http://kerkengeloof.wordpress.com

Dinsdag H. Bernardus, abt en krkl.

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

OVERWEGING

Na de dood van Jozua stelt zich de vraag hoe te leven volgens Gods voorschriften en geboden wanneer er geen echte leider – lees : een machtige koning – is. Gods keuze valt ook hier op de minste der minste, om het meest grootse te verwezenlijken. We kunnen lessen trekken uit wat Gideon overkomt: velen denken dat ze te onbeduidend zijn om op te staan voor Gods zaak, om hun verantwoordelijkheid op te nemen, om te doen wat God van hen vraagt. Wanneer wij op Gods uitnodiging ingaan, zal blijken dat het niet wij, maar de Heer zelf is die het voortouw neemt.

EERSTE LEZING                                             Recht.  6, 11-24a
Gij zult Israël bevrijden ;
Ik ben het die u zend.

Uit het boek van de Rechters

In die dagen kwam de engel van de HEER
en zette zich neer onder de terebint van Ofra,
die het eigendom was van Joas, uit het geslacht van Abiëzer.
Zijn zoon Gideon
was juist bezig tarwe uit te kloppen in een perskuip,
om niet door de Midjanieten gezien te worden.
De engel van de HEER verscheen hem daar en zei:
“De HEER is met u, dappere held.”
Gideon antwoordde:
“Als ik het zeggen mag, Heer:
Indien de HEER met ons is,
waarom is ons dit alles dan overkomen?
Waar zijn de wonderen
waarover onze voorvaderen ons verhaald hebben;
zij zeiden toch: De HEER heeft ons uit Egypte geleid!
Maar nu heeft de HEER ons verstoten
en ons aan de Midjanieten overgeleverd.”
Toen richtte de HEER zich tot hem en zei:
“Trek op tegen de Midjanieten! Gij zijt sterk genoeg
om Israël uit hun macht te bevrijden.
Ik ben het toch die u zend.”
Gideon hernam:
“Als ik het zeggen mag, Heer:
Hoe zou ik Israël kunnen bevrijden?
Mijn geslacht is het armste van heel Manasse
en ik ben de jongste van de familie.”
Maar de HEER zei:
“Ik zal met u zijn; gij zult de Midjanieten verslaan
alsof het maar een enkele man was.”
Maar Gideon hield aan:
“Wees dan zo goed mij een teken te geven
dat Gij het zijt die met mij spreekt.
En ga niet weg voor ik terug ben
en U een geschenk aanbied.”
De HEER antwoordde:
“Ik blijf hier tot gij terug zijt.”
Gideon ging naar huis, maakte een geitebokje klaar
en bakte van een maat meel ongezuurde broden.
Hij deed het vlees in een mand en de saus in een kom;
die bracht hij naar Hem toe bij de terebint en bood ze aan.
De engel van God sprak:
“Leg het vlees en de ongezuurde broden daar op dat rotsblok
en giet de saus erover uit.”
Gideon deed dat.
De engel van de HEER raakte met de punt van de stok
die Hij in zijn hand had het vlees en de ongezuurde broden aan,
en toen laaide er uit het rotsblok een vuur op
dat het vlees en de ongezuurde broden verteerde.
Nu begreep Gideon dat het de engel van de HEER geweest was.
Hij zei:
“Wee mij, God, mijn HEER,
ik heb oog in oog gestaan met de engel van de HEER.”
Maar de HEER verzekerde hem:
“Vrede is uw deel; wees niet bevreesd; gij zult niet sterven.”
Toen bouwde Gideon daar een altaar voor de HEER
en noemde het: de Heer-is-vrede.

TUSSENZANG                                  Ps. 85(84), 9, 11-12, 13-14

Aanhoren zal ik wat God tot mij zegt,
voorzeker een woord van verzoening.

Aanhoren zal ik wat God tot mij zegt,
voorzeker een woord van verzoening.
Een woord voor zijn volk, voor alwie Hem dient,
voor elk die zijn hart voor Hem opent.

Als trouw en erbarmen elkaar tegemoet gaan,
als vrede en recht elkander omhelzen ;
dan zal de trouw uit de aarde ontspruiten,
en ziet uit de hemel gerechtigheid neer.

Dan zal de Heer ons zijn zegen schenken
en draagt ons land rijke vrucht.
Dan zal voor Hem uit gerechtigheid gaan
en voorspoed zijn schreden volgen.

ALLELUIA                                                 II  Tim. 1, 10b

Alleluia.
Onze Heiland Christus Jezus heeft de dood vernietigd,
en onvergankelijk leven doen aanlichten
door het evangelie.
Alleluia.

EVANGELIE                                                 Mt. 19, 23-30
Voor een kameel is het gemakkelijker
door het oog van een naald te gaan
dan voor een rijke in het Koninkrijk Gods te komen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

In die tijd sprak Jezus tot zijn leerlingen:
“Voorwaar, Ik zeg u:
voor een rijke is het moeilijk
het Rijk der hemelen binnen te gaan.
Nog sterker: voor een kameel is het gemakkelijker
door het oog van een naald te gaan
dan voor een rijke in het Koninkrijk Gods te komen.”
Toen de leerlingen dit hoorden, stonden zij verbijsterd en vroegen:
“Wie kan er nu eigenlijk gered worden?”
Jezus keek hen aan en zei:
“Dit ligt niet in de macht der mensen,
maar voor God is alles mogelijk.”
Waarop Petrus zei:
“Zie, wij hebben alles prijsgegeven om U te volgen.
Wat zullen wij dus krijgen?”
Jezus sprak tot hen:
“Voorwaar, Ik zeg u:
bij de wedergeboorte, wanneer de Mensenzoon
zal gezeten zijn op de troon van zijn heerlijkheid,
zult ook gij die Mij gevolgd zijt,
gezeten zijn op twaalf tronen
en heersen over de twaalf stammen van Israël.
En ieder die zijn huis, broers of zusters, vader of moeder,
vrouw, kinderen of akkers heeft prijsgegeven om mijn Naam,
zal het honderdvoudig terugkrijgen
en eeuwig leven ontvangen.
Veel eersten zullen laatsten
en veel laatsten zullen eersten zijn.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: