Dinsdag – H. Johannes Paulus II, paus

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven.

Overweging
Paulus begint nu met een totaal nieuw onderwerp. Vermits er in Christus geen onderscheid meer is tussen joden en heidenen, wordt dit onderscheid  nu een tijdlang weggelaten (tot in hoofdstuk 9-11): allen hebben Gods genade nodig. Paulus gebruikt de de typologie van Adam en van Christus. Adam is het beeld van de oude schepping; van zonde,  ongehoorzaamheid en dood. Christus is het beeld van de nieuwe schepping. Hij begint een nieuw rijk van genade voor allen en nieuw leven voor allen. Want Christus was gehoorzaam tot de dood. De antwoordpsalm legt Hem de woorden in de mond: “Ja, ik kom”.

EERSTE LEZING           Rom. 5, 12. 15b. 17-19. 20b-21

Eén fout leidde tot veroordeling van allen,
maar één goede daad leidde tot vrijspraak en leven voor allen.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome

Broeders en zusters,

Door één mens is de zonde in de wereld gekomen
en met de zonde de dood ;
en zo is de dood over alle mensen gekomen
aangezien allen gezondigd hebben.
De fout van één mens bracht allen de dood,
maar allen schonk Gods genade rijke vergoeding
door de grote gave van zijn genade,
de ene mens Jezus Christus.
Door toedoen van één mens begon de dood te heersen
als gevolg van de val van die mens.
Zoveel heerlijker zullen zij leven en heersen
die de overvloed der genade
en de gave der gerechtigheid ontvangen,
dank zij de ene mens Jezus Christus.
Dit betekent :
één fout leidde tot veroordeling van allen,
maar één goede daad leidde tot vrijspraak en leven voor allen.
En zoals door de ongehoorzaamheid van één mens
allen zondaars werden,
zo zullen door de gehoorzaamheid van Een
allen worden gerechtvaardigd.
Maar waar de zonde heeft gewoekerd
werd de genade mateloos.
Zo heeft de zonde haar heerschappij uitgeoefend door de dood,
maar de genade zal heersen door de gerechtigheid
en leiden tot eeuwig leven,
dank zij Jezus Christus onze Heer.

TUSSENZANG                 Ps. 40(39), 7-8a, 8b-9, 10, 17

Ik kom, Heer, om uw wil te doen.

Geschenk en offerande hebt Gij nooit verlangd,
maar wel hebt Gij mijn oren voor uw stem geopend.
Gij vraagt geen brandoffer, geen zoenoffer van mij ;
dus zei ik : ja, ik kom, zoals van mij geschreven staat :

Uw wil te doen, mijn God, dat is mijn vreugde,
uw wet is in mijn hart gegrift.
In de bijeenkomsten heb ik gerechtigheid gepredikt,
mijn lippen niet gesloten, Heer, Gij weet het.

Laat hen juichen en verheugd zijn, die U zoeken,
en roepen : glorie aan de Heer, die uitzien naar uw hulp.

ALLELUIA                        Ps. 119(118), 34

Alleluia.
Geef mij begrip om uw wet na te leven, Heer,
om haar te volgen met heel mijn hart.
Alleluia.

EVANGELIE               Lc. 12, 35-38

Gelukkig de dienaars
die de heer bij zijn komst wakende zal vinden.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen :
“Houdt uw lenden omgord en de lampen brandend !
“Gedraagt u als mensen
die wachten op de terugkomst van hun heer
die naar de bruiloft is,
om, als hij aankomt en klopt, hem aanstonds open te doen.
“Gelukkig de dienaars
die de heer bij zijn komst wakende zal vinden.
“Voorwaar, Ik zeg u :
Hij zal zich omgorden
en hij zal hen aan tafel nodigen
en langs hen gaan om te bedienen.
“Al komt hij ook in de tweede of in de derde nachtwake,
gelukkig zijn de dienaars die hij zo aantreft.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: