http://kerkengeloof.wordpress.com

Donderdag H. Cyrillus van Alexandrië, b. en krkl.

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging

Ieder mens is op zoek naar een stuk vaste grond om daarop zijn leven te bouwen. Aan het slot van de Bergrede komt nogmaals duidelijk naar voren dat de vaste grond, de rots, het doen van de wil van de Vader is. Met het beeld van de twee huizen wordt ook klaar dat het er op aan komt te handelen naar Jezus’ woorden. Het gaat er in heel de Bergrede om zo te doen en te handelen dat wij meewerken aan de komst van Gods Rijk en dus door en door vanuit het Verbond met God leven.

EERSTE LEZING                     Gen. 16, 1-12.15-16 

Hagar baarde aan Abram een zoon en hij noemde die zoon Ismaël.

Uit het het boek Genesis

(Saraï, de vrouw van Abram,
had hem geen kinderen geschonken.
Nu had zij een Egyptische slavin, die Hagar heette.
Saraï zei tot Abram:
“Ge weet dat de HEER mijn schoot heeft gesloten,
zodat ik geen kinderen kan krijgen.
ga dus naar mijn slavin:
misschien krijg ik een zoon van haar.”
En Abram stemde in met Saraï’s voorstel.
Saraï, de vrouw van Abram, gaf dus Hagar,
haar Egyptische slavin,
aan haar man Abram als vrouw.
Abram woonde toen al tien jaar in Kanaän.
Hij had gemeenschap met Hagar en zij werd zwanger.
Toen zij dat bemerkte,
begon zij haar meesteres hooghartig te behandelen.
Daarom zei Saraï tot Abram:
“Gij zijt aansprakelijk voor het onrecht
dat mij wordt aangedaan.
Ik heb mijn slavin in uw armen gelegd:
en nu zij ziet dat ze zwanger is
wordt ik door haar hooghartig behandeld.
De HEER moge oordelen,
wie van ons beiden in zijn recht staat.”
Daarop zei Abram tot Saraï:
“Ge kunt over uw slavin beschikken;
doe met haar wat ge wilt.”)

In die dagen begon Saraï het leven van haar slavin
zó onaangenaam te maken dat zij van haar wegliep.
De engel van de HEER vond haar
bij een waterbron in de woestijn,
de bron die aan de weg naar Sur ligt.
Hij zei:
“Hagar, slavin van Saraï,
waar komt gij vandaan en waar gaat gij heen?”
Zij zei: “Ik ben weggelopen bij mijn meesteres Saraï.”
De engel van de HEER zei tot haar:
“Ga naar uw meesteres terug en wees haar onderdanig.”
En hij zei ook nog:
“Uw nakomelingen zal ik zeer talrijk maken,
zo talrijk dat zij niet meer te tellen zijn.”
De engel van de HEER verzekerde haar:
“Gij zijt nu zwanger;
gij zult een zoon baren en hem Ismaël noemen;
want God de HEER heeft u verhoord in uw ellende.
Een wilde ezel in de steppe wordt hij,
zijn hand gaat omhoog tegen allen,
de handen van allen tegen hem;
al zijn broers trotseert hij!”
Toen baarde Hagar aan Abram een zoon
en hij noemde die zoon Ismaël.
Abram was zesentachtig jaar,
toen Hagar hem Ismaël baarde.

TUSSENZANG                           Ps. 106(105), 1-2, 3-4a, 4b-5

Verheerlijkt de Heer, omdat Hij ons weldoet.
Alleluia.

Verheerlijkt de Heer, omdat Hij ons weldoet,
omdat zijn barmhartigheid eeuwig duurt.
Wie kan al zijn machtige daden verhalen,
wie geeft Hem de lof die Hem past?

Gelukkig zijn zij die zijn voorschriften volgen,
zich goed gedragen te allen tijd.
Vergeet mij niet, Heer, die uw volk welgezind zijt,
en daal tot mij af met uw hulp.

Dan zal het geluk van uw vrienden mijn deel zijn,
dan ben ik verheugd als uw volk zich verblijdt
en trots tot uw erfdeel te horen.

ALLELUIA                                                    Fil. 2, 15-16

Alleluia.
Schittert als sterren in het heelal,
en houdt vast het woord des levens.
Alleluia.

EVANGELIE                                              Mt. 7, 21-29

Het ene huis was op rotsgrond, het andere op zand gebouwd.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs
.

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen;
“Niet ieder die tot Mij zegt: Heer! Heer!
zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen,
maar hij die de wil doet van mijn Vader die in de hemel is.
Velen zullen op die dag tot Mij zeggen:
Heer, Heer, hebben wij niet in uw Naam geprofeteerd
en hebben wij niet in uw Naam duivels uitgedreven
en in uw Naam veel wonderen gedaan?
Maar dan zal Ik hun onomwonden verklaren:
Nooit heb Ik u gekend;
gaat weg van Mij,
gij die ongerechtigheid doet!
Ieder nu die deze woorden van Mij hoort en ernaar handelt,
kan men vergelijken met een verstandig man
die zijn huis op rotsgrond bouwde.
De regen viel neer, de bergstromen kwamen oplaag,
de storm stak op en zij stortten zich op dat huis,
maar het viel niet in, want het stond gegrondvest op de rots.
Maar ieder die deze woorden van Mij hoort
doch er niet naar handelt,
kan men vergelijken met een dwaas
die zijn huis bouwde op het zand.
De regen viel neer, de bergstromen kwamen omlaag,
de storm stak op en zij beukten dat huis,
zodat het volledig verwoest werd.

Toen Jezus deze toespraak geëindigd had
was het volk buiten zichzelf van verbazing over zijn leer.
Want Hij onderrichtte niet zoals hun schriftgeleerden,
maar als iemand die gezag heeft.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: