http://kerkengeloof.wordpress.com

Dinsdag H. Teresia van Avila, mgd. en krkl.

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
In het jaar 49 had Claudius de joden verdreven. Sommigen onder hen – zoals Aquila en Priscilla – had Paulus op zijn reizen ontmoet. Na de dood van Claudius keerden zij terug naar Rome, waar zij deel gingen uitmaken van een grote heiden-christen gemeenschap. Het Evangelie had er zijn werk gedaan en vruchten voortgebracht.  De BVlijde Boodschap van Jezus is geen statisch, passief gegeven, maar een dynamisch proces dat door Gods Geest in de harten bewerkt wordt. Het is God-in-actie, God-aan-het-werk in ons. Nooit is het geloof een definitieve verworvenheid: het is een dagdagelijks vorderen, voor elk van ons.

EERSTE  LEZING                            Rom. 1, 16-25
Ofschoon de mensen God kenden
hebben zij God niet de Hem toekomende eer en dank gebracht.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome
.

Broeders en zusters,

Voor het evangelie schaam ik mij niet.
Het is een goddelijke kracht
tot heil van ieder die erin gelooft,
allereerst de Jood, maar ook de Griek.
Want daarin openbaart zich Gods gerechtigheid,
die de mens rechtvaardigt door het geloof
en het geloof alleen,
volgens het woord der Schrift:
“Die gerechtvaardigd is door het geloof zal leven.”

Maar de toorn van God openbaart zich, en daalt uit de hemel neer
over de goddeloosheid en ongerechtigheid van allen
die door hun ongerechtigheid de waarheid onderdrukken.
Want wat een mens van God kan weten
is in feite onder hen bekend;
God zelf heeft het hun geopenbaard.
Van de schepping der wereld af
wordt zijn onzichtbaar wezen
door de rede in zijn werken aanschouwd,
zijn eeuwige macht namelijk en zijn godheid.
Daarom zijn zij niet te verontschuldigen.
Want ofschoon zij God kenden,
hebben zij God niet de Hem toekomende eer en dank gebracht.
Al hun denken is op niets uitgelopen
en hun geest, die het inzicht verwierp, werd verduisterd.
Zij beweerden wijzen te zijn maar werden dwazen.
De majesteit van de onvergankelijke God
hebben zij verruild voor de afbeelding
van de gestalte van een sterfelijk mens,
en van vogels en van viervoetige en kruipende dieren.

Daarom heeft God hen prijsgegeven aan hun onreine begeerten,
zodat zij hun eigen lichaam onteren.
Zij hebben de goddelijke waarheid verruild voor de leugen,
en in plaats van de Schepper de schepping geëerd en aanbeden.
Hij is gezegend in eeuwigheid!
Amen.

TUSSENZANG                Ps. 19(18), 2-3, 4-5

De hemel verkondigt Gods heerlijkheid.

De hemel verkondigt Gods heerlijkheid,
het uitspansel toont ons het werk van zijn handen.
De dag roept het toe aan de volgende dag,
de nacht geeft het door aan de nacht.

Geen woord wordt gesproken, geen stem weerklinkt,
geen enkel geluid is te horen ;
toch klinkt over heel de aarde hun roep,
hun boodschap dringt door tot de rand van de wereld.

ALLELUIA                  Ps. 25(24), 4c, 5a

Alleluia.
Leer mij uw paden kennen, Heer ;
leid mij volgens uw woord.
Alleluia.

EVANGELIE                     Lc. 11, 37-41
Geeft een aalmoes;
dan is voor u alles rein.                                        

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas
.

In die tijd nodigde een Farizeeër Jezus uit
de maaltijd bij hem te gebruiken.
Jezus trad dus binnen en ging aanliggen.
Toen de Farizeeër dat zag, stond hij er verwonderd over,
dat Jezus niet eerst vóór de maaltijd de wassingen verricht had.
Maar de Heer sprak tot hem:
“En gij dan, Farizeeën,
gij maakt wel de buitenkant van beker en schotel schoon,
maar van binnen zijt ge vol van roof en slechtheid.
Dwazen!
Heeft Hij die de buitenkant maakte
ook niet de binnenkant gemaakt?
Geeft liever wat erin is als aalmoes;
dan is voor u alles rein.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overweging uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d