http://kerkengeloof.wordpress.com

Vrijdag – H. Johannes Chrysostomus, b. en krkl.

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging


Uit een homilie van de heilige Johannes Chrysostomus: ‘De hoogste deugd bestaat hierin dat wij niet alleen de mensen liefhebben die ons vriendelijk gezind zijn, en hen op alle manieren behulpzaam zijn, maar dat wij ook de mensen die ons leed bezorgen, door een voortdurend hulpbetoon proberen tot onze vrienden te maken. Er is niets overweldigender dan goedheid. Een geweldige brand wordt door een waterstraal geblust. Zo blust een vriendelijk woord een brandende toorn. We hebben dan een dubbel voordeel: wij tonen onze goedheid en tegelijk kalmeren wij de toon van een medemens en bevrijden zijn geest uit de verwarring. Men kan niet blussen met vuur. Dat is in tegenspraak met de natuur. Zo zal het ook nooit lukken de ene uitbarsting van woede met een andere te bedaren’.

EERSTE  LEZING                                          I Tim. 1, 1-2. 12-14
Eertijds was ik een godslasteraar,
maar mij is barmhartigheid bewezen.

Begin van de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan Timóteüs
.

Van Paulus,
apostel van Christus Jezus
krachtens de opdracht van God onze Heiland
en van Christus Jezus onze hoop,
aan Timoteus, zijn wettig kind door het geloof.
Genade, barmhartigheid en vrede voor u
vanwege God onze Vader en Christus Jezus onze Heer!

Dierbare,
ik zeg dank aan Hem die mij sterkt,
Christus Jezus onze Heer,
dat Hij mij vertrouwen heeft geschonken
door mij in zijn dienst te nemen,
hoewel ik eertijds een godslasteraar was,
een vervolger en geweldenaar.
Maar mij is barmhartigheid bewezen
omdat ik, nog ongelovig, handelde in onwetendheid.
En ik werd in rijke overvloed de genade van onze Heer deelachtig
en daarmee het geloof en de liefde die in Christus Jezus zijn.

TUSSENZANG                              Ps. 16(15), 1-2a, 5, 7-8, 11

De Heer is mijn erfdeel, mijn dronk uit de beker.

Behoed mij, God, tot U neem ik mijn toevlucht ;
Gij zijt mijn Heer, ik erken het.
De Heer is mijn erfdeel, mijn dronk uit de beker,
Hij heeft mijn lot in zijn hand.

Ik dank de Heer die mij altijd geleid heeft,
Hij spreekt ook des nachts in mijn hart.
Steeds houd ik mijn ogen gericht op de Heer,
ik val niet, want Hij staat naast mij.

Gij zult mij de weg van het leven wijzen
om heel mijn vreugde te vinden bij U,
bestendig geluk aan uw zijde.

ALLELUIA                                                   cf. Hand. 16, 14b

Alleluia.
Maak ons hart ontvankelijk, Heer,
en dat wij ons richten naar het woord van uw Zoon.
Alleluia.

EVANGELIE                                              Lc. 6, 39-42
Kan soms de ene blinde de andere leiden?

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas
.

In die tijd hield Jezus zijn leerlingen deze gelijkenis voor:
“Kan soms de ene blinde de andere leiden?
Vallen dan niet beiden in de kuil?
De leerling staat niet boven zijn meester;
maar zal hij ten volle gevormd zijn als hij gelijk is zijn meester.
Waarom kijkt ge naar de splinter in het oog van uw broeder
en slaat ge geen acht op de balk in uw eigen oog?
Hoe kunt ge tot uw broeder zeggen:
Broeder, laat mij de splinter uit uw oog halen,
terwijl ge de balk in uw eigen oog niet opmerkt?
Huichelaar,
haal eerst die balk uit uw eigen oog;
dan zult ge scherp genoeg zien
om de splinter te kunnen verwijderen
die in het oog van uw broeder zit.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: