http://kerkengeloof.wordpress.com

Dinsdag – H. Elisabeth van Portugal

 

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Iedere dag beschikbaar.

 

Overweging

In het verhaal van de storm op het meer hebben vele spirituele gidsen een betekenis gegeven aan de verschillende elementen ervan: de boot, de storm en het stillen ervan. De boot is onze levensboot die vaak wel eens in een storm terecht komt. Paus Benedictus XVI zag in de boot en de storm de situatie van de Kerk vandaag. De pointe van dit verhaal is misschien wel dat Jezus midden de storm onwankelbaar blijft en wij bij alle storm en wind altijd op Hem kunnen en mogen vertrouwen. Hij vaart met ons mee. Hij kan de storm bedaren.

 

EERSTE LEZING            Gen. 19, 15-29

God de Heer liet uit de hemel zwavel en vuur
over Sodom en Gomorra neerregenen.

Uit het boek Genesis

In die dagen,
zetten de engelen Lot tot spoed aan en zeiden:
“Vooruit, neem uw vrouw en uw beide dochters mee;
anders wordt gij het slachtoffer van de bestraffing van de stad.
Toen Lot nog aarzelde, grepen de mannen hemzelf,
zijn vrouw en zijn beide dochters bij de hand,
want de HEER wilde hen sparen,
en zij brachten hen buiten de stad.
En toen zij hen de stad uit gebracht hadden,
zei één van hen:
“Breng uzelf in veiligheid,
want uw leven staat op het spel;
kijk niet om, blijf nergens in de buurt staan,
maar vlucht de bergen in, anders komt gij om.”
Maar Lot zei tot hen:
“Dat niet, HEER!
Zeker, Gij zijt zeer goed voor uw dienaar geweest
en hebt mij een grote weldaad bewezen
door mij in leven te laten,
maar ik kan onmogelijk naar de bergen vluchten.
Daar zou het onheil mij achterhalen
en zou ik toch de dood vinden.
Kijk, daar ligt een stad niet ver van hier;
daar wil ik wel heen vluchten;
het is een kleine stad.
Laat mij daarheen de wijk nemen;
zij is toch maar klein.
En dan zal ik het er levend afbrengen.”
God sprak tot hem:
“Ook hierin zal Ik u terwille zijn;
de stad die gij bedoelt zal Ik niet verwoesten.
“Vlucht er nu haastig heen, wat Ik kan niets doen,
zolang gij daar niet aangekomen zijt.”
Zo komt het dat die stad Soar heet.

Zodra de zon was opgegaan en Lot in Soar was aangekomen,
liet God de HEER uit de hemel zwavel en vuur
over Sodom en Gomorra neerregenen.
Hij verwoestte die steden en de hele streek,
met alle bewoners en al wat er groeide.
De vrouw van Lot, die achter hem liep,
keek om en veranderde in een zoutklomp.
Vroeg in de ochtend begaf Abraham zich naar de plaats
waar hij met de HEER gestaan had.
Hij keek omlaag naar Sodom en Gomorra
en heel de Jordaanstreek,
en zag een walm van de aarde opstijgen,
als de rook van een smeltoven.
Zo hield God bij de verwoesting van de steden van die landstreek
rekening met Abrahams wens en liet Hij Lot ontkomen,
toen Hij de steden verwoestte waar deze gewoond had.

TUSSENZANG         Ps. 26,(25) 2-3, 9-10, 11-12

Steeds heb ik uw liefde voor ogen, Heer.

Doorzoek mij maar, Heer, en beproef mij,
ga na wat er leeft in mijn hart.
Steeds heb ik uw liefde voor ogen
en richt mijn gedrag naar uw woord.

Verdelg mij dan niet met de zondaars,
zoals Gij met moordenaars doet ;
wier handen bevlekt zijn door onrecht,
bezoedeld door omkoperij.

Maar ik ga mijn weg zonder schuld,
verlos mij en wees mij genadig.
Ik sta met mijn voeten op vaste grond,
ik zal U verheerlijken onder de mensen.

 

ALLELUIA II Tess. 2, 14

Alleluia.
God heeft ons geroepen
door de verkondiging van het evangelie,
opdat wij de heerlijkheid
van onze Heer Jezus Christus zouden verwerven.
Alleluia.

 

EVANGELIE Mt. 8, 23-27

Jezus richtte zich met een dwingend woord
tot de winden en de zee, en het water werd volmaakt stil.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

Toen Jezus in de boot stapte, volgden zijn leerlingen Hem.
Opeens raakte de zee in hevige beroering
zodat de golven over de boot sloegen;
Hij echter lag te slapen.
Zij gingen naar Hem toe
en maakten Hem wakker met de woorden:
“Heer, red ons, wij vergaan!”
Hij sprak tot hen:
“Waarom zijt gij bang, kleingelovigen?”
Dan stond Hij op,
richtte zich met een dwingend woord tot de winden en de zee,
en het water werd volmaakt stil.
De mensen stonden verbaasd en zeiden:
“Wat voor iemand is dat toch,
dat zelfs de winden en de zee Hem gehoorzamen?”

________________________________________________________

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

220. Deze bekering brengt verschillende houdingen met zich mee die samengaan om een edelmoedige en liefderijke zorg op gang te brengen. Op de eerste plaats houdt zij dankbaarheid en belangeloosheid in, dat wil zeggen een erkenning van de wereld als een gave die van de liefde van de Vader is ontvangen, een erkenning die als consequentie een belangeloze bereidheid om afstand te doen en edelmoedige gebaren te weeg brengt, ook als niemand die ziet of erkent: “Laat uw linkerhand niet weten wat uw rechter doet (…) en uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u vergelden” (Mt. 6, 3-4) . Zij houdt ook het liefdevolle bewustzijn in dat men niet gescheiden is van de andere schepselen, maar met de andere wezens van het heelal een schitterende universele gemeenschap vormt. Voor een gelovige kijkt men niet van buiten af, maar van binnen uit naar de wereld en erkent daarbij de banden waarmee de Vader ons heeft verenigd met alle wezens. Omdat de ecologische bekering de bijzondere capaciteiten die God elke gelovige heeft gegeven, laat groeien, brengt hem dit er bovendien toe zijn creativiteit en enthousiasme te ontwikkelen om de drama’s van de wereld op te lossen, zich daarbij aan God aanbiedend “als een levende, heilige offergave” (Rom. 12, 1) . Hij interpreteert de eigen superioriteit niet als een reden voor persoonlijke roem of onverantwoordelijke overheersing, maar als een andere capaciteit die hem op haar beurt een zware verantwoordelijkheid oplegt die voortvloeit uit zijn geloof.

Wordt vervolgd

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: