http://kerkengeloof.wordpress.com

Donderdag H. Amandus, b.

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 7 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
In de Kerk verkondigen we niet op ons eentje, maar samen. Wanneer we samen eucharistie vieren, wordt de Kerk telkens opnieuw geboren. Voor Marcus is de geloofsverkondiger geen reclameman die een produkt aanprijst dat goed verkocht zal worden als het werkt: hij is iemand die strijdbaar vertrekt, die er van overtuigd is dat hij alles kan overwinnen. Hij is geroepen om de wereld beter te maken, rechtvaardiger, broederlijk. Hij moet het menselijk bestaan zinvol maken, hij moet bekeren en genezen: want zijn dat niet de tekenen bij uitstek dat het koninkrijk aanbreekt ? Waar staan wij op die weg ?

EERSTE  LEZING                I Kon. 2,1-4. 10-12
Ik ga de weg van al het aardse.
Wees sterk, Salomo, en toon dat je een man bent.

Uit het eerste Boek der Koningen

Toen Davids einde naderde,
bond hij zijn zoon Salomo het volgende op het hart :
“Ik ga de weg van al het aardse.
“Wees sterk en toon dat je een man bent.
bewandel zijn wegen en onderhoud zijn wetten,
geboden, voorschriften en verordeningen,
zoals geschreven staat in de wet van Mozes.
“Dan zul je slagen in alles wat je doet en onderneemt.
“Dan zal de Heer het woord gestand doen
dat Hij tot mij gesproken heeft :
Als uw zonen trouw,
met heel hun hart en heel hun ziel, mijn wegen bewandelen,
dan zal het u nooit ontbreken aan afstammelingen
op de troon van Israël.”

Toen ging David ter ruste bij zijn voorvaderen
en werd begraven in de Davidstad.
Veertig jaar had David over Israël geregeerd ;
te Hebron had hij zeven jaar geregeerd
en te Jeruzalem drieëndertig jaar.
Salomo zetelde op de troon van zijn vader
en zijn koningschap kreeg steeds meer vaste voet.

TUSSENZANG             I Kron. 29, 10, 11ab, 11cd, 12ab, 12cd

Al wat bestaat, Heer, richt zich naar uw bevel.

Gij zijt geprezen, Heer, in alle eeuwen,
Gij God van onze vader Israël.

Groot zijt Gij in uw daden, oppermachtig,
verheven, luisterrijk en hoog geëerd.

Want alles in de hemel en op aarde is het uwe,
Gij zijt de koning, Heer, die boven alles staat.

Van U zijn aanzien en bezit afkomstig,
al wat bestaat richt zich naar uw bevel.

Gij kunt beschikken over vaardigheid en krachten,
wat groot en sterk is hebt Gij zo gemaakt.

ALLELUIA                                                                 Ps. 119(118), 34

Alleluia.
Geef mij begrip om uw wet na te leven, Heer,
om haar te volgen met heel mijn hart.
Alleluia.

EVANGELIE                                                             Mc. 6, 7-13
Jezus begon de twaalf twee aan twee uit te zenden.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus

In die tijd
riep Jezus de twaalf bij zich
en begon hen twee aan twee uit te zenden.
Hij gaf hun macht over de onreine geesten
en verbood hun
iets anders mee te nemen voor onderweg dan alleen een stok :
geen voedsel, geen reiszak, geen kopergeld in hun gordel.
“Wel moogt ge sandalen dragen,
maar trekt geen dubbele kleding aan.”
Hij zei verder :
“Als ge ergens een huis binnengaat,
blijft daar tot ge weer afreist.
“En is er een plaats waar men u niet ontvangt
en niet naar u luistert,
gaat daar dan weg
en schudt het stof van uw voeten als een getuigenis tegen hen.”
Zij vertrokken om te prediken dat men zich moest bekeren.
Zij dreven veel duivels uit,
zalfden veel zieken met olie en genazen hen.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: