http://kerkengeloof.wordpress.com

Zaterdag Maria, Moeder en Middelares van genade

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

OVERWEGING

Paulus onderhoudt de Tessalonicenzen-en andere christenen-over twee belangrijke houdingen die wij ons eigen moeten maken wanneer wij willen vorderen op de weg naar heiligheid. Gisteren hoorden we de vermaningen in verband met ontucht en de wijze waarop gehuwden met elkaar moeten omgaan. Vandaag gaat Paulus verder naar het tweede domein waarop christenen door hun levenswijze kunnen getuigen van het geloof: de broederliefde. Zij is de kern van de verkondiging en komt van God zelf. We mogen nooit nalaten ons daarop te bevragen-en te laten bevragen!

EERSTE  LEZING                                        I Tess. 4, 9-12
Zelf hebt gij van God geleerd elkander te beminnen.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Tessalonica

Broeders en zusters,

Over de broederliefde is het niet nodig u te schrijven.
Zelf hebt gij van God geleerd elkander te beminnen,
En gij beoefent de liefde dan ook
Jegens alle broeders in heel Macedonië.
Wij sporen u alleen aan, broeders en zusters,
dit nog veel meer te doen.
Stelt er een eer in rustig uw eigen zaken te behartigen
en met eerlijke arbeid in uw onderhoud te voorzien,
zoals wij u bevolen hebben.
Dan zal uw gedrag
Een waardige indruk maken op de buitenstaanders
En zijt gij van niemand afhankelijk.

TUSSENZANG                                               Ps. 98(97), 1, 7-8, 9

Rechtvaardig bestuurt God de wereld,
de volken met billijkheid.

Zingt voor de Heer een nieuw gezang
omdat Hij wonderen deed.
Zijn hand deed zich krachtig gelden,
de macht van zijn heilige arm.

De zee stemt in met al haar gedierte,
de aarde met al wat daar leeft ;
de beken klateren bijval,
de bergen jubelen mee.

Zij groeten de Heer, die nabij komt,
die nadert als koning der aarde.
Rechtvaardig bestuurt Hij de wereld,
de volken met billijkheid.

ALLELUIA                                          Ps. 95(94),8ab

Alleluia.
Luistert heden naar de stem van de Heer
en weest niet halsstarrig.
Alleluia.

EVANGELIE                                                Mt. 25, 14-30
Omdat gij over weinig trouw waart :
ga binnen in de vreugde van de Heer.

Uit het Heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

In die tijd sprak Jezus tot zijn leerlingen in gelijkenissen.
Hij zei:
‘Het zal met het Rijk der hemelen zijn
als met de man
die bij zijn vertrek naar het buitenland
zijn dienaars bij zich riep
om hun zijn bezit toe te vertrouwen.
Aan de een gaf hij vijf talenten,
aan de andere twee,
aan een derde één,
ieder naar zijn bekwaamheid.
Daarna vertrok hij.
Die de vijf talenten gekregen had
ging er terstond mee werken en verdiende er vijf bij.
Zo verdiende ook degene die de twee gekregen had
er twee bij.
Maar die dat ene had gekregen
ging een gat in de grond graven
en het geld van zijn heer verbergen.
Een hele tijd later kwam de heer van die dienaars terug
en hield afrekening met hen.
Die vijf talenten gekregen had trad naar voren
en bood nog vijf talenten aan met de woorden:
Heer, vijf talenten hebt gij mij toevertrouwd;
ziehier, vijf talenten heb ik erbij verdiend.
Zijn meester sprak tot hem:
Uitstekend, goede en trouwe dienaar,
over weinig waart ge trouw, over veel zal ik u aanstellen.
Ga binnen in de vreugde van uw heer.
Nu trad die van de twee talenten naar voren en zei:
Heer, twee talenten hebt gij mij toevertrouwd;
ziehier, twee talenten heb ik erbij verdiend.
Zijn meester sprak tot hem:
Uitstekend, goede en trouwe dienaar,
over weinig waart ge trouw, over veel zal ik u aanstellen.
Ga binnen in de vreugde van uw heer.
Tenslotte
trad ook die het ene talent had gekregen naar voren en zei:
Heer, ik heb ervaren dat gij een hard mens zijt,
die oogst waar gij niet gezaaid hebt
en binnenhaalt waar gij niet hebt uitgestrooid.
Daarom was ik bang
en ben uw talent in de grond gaan verbergen.
Hier hebt ge uw eigendom terug.
Maar zijn meester gaf hem ten antwoord:
Slechte en luie knecht,
je wist dus dat ik oogst waar ik niet gezaaid heb
en binnenhaal waar ik niet heb uitgestrooid?
Daarom had je mijn geld bij de bankiers moeten uitzetten
dan zou ik bij mijn komst
mijn bezit met rente teruggekregen hebben.
Neemt hem dus dat talent af
en geeft het aan wie de tien talenten heeft.
Want aan ieder die heeft zal gegeven worden,
Zelfs in overvloed gegeven worden;
maar wie niet heeft,
hem zal nog ontnomen worden zelfs wat hij heeft.
En werpt die onnutte knecht buiten in de duisternis;
daar zal geween zijn en tandengeknars.’

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: