Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging

Wij weten dat Paulus door de christenen van Filippi liefdevol bejegend werd, dat hij meermaals steun van hen aanvaardde. Wat vooral opvalt is de grote innerlijke vrijheid waarmee hij dat doet. Hij kan volop eten, maar even goed volop honger lijden. Hij weet wat overvloed betekent en wat gebrek is. Het enige waar het op aankomt, diegene die werkelijk belangrijk is, is Christus.

EERSTE LEZING                                                Fil. 4, 10-19

Alles vermag ik in Hem die mij kracht geeft.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Filippi

Broeders en zusters,

Ik heb er mij in de Heer bijzonder over verheugd
dat uw genegenheid voor mij
eindelijk de kans heeft gekregen zich te uiten ;
het ontbrak u niet aan de goede wil
maar aan de gunstige gelegenheid.
Ik zeg dit niet omdat ik tekort kom
want ik heb geleerd in alle omstandigheden mijzelf genoeg te zijn.
Ik weet wat armoede is,
ik weet wat overvloed is.
Ik ben volledig ingewijd ;
ik kan volop eten en ik kan honger lijden,
ik ben vertrouwd met overvloed en met gebrek.
Alles vermag ik in Hem die mij kracht geeft.
Toch hebt gij er goed aan gedaan
mij te helpen in mijn moeilijkheden.
Gij weet het zelf ook wel, Filippiërs :
bij mijn vertrek uit Macedonië
in het begin van mijn evangelieprediking
heeft geen enkele gemeente
met mij een lopende rekening geopend, behalve de uwe.
Reeds in Tessalonica hebt gij mij tot tweemaal toe
gestuurd wat ik nodig had.
Niet dat het mij om uw giften te doen is ;
wat ik zoek is uw eigen voordeel,
het steeds aangroeiend tegoed op uw rekening !
Al wat mij toekwam heb ik al ontvangen
en meer dan dat.
Ik heb volop,
dank zij Epafroditus die mij uw gaven heeft overgebracht.
Die zijn voor God een welriekende geur,
een aangename en welgevallige offerande.
En mijn God zal met goddelijke rijkdom in al uw noden voorzien
door u de heerlijkheid te schenken in Christus Jezus.

TUSSENZANG                                                     Ps. 112(111), 1-2, 5-6, 8a, 9

Gelukkig de man die ontzag heeft voor God.

Gelukkig de man die ontzag heeft voor God,
die vreugde vindt in zijn geboden.
Zijn kroost zal machtig zijn in het land,
gezegend zal zijn het geslacht van de vrome.

Goed gaat het de man die weggeeft en leent,
die eerlijk zijn zaken behartigt.
In eeuwigheid staat de rechtvaardige sterk,
men blijft hem voor eeuwig gedenken.

Standvastig en zonder vrees zet hij door ;
met mildheid deelt hij aan armen uit,
hij zal zijn gerechtigheid nooit verliezen.

ALLELUIA                                                           Joh. 17, 17b, a

Alleluia.
Uw woord is waarheid, Heer,
wijd ons U toe in de waarheid.
Alleluia.

EVANGELIE                                                    Lc. 16, 9-15

Wanneer gij niet betrouwbaar zijt geweest
in de onrechtvaardige mammon,
wie zal u dan het waarachtige goed toevertrouwen ?

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen :
“Maakt u vrienden door middel van de onrechtvaardige mammon,
opdat zij – wanneer die u komt te ontvallen –
u in de eeuwige tenten opnemen.
“Wie betrouwbaar is in het kleinste
is ook betrouwbaar in het grote ;
en wie onrechtvaardig is in het kleinste
is ook onrechtvaardig in het grote.
“Zijt ge dus niet betrouwbaar geweest
in de onrechtvaardige mammon,
wie zal u dan het waarachtige goed toevertrouwen ?
“Als ge niet betrouwbaar zijt geweest
in het beheren van andermans goed,
wie zal u dan geven wat gij het uwe kunt noemen ?
“Geen knecht kan twee heren dienen,
want hij zal de een haten en de ander liefhebben,
ofwel de een aanhangen en de ander verachten.
“Gij kunt niet God dienen en de mammon.”
De Farizeeën, belust op geld als zij waren, hoorden dit alles aan
en ze lachten Hem uit.
Hij sprak tot hen :
“Bij de mensen doet gij uzelf als rechtvaardige voor,
maar God kent uw hart.
“Waar de mensen naar opzien, is in Gods ogen een gruwel.”                                                                                                                              

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands BijbelgenootschDe bijbeltekstap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.