http://kerkengeloof.wordpress.com

Vrijdag H. Naam van Jezus

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 7 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
Liefde laat geen ruimte voor vrees, zegt de eerste lezing. Vrees niet, zegt Jezus tot de bange apostelen in de storm. Dit thema bindt beide lezingen samen. God is in Jezus God-met-ons. Zijn liefde bant alle vrees. Het gaat hier niet om ziekte of ongevallen, om mislukking of tegenslag. Van al deze dingen blijft de gelovige niet gespaard. Het gaat over het diepste waarover een mens spreken kan: de ervaring dat God ons lief heeft over de dood heen.
Als God ons zo liefheeft, waarom zouden we dan angstig zijn en ons zo veel zorgen maken? Zelfs het oordeel zal duidelijk maken dat God een barmhartige God is. Zo mogen we zonder angst uitzien naar dat moment waarop God als rechter zal optreden.

EERSTE  LEZING                                            I  Joh. 2, 29-3,6
Wie blijft in de Heer zondigt niet.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes

Vrienden,

Daar gij weet dat Jezus geheel zonder zonde is,
moet gij inzien
dat ieder die het goede doet ook kind van God is.
Hoe groot is de liefde die de Vader ons betoond heeft !
Wij worden kinderen van God genoemd
en we zijn het ook.
De wereld begrijpt ons niet
en ze kent ons niet
omdat zij Hem niet heeft erkend.
Vrienden,
nu reeds zijn we kinderen van God
en wat wij zullen zijn is nog niet geopenbaard ;
maar wij weten
dat wanneer het geopenbaard wordt
wij aan Hem gelijk zullen zijn
omdat wij Hem zullen zien zoals Hij is.
Wie zulk een heil van God verwacht,
maakt zich rein
zoals Christus rein is.
Wie zonde doet bedrijft boosheid
want de zonde is de boosheid.
En gij weet
dat Christus verschenen is om de zonden weg te nemen
en er is in Hem geen zonde.
Wie in Hem blijft
zondigt niet ;
de zondaar heeft Hem niet gezien en kent Hem niet.

TUSSENZANG                                                   Ps. 98(97), 1, 3cd-4, 5-6

Geheel de aarde aanschouwde
wat onze God voor ons deed.

Zingt voor de Heer een nieuw gezang
omdat Hij wonderen deed.
Zijn hand deed zich krachtig gelden,
de macht van zijn heilige arm.

Geheel de aarde aanschouwde
wat onze God voor ons deed.
Verheerlijkt de Heer, alle landen,
weest blij, verheugt u en zingt.

Zingt voor de Heer bij de citer,
met citer en psalterspel.
Laat schallen trompet en bazuin
en danst voor de Heer, uw koning.

ALLELUIA                                                          Hebr. 1, 1-2

Alleluia.
Nadat God eertijds vele malen en op velerlei wijzen
tot onze vaderen had gesproken door de profeten,
heeft Hij nu, op het einde der tijden,
tot ons gesproken door de Zoon.
Alleluia.

EVANGELIE                                                      Joh. 1, 29-34
Zie het Lam Gods.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes

In die tijd zag Johannes Jezus naar zich toekomen en zei :
“Zie, het Lam Gods
dat de zonde van de wereld wegneemt.
“Deze is het van wie ik zei :
Achter mij komt een man
die voor mij is,
want Hij was eerder dan ik.
“Ook ik kende Hem niet,
maar omdat Hij aan Israël geopenbaard zou worden,
daarom kwam ik met water dopen.”
Verder getuigde Johannes :
“Ik heb de Geest als een duif uit de hemel zien neerdalen
en Hij bleef op Hem rusten.
“Ook ik kende Hem niet
maar die mij gezonden had om met water te dopen,
Hij had tot mij gesproken :
Op wie gij de Geest zult zien neerdalen en blijven rusten,
Hij is het die doopt met de heilige Geest.
“Ik heb het zelf gezien en ik heb getuigd :
Deze is de Zoon van God.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: