http://kerkengeloof.wordpress.com

Donderdag – H. Joris, mrt. – H. Adalbertus, b. en mart.

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 7 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
De apostelen worden door de hogepriesters beschuldigd. Ze houden zich niet aan het verbod om te verkondigen, en inhoudelijk blijven ze de overheid ervan beschuldigen de moord op Jezus uitgevoerd te hebben. Petrus beantwoordt de beschuldigingen, maar bevestigd formeel dat ze niet zullen gehoorzamen, tenzij aan God. Het geloof in Jezus, in zijn dood en verrijzenis zal offers vragen: ook van ons. Zijn wij daartoe bereid?

Eerste Lezing         Hand.  5, 27-33
Van dit alles zijn wij getuigen, maar ook de heilige Geest.

Uit de Handelingen van de Apostelen 

In die dagen namen de dienaren van de bevelhebber  de apostelen mee en brachten hen voor het Sanhedrin.  De hogepriester begon hen te ondervragen:  “Hebben wij u niet uitdrukkelijk verboden  in de Naam van Jezus onderricht te geven?  Door uw toedoen is heel Jeruzalem vol van uw leer.  Bovendien wilt gij ons het bloed van die man aanrekenen.”  Maar Petrus en de andere apostelen gaven ten antwoord:  “Men moet God meer gehoorzamen dan de mensen.  De God van onze vaderen heeft Jezus ten leven gewekt,  aan Wie gij u vergrepen hebt  door Hem aan het kruis te slaan.  Hem heeft God als Leidsman en Verlosser verheven aan zijn rechterhand  om aan Israël bekering en kwijtschelding van zonden te schenken.  Van dit alles zijn wij getuigen,  maar ook de heilige Geest die God geschonken heeft aan wie Hem gehoorzamen.”  Toen zij dit hoorden ontstaken zij in woede en besloten hen te doden.

Tussenzang     Ps. 34(33), 2, 9, 17-18, 19-20

Die roepen in nood, naar hen luistert de Heer.
Alleluia

De Heer zal ik prijzen iedere dag,
zijn lof ligt mij steeds op de lippen.
Let op en bemerkt hoe genadig de Heer is,
gelukkig is hij die zijn heil zoekt bij Hem.

Van boosdoeners keert Hij zijn aangezicht af,
zij worden op aarde vergeten.
Naar vromen die roepen luistert de Heer
en redt hen uit iedere nood.

De Heer is nabij voor rouwmoedige harten,
Hij helpt wie zijn schuld erkent.
Veel rampen zullen de vrome bedreigen,
uit elk daarvan redt hem de Heer.

Alleluia

Alleluia
Hij die alles riep in het bestaan
en zich ontfermde over ons, zijn mensen,
Hij is verrezen, Christus de Heer!
Alleluia

Evangelie        Joh. 3, 31-36
De Vader heeft de Zoon lief en heeft Hem alles in handen gegeven.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes 

In die tijd zei Jezus tot Nikodémus:  “Wie van boven komt staat boven allen.  Wie van de aarde is behoort tot de aarde en spreekt de taal van de aarde.  Wie uit de hemel komt staat boven allen.  Hij legt getuigenis af van wat Hij zag en hoorde,  maar toch aanvaardt niemand zijn getuigenis.  Wie zijn getuigenis wel aanvaardt bezegelt daarmee dat God waarachtig is.  Want Hij, die door God gezonden is spreekt Gods eigen woorden:  zo mateloos schenkt God zijn Geest.  De Vader heeft de Zoon lief  en heeft Hem alles in handen gegeven.  Wie in de Zoon gelooft heeft het eeuwig leven.  Wie weigert in de Zoon te geloven zal het leven niet zien,  integendeel, de toorn Gods blijft op hem.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis door Paus Franciscus

Hoofdstuk een

Wat er met ons huis aan het gebeuren is

17. De theologische of filosofische reflecties over de situatie van de mensheid en de wereld kunnen klinken als een zich steeds herhalende en ijdele boodschap, als zij zich niet opnieuw presenteren vanuit een uiteenzetting van de huidige context met het oog op hetgeen er aan nieuws is voor de geschiedenis van de mensheid. Daarom stel ik voor om, alvorens te erkennen hoe het geloof nieuwe motiveringen en eisen aanreikt ten opzichte van de wereld waarvan wij deel uitmaken, in het kort te blijven stilstaan bij hetgeen er met ons gemeenschappelijke huis gebeurt.

Wordt dagelijks vervolgd

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: