http://kerkengeloof.wordpress.com

Donderdag HH. Cyrillus, monnik, en Methodius, bisschop,

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
De broers Cyrillus en Methodius (9e eeuw) liggen aan de grondslag van het geloof van de Slavische volkeren. Hun verkondiging toont ons hoe de Blijde Boodschap mensen kan verenigen over alle grenzen en culturele verschillen heen. Vandaag, zoveel eeuwen later, blijft de opdracht actueel. De Europese Kerk staat voor een nieuwe evangelisatie. God wil zich nu  van ons bedienen om de maatschappij vanaf haar eigen fundamenten opnieuw te kerstenen, zoals de eerste christenen hebben gedaan en daarna zoveel geslachten dit hebben voortgezet. Zonder onze plaats in het beroep en gezin op te geven! Hoeveel goed kunnen we wel niet doen! Daartoe moeten we een leven leiden van levend geloof, iedere dag nauwgezet ervoor zorgen dat we tijd inruimen voor het gebed, waarbij we persoonlijk omgaan met Hem van wie wij weten dat Hij ons bemint. Dit is een taak die ons allen aangaat: laten we voor anderen de weg vergemakkelijken die tot de ontmoeting met Christus leidt. (Johannes Paulus II)

EERSTE LEZING                                                   Hand. 13, 46-49

Wij richten ons voortaan tot de heidenen.

Uit de handelingen van de Apostelen

In die dagen zeiden Paulus en Barnabas tot de Joden :
“Tot u moest wel het eerst het woord van God gesproken worden,
maar omdat gij het afwijst
en uzelf het eeuwige leven niet waardig keurt,
daarom richten wij ons voortaan tot de heidenen.
“Want aldus luidt de opdracht van de Heer tot ons :
Ik heb u geplaatst als een licht voor de heidenen,
opdat gij tot redding zoudt strekken
tot aan het uiteinde van de aarde.”
Toen de heidenen dit hoorden,
waren zij verheugd en verheerlijkten het woord van God,
en allen die tot het eeuwig leven waren voorbestemd,
namen het geloof aan.
Het woord des Heren verbreidde zich door heel die streek.

TUSSENZANG                                               Ps. 117(116), 1, 2

Gaat uit over de hele wereld
en verkondigt het evangelie aan heel de schepping
(Mc. 16,15)
of: Alleluia.

Looft nu de Heer, alle naties der aarde,
huldigt de Heer, alle volken rondom.

Omdat Hij bij ons zijn goedheid getoond heeft ;
de trouw van de Heer houdt in eeuwigheid stand.

ALLELUIA                                                Lc. 4, 18-19

Alleluia.
De Heer heeft Mij gezonden
om aan armen de Blijde Boodschap te brengen,
aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken.
Alleluia.

EVANGELIE                                            Lc. 10, 1-9

De oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig;

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd wees de Heer tweeënzeventig leerlingen aan
en zond hen twee aan twee voor zich uit
naar alle steden en plaatsen
waarheen Hijzelf van plan was te gaan.
Hij sprak tot hen :
“De oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig.
“Vraagt daarom de Heer van de oogst
arbeiders te sturen om te oogsten.
“Gaat dan,
maar zie, Ik zend u als lammeren tussen wolven.
“Neemt geen beurs mee, geen reiszak, geen schoeisel
en groet niemand onderweg.
“Laat in welk huis gij ook binnengaat uw eerste woord zijn :
Vrede aan dit huis !
“Woont daar een vredelievend mens,
dan zal uw vrede op hem rusten ;
zo niet, dan zal hij op u terugkeren.
“Blijft in dat huis en eet en drinkt wat zij u aanbieden ;
want de arbeider is zijn loon waard.
“Gaat niet van het ene huis naar het andere.
“In elke stad waar ge binnengaat en ontvangen wordt,
eet wat u wordt voorgezet, geneest de zieken die er zijn
en zegt tot hen : Het Rijk Gods is u nabij.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: