http://kerkengeloof.wordpress.com

Maandag-H. Fabianus, paus en mrt.-H. Sebastianus, mrt.

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 7 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
De diepe vreugde van God in ons midden te weten wordt wel eens verduisterd door halsstarrig vasthouden aan offers en rituelen. Dat is altijd zo geweest, tot op vandaag. Met Jezus is iets nieuw begonnen. Zijn komst wil enkel vreugde brengen aan de mensen die hun hart openstellen voor zijn aanwezigheid en zijn boodschap. Wie offers brengt van lof, die eert Mij waarlijk, Wie rechte wegen gaat, die vindt het heil van God, klinkt het in de psalm.

EERSTE  LEZING                     I Sam. 15, 16-23
Gehoorzamen is beter dan offeren.
De Heer heeft u verworpen en gij zult geen koning meer zijn.

Uit het eerste Boek Samuël

In die dagen zei Samuël tot Saul :
“Ik zal u verkondigen
wat de Heer mij deze nacht gezegd heeft.”
Saul antwoordde : “Spreek.”
Samuël zei :
“Gij kunt uzelf wel onbelangrijk achten,
maar toch zijt gij het hoofd van de stammen van Israël,
want de Heer heeft u tot koning over Israël gezalfd.
“De Heer heeft u uitgezonden met de opdracht :
Trek op tegen de Amalekieten,
voltrek de ban aan die zondaars en strijd tegen hen
tot gij ze hebt uitgeroeid.
“Waarom hebt gij dan niet naar de Heer geluisterd,
maar u op de buit geworpen
en gedaan wat de Heer mishaagt?”
Toen zei Saul tot Samuël :
“Maar ik heb toch naar de Heer geluisterd
en ik ben toch gegaan waar de Heer mij zond ;
ik heb Agag, de koning van Amalek, meegebracht
en aan de Amalekieten de ban voltrokken.
“Het volk heeft uit de buit schapen en runderen genomen,
het beste van wat onder de banvloek lag,
om in Gilgal offers te brengen aan de Heer uw God.”
Maar Samuël sprak :
“Zouden brand- en slachtoffers de Heer even lief zijn
als gehoorzaamheid aan zijn woord ?
“Neen, gehoorzamen is beter dan offeren,
volgzaamheid meer waard dan het vet van bokken.
“Weerspannigheid staat gelijk met de zonde van toverij,
ongezeglijkheid met afgodendienst.
“Omdat gij het woord van de Heer verworpen hebt,
heeft de Heer u verworpen
en zult gij geen koning meer zijn.

TUSSENZANG         Ps. 50(49), 8-9, 16bc-17, 21, 23

Wie rechte wegen gaat, die vindt het heil van God.

Ik maak u over offers geen verwijt :
uw offerdieren zie Ik aldoor branden.
Ik wil geen stier meer hebben uit uw huizen
en rammen uit uw schaapskooi vraag Ik niet.

Maar tot de zondaar zegt de Heer :
wat spreekt ge aldoor over mijn geboden
en hebt ge mijn verbond steeds op de tong ?
Gij die van tucht een afkeer hebt
en nimmer acht slaat op mijn woorden.

Zou Ik dan zwijgen als gij zoiets doet ?
Of meent ge soms dat Ik aan u gelijk ben ?
Ik klaag u aan. Ik leg u alles voor.

Wie offers brengt van lof, die eert Mij waarlijk,
wie rechte wegen gaat, die vindt het heil van God.

ALLELUIA              Ps. 111(110), 8ab

Alleluia.
Het werk van de Heer is goed en betrouwbaar,
al wat Hij besluit staat onwrikbaar vast.
Alleluia.

EVANGELIE          Mc. 2, 18-22
Kunnen de vrienden van de bruidegom vasten
zolang de bruidegom bij hen is ?

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus

Toen de leerlingen van Johannes en de Farizeeën
eens een vastendag hielden, kwam men Jezus vragen :
“Waarom vasten
de leerlingen van Johannes en die van de Farizeeën wel,
maar uw leerlingen niet ?”
Jezus sprak tot hen :
“Kunnen dan de vrienden van de bruidegom vasten
zolang de bruidegom bij hen is ?
“Zolang zij de bruidegom in hun midden hebben
kunnen ze niet vasten.
“Er zullen echter dagen komen
dat de bruidegom van hen is weggenomen en dan,
in die tijd, zullen ze vasten.
“Niemand naait een verstellap van ongekrompen stof
op een oud kleed.
“Anders trekt het ingezette stuk eraan,
het nieuwe stuk aan het oude,
en de scheur wordt nog groter.
“En niemand doet jonge wijn in oude zakken ;
anders doet de wijn de zakken bersten
en de wijn gaat verloren met de zakken.
“Neen, jonge wijn in nieuwe zakken.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: