk een man verslindt,
rechtvaardiger dan hijzelf?
Gij behandelt de mensen
als de vissen in de zee,
als het wemelend gedierte dat geen meester heeft.
De Chaldeeër slaat ze allen aan de haak,
hij sleept ze mee in zijn net,
hij brengt ze bijeen in zijn fuik.
Daarom verheugt hij zich en jubelt hij het uit.
Daarom brengt hij offers aan zijn net
en brandt hij wierook voor zijn fuik :
daaraan dankt hij zijn vette buit,
zijn overvloedig maal.
Mag hij dan zijn net maar blijven ledigen?
Mag hij ermee doorgaan
de volken meedogenloos uit te moorden?
Ik zal mijn wachtpost betrekken,
ik ga op de wallen staan ;
ik wil uitkijken om te zien
wat de Heer mij zeggen zal,
het antwoord , dat ik te horen krijg
op mijn bezwaren.
De Heer gaf mij ten antwoord :
“Schrijf het visioen op,
al wacht het de vastgestelde tijd nog af,
hijgt niettemin naar zijn vervulling :
het vertelt geen leugen.
“Al blijft het ook uit, geef het wachten niet op,
want komen doet het beslist
en het komt niet te laat.
“Een windbuil is hij
die in zijn hart niet deugt ;
de rechtvaardige echter blijft leven door zijn trouw.”

TUSSENZANG                    Ps. 9, 8-9, 10-11, 12-13

Die U zoeken, Heer, stelt Gij niet teleur.

God blijft eeuwig op zijn troon gezeten,
onwrikbaar staat zijn rechterstoel.
Recht spreken zal Hij over heel de wereld,
en onpartijdig zal zijn oordeel zijn.

Zo zal de Heer een wijkplaats zijn voor de verdrukte,
een veilig toevluchtsoord in tijd van nood.
Op U vertrouwen allen die Uw naam erkennen,
want die U zoeken stelt Gij niet teleur.

Zingt voor de Heer, die op de Sion woont,
verkondigt aan de volkeren zijn daden.
Hij neemt de bloedwraak op zich voor de armen,
hun noodkreten vergeet Hij niet.

ALLELUIA                          Ps. 119(118), 105

Alleluia.
Uw woord is een lamp voor mijn voeten, Heert,
het is een licht op mijn pad.
Alleluia.

EVANGELIE                 Mt. 17, 14-20

Wanneer gij geloof bezit zal u niets onmogelijk zijn.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd,
toen Jezus en de leerlingen bij het volk gekomen waren,
kwam een man naar Hem toe,
wierp zich op de knieën voor Hem neer en sprak :
“Heer, ontferm U over mijn zoon,
want hij lijdt aan vallende ziekte en is er slecht aan toe.
“Dikwijls valt hij in het vuur en in het water.
“Ik heb hem bij uw leerlingen gebracht
maar die waren niet bij machte hem te genezen.”
Jezus gaf ten antwoord :
“O, ongelovig en verworden geslacht,
hoelang nog moet Ik bij u zijn,
hoelang nog u verdragen ?
“Breng hem hier bij Mij.”
En onder de dwang van Jezus’ woord
ging de boze geest uit hem weg ;
op datzelfde ogenblik was de jongen genezen.
Toen de leerlingen met Jezus alleen waren
vroegen zij Hem :
“Waarom hebben wij hem niet uit kunnen drijven ?”
Jezus zei hun :
“Om uw gebrek aan geloof.
“Voorwaar, Ik zeg u :
wanneer gij een geloof bezit,
ook al is dit klein als een mosterdzaadje,
dan kunt ge tot deze berg zeggen :
Verplaats u van hier naar daar
en hij zal zich verplaatsen.
“Niets zal u onmogelijk zijn.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: