http://kerkengeloof.wordpress.com

Maandag – H. Franciscus Xaverius, pr.

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
Niet Jezus kiest voor de ontmoeting met de honderdman, maar de officier zelf – een heiden. Hij biedt zich aan, onverwacht, onvoorzien. Hij kent Jezus niet, en toch is Gods genade werkzaam in zijn hart. Het is deze genade die de honderdman tot bekering brengt, die hem doet leven in de verwachting van Jezus’ hulp en hem tot een onvoorwaardelijk geloof brengt:Heer, ik ben het niet waard dat gij onder mijn dak komt, maar één enkel woord van U…’

EERSTE LEZING                   Jes. 2, 1-5

De Heer verzamelt alle volken in zijn rijk van vrede.

Uit de Profeet Jesaja

Visioen wat Jesaja, de zoon van Amos, gezien heeft
betreffende Juda en Jeruzalem.
Op het einde der dagen
zal de berg van ‘s Heren tempel
oprijzen boven alle bergen
en uitsteken boven alle heuvels.
Alle volkeren zullen er heen stromen
en talloze naties erheen trekken.
En zij zullen zeggen :
Kom, laat ons optrekken naar de berg van de Heer,
naar de tempel van Jakob’s God.
Hij zal ons zijn wegen wijzen
en wij zullen zijn paden bewandelen.
Want uit Sion komt de Wet,
het woord van de Heer uit Jeruzalem.
Oordelen zal Hij de volkeren,
rechtspreken over de talloze naties.
En zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers,
hun speren tot sikkels.
Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander,
noch zullen zij zich bekwamen in de strijd.
Huis van Jakob, kom,
laat ons wandelen in het licht van de Heer.

TUSSENZANG        Ps. 122(121), 1-2, 3-4a, 8-9

Hoe blij was ik, toen men mij riep :
wij trekken naar Gods huis !

Hoe blij was ik, toen men mij riep :
wij trekken naar Gods huis !
Nu mag mijn voet, Jeruzalem,
uw poorten binnen treden.

Jeruzalem, ommuurde stad,
zo dicht opeen gebouwd :
naar U trekken de stammen op,
de stammen van Gods volk.

Terwille van mijn broeders en mijn makkers
wens ik u vrede toe;
terwille van het huis van onze God
bid ik voor u om zegen.

ALLELUIA                      Ps. 80, 4(79,4)

Alleluia.
God van de heerscharen, richt ons weer op;
lach ons weer toe en wij zullen gered zijn.
Alleluia.

EVANGELIE                   Mt. 8, 5-11

Velen zullen komen uit het oosten en het westen en aanzitten in
het Rijk der Hemelen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd toen Jezus in Kafarnaüm aangekomen was,
kwam een honderdman naar Hem toe
die zijn hulp inriep met de woorden :
“Heer,
mijn knecht ligt verlamd in mijn huis en lijdt vreselijke pijn.”
Hij sprak tot hem :
“Ik zal hem komen genezen.”
Maar de honderdman antwoordde :
“Heer, ik ben het niet waard dat Gij onder mijn dak komt ;
maar een enkel woord van U is voldoende
om mijn knecht te doen genezen.
“Want al ben ik zelf een ondergeschikte,
ik heb weer manschappen onder mij ;
en tot de een zeg ik : ga, en hij gaat ;
en tot een ander : kom, en hij komt ;
en aan mijn knecht : doe dit, en hij doet het.”
Toen Jezus dit hoorde stond Hij verwonderd
en zei tot hen die Hem volgden :
“Voorwaar , Ik zeg u :
Bij niemand in Israël heb Ik een zó groot geloof gevonden.
“Ik zeg u,
dat velen uit het oosten en het westen zullen komen
en met Abraham en Isaäk en Jakob
zullen aanzitten in het Rijk der hemelen.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands BijbelgenootschDe bijbeltekstap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: