http://kerkengeloof.wordpress.com

Maandag zevende dag in de Kerstnoveen

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Indien U door omstandigheden niet in staat bent geweest om Eucharistie te vieren, dan kunt U op deze site altijd de Overweging, de Eerste Lezing en het Evangelie nalezen. Dagelijks ter beschikking vanaf 7 uur in de morgen.

Overweging
We lezen vandaag gewoon verder in het evangelie en beluisteren het geboorteverhaal van Johannes de Doper. Als tegenhanger wordt de profeet Maleachi genomen, waar de basis ligt voor de legende van Elia’s terugkeer. Maleachi is een anonieme profeet. Maleachi komt van een woord uit vers 1: een woord ‘aan mijn bode’. In het oosten ging een gezant vóór de koning uit om alles te regelen voor zijn komst. Deze woorden komen inderdaad zeer goed uit wanneer men ze toepast op Johannes. Hij zal de weg banen voor de Heer. Het is een appél aan ons. Hebben wij de weg bereid voor zijn komst, op Kerstmis of vandaag in de eucharistie?

EERSTE LEZING                                               Mal. 3, 1-4 ; 4, 5-6
De profeet Elia zal opstaan voordat de dag van de Heer komt.

Uit de profeet Maleachi
.

Zo spreekt de HEER God:
“Ik zend mijn gezant voor Mij uit
om voor Mij de weg te banen.
En aanstonds treedt dan de HEER zijn heiligdom binnen,
de HEER die gij zoekt, de engel van het verbond,
naar wie gij verlangend uitziet.
Let op, Hij komt, zegt de HEER der legerscharen.
Maar wie kan de dag van zijn komst verdragen?
Wie zal er staande blijven wanneer Hij verschijnt?
Want Hij is als het vuur van de smelter,
als het loog van de blekers.
Hij zet zich neer om het zilver te smelten en te zuiveren,
om de levieten te zuiveren en hen, als goud en zilver, te louteren,
zodat zij de HEER weer op de vereiste wijze
offergaven kunnen brengen.
Dan zal het offer van Juda en Jeruzalem de HEER weer behagen,
zoals in het verleden, in de voorbije jaren.
Zie, Ik zal u de profeet Elia zenden
voordat de grote en verschrikkelijke dag van de HEER komt.
Hij zal het hart van de vaders voor de kinderen winnen
en het hart van de kinderen voor de vaders;
zo niet, dan kom Ik het land met de banvloek slaan.”

TUSSENZANG                                        Ps. 25(24), 4bc-5ab, 8-9, 10, 14

Richt u op en heft uw hoofden omhoog
want uw verlossing komt nabij (Lc. 21, 28)

Wijs mij uw wegen, heer,
leer mij uw paden kennen.
Leid mij volgens uw woord,
want Gij zijt mijn God en Verlosser.

De Heer is goed en rechtschapen,
daarom wijst hij zondaars de weg.
Hij leidt de geringe langs eerzame paden,
Hij leert de eenvoudige wat hij moet doen.

De wegen van God zijn goed en betrouwbaar
voor ieder die zijn verbond onderhoudt.
Een vriend is de Heer voor hen die Hem vrezen,
Hij toont hen de waarde van zijn verbond.

ALLELUIA

Alleluia.
De dag van de Heer is nabij ;
zie, Hij komt ons bevrijden.
Alleluia.

EVANGELIE                                                       Lc. 1, 57-66
Geboorte van Johannes de Doper.

Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas
.

Voor Elisabet brak het ogenblik aan dat zij moeder werd;
zij schonk het leven aan een zoon.
Toen de buren en de familie hoorden
hoe groot de barmhartigheid was
die de Heer aan haar had betoond,
deelden zij in haar vreugde.
Op de achtste dag kwam men het kind besnijden
en ze wilden het naar zijn vader Zacharias noemen.
Maar zijn moeder zei daarop:
“Neen, het moet Johannes heten.”
Zij antwoordden haar:
“Maar er is in uw familie niemand die zo heet.”
Met gebaren vroegen zij toen aan zijn vader
hoe hij het wilde noemen.
Deze vroeg een schrijftafeltje en schreef erop:
“Johannes zal hij heten.”
Ze stonden allen verbaasd.
Onmiddellijk daarop werd zijn mond geopend,
zijn tong losgemaakt
en verkondigde hij Gods lof.
Ontzag vervulde alle omwonenden
en in heel het bergland van Judea
werd al het gebeurde rondverteld.
Ieder die het hoorde dacht erover na en vroeg zich af:
“Wat zal er worden van dit kind?”
Want de hand des Heren was met hem.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: