http://kerkengeloof.wordpress.com

Woensdag vijfde week in de veertigdagentijd

Overweging

Het volstaat niet van Abrahams geslacht te zijn. Niet de eretekens, niet het staan in een traditie of het behoren tot een belangrijke familie maken de mens vrij. Zijn geloof maakte van Abraham de vader van de gelovigen. Hij toonde een grenzeloos vertrouwen in God, ging gelovig op weg, vertrouwend op Gods beloften. De geloofskracht van de drie jongelingen en van Jezus is niet voor iedereen weggelegd en wordt niet van iedereen gevraagd. Eenvoudig de weg van het geloof en het getuigenis gaan, midden de mensen met wie wij leven en werken: dat zal ons ‘in waarheid’ tot getuigen van het Evangelie maken. Dat zal ons vrijheid schenken.

EERSTE LEZING             Dan. 3, 14-20.91-92.95
De Heer heeft zijn engel gezonden om zijn dienaren te redden.

Uit de Profeet Daniël

In die dagen vroeg koning Nebukadnessar
aan de mannen Sadrak, Mezak en Abednego :
“Is het waar dat gij mijn god niet vereert
en het gouden beeld dat ik heb opgericht niet aanbidt ?
“Welnu, zijt gij bereid om bij het horen van de klanken
van hoorn en fluit, van citer, luit en harp,
van doedelzak en allerlei andere muziekinstrumenten
u neer te werpen en het beeld te aanbidden dat ik gemaakt heb ?
“Weigert gij dat, dan wordt ge op staande voet
in het laaiende vuur van een oven geworpen
en welke god zal u dan uit mijn macht kunnen bevrijden ?”
Zij gaven de koning ten antwoord :
“Nebukadnessar, wij vinden het niet nodig
op uw vraag een antwoord te geven.
“Als er een god is die dat kan,
dan is het onze God die wij vereren :
Hij is in staat ons te bevrijden uit het laaiende vuur van een oven
en Hij zal ons ontrukken aan uw greep, koning.
“Maar de koning zij ervan overtuigd, dat,
ook als God ons niet redt, wij uw god niet vereren
en het gouden beeld dat gij hebt opgericht, niet aanbidden.”
Toen werd Nebukadnessar woedend op hen
en zijn gelaat vertrok ;
hij gaf bevel de oven zevenmaal heter te stoken dan gewoonlijk,
en de sterksten uit zijn leger droeg hij op
deze mannen te binden
en in de laaiende vuuroven te werpen.
Maar plots schrok koning Nebukadnessar,
stond ijlings op en zei tot zijn raadsheren :
“Wij hebben toch drie mannen geboeid in het vuur geworpen ?”
Zij gaven de koning ten antwoord : “Zeker, koning !”
Hij hernam :
“Maar ik zie vier mannen ongeboeid
en zonder letsel zich in het vuur bewegen ;
de vierde gelijkt op een godenzoon.”
Toen sprak Nebukadnessar :
“Geloofd zij de God van Sadrak, Mezak en Abednego :
Hij heeft zijn engel gezonden om zijn dienaren te redden
die vol vertrouwen op Hem
het bevel van de koning hebben overtreden
en hun lichamen hebben prijsgegeven,
omdat ze geen god wilden vereren
of aanbidden dan hun eigen God.”

TUSSENZANG            Dan. 3, 52, 53, 54, 55, 56

U komt de lof toe in alle eeuwen.

Geprezen zijt Gij, Heer, God onzer vaderen,
U komt de lof toe in alle eeuwen.

Geprezen uw heilige roemrijke Naam,
U komt de lof toe in alle eeuwen;

Geprezen zijt Gij in het huis van uw glorie,
U komt de lof toe in alle eeuwen.

Geprezen zijt Gij op de troon van uw koninkrijk,
U komt de lof toe in alle eeuwen.

Geprezen zijt Gij, die de diepten doorschouwt,
tronend op kerubs, in alle eeuwen.

Geprezen zijt Gij in de koepel des hemels,
U komt de lof toe in al

VERS VOOR HET EVANGELIE                Mt. 4,4b

Niet van brood alleen leeft de mens,
maar van alles wat uit de mond van God voortkomt.

EVANGELIE          Joh. 8, 31-42
Als de Zoon u vrijmaakt, zult gij werkelijk vrij zijn.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

In die tijd zei Jezus tot de Joden die in Hem geloofden :
“Indien gij trouw blijft aan mijn woord
zijt gij waarlijk mijn leerlingen.
“Dan zult ge de waarheid kennen
en de waarheid zal u vrij maken.”
Men wierp op :
“Wij zijn van Abrahams geslacht
en nooit iemands slaaf geweest.
“Hoe kunt Gij dan zeggen :
gij zult vrij worden ?”
Jezus antwoordde hun :
“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u :
alwie zonde doet
is slaaf van de zonde,
en de slaaf blijft niet voor eeuwig in het huis.
“Wie eeuwig in het huis blijft
is de Zoon.
“Als de Zoon u vrij maakt
zult gij werkelijk vrij zijn.
“Ik weet dat gij van Abrahams geslacht zijt ;
niettemin zoekt gij Mij te doden
omdat mijn woord bij u geen ingang vindt.
“Ik verkondig wat Ik bij de Vader heb gezien,
maar gij doet wat gij van uw vader gehoord hebt.”
Zij antwoordden Hem :
“Onze vader is Abraham !”
Daarop zei Jezus hun :
“Als gij kinderen van Abraham zijt
doet dan ook de werken van Abraham.
“Thans echter zoekt gij Mij, een mens te doden
terwijl Ik u de waarheid heb gezegd
die Ik van God heb gehoord.
“Zoiets deed Abraham niet.
“Gij doet de werken van uw vader.”
Zij zeiden Hem :
“Wij zijn niet uit ontucht geboren ;
één vader hebben wij
en dat is God.”
Jezus zeide hun :
“Als God uw vader was
zoudt gij Mij beminnen,
want van God ben Ik uitgegaan
en van Godswege ben Ik hier.
“Neen, Ik ben niet uit Mijzelf gekomen
maar Hij heeft Mij gezonden.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d