http://kerkengeloof.wordpress.com

Pinkstermaandag

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 7 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging

Pinksteren kreeg tussen Hemelvaart en het eigenlijke feest een liturgische inlooptijd. De noveen die het feest van Pinksteren voorafging heeft ons geholpen om ons voor te bereiden op de komst van de Geest. Wij hebben zijn komst afgesmeekt over Kerk en wereld, over personen die ons ter harte gaan, over mensen die wij alleen van het journaal kennen; over het eigen hart ook, dat zich afstemde op de komst van Gods heilige Geest.
Enigszins verwonderlijk krijgt het grote feest liturgisch geen octaaf: de ‘gewone’ tijd start onmiddellijk na vandaag. Maar is ook dat geen boodschap? Want wie de Geest ontvangt, leeft voortaan in het alledaagse, vervuld van een nieuwe wijsheid. Hij leeft niet meer uit eigen kracht, maar uit Gods Geest, met een hart geraakt door Gods zachtmoedigheid.

EERSTE LEZING         Hand. 19, 1b-6a

Hebt gij de heilige Geest ontvangen toen ge het geloof hebt aangenomen ?

Uit de Handelingen van de Apostelen

In die dagen kwam Paulus
na zijn reis door het binnenland in Éfeze.
Daar ontmoette hij enige leerlingen aan wie hij vroeg :
“Hebt gij de heilige Geest ontvangen
toen ge het geloof hebt aangenomen?”
Zij antwoordden :
“Wij hebben niet eens gehoord
dat er een heilige Geest bestaat.”
Toen zei hij : “Hoe zijt ge dan gedoopt?”
Ze antwoordden : “Met het doopsel van Johannes.”
Paulus hernam :
“Johannes diende een doopsel toe ten teken van bekering,
maar hij zei aan het volk
dat ze moesten geloven in Wie na hem kwam, dat is Jezus.”
Toen ze dit gehoord hadden
lieten zij zich dopen in de naam van de Heer Jezus.
Nadat Paulus hun de handen had opgelegd
kwam de heilige Geest over hen.

TUSSENZANG           Ps. 104(103), 1ab, 24, 27-28, 30-31

Zendt Gij uw geest, dan komt er weer leven,
dan maakt Gij uw schepping weer nieuw.

Verheerlijk, mijn ziel, de Heer,
wat zijt Gij groot, Heer mijn God !

Hoe veel is het wat Gij gedaan hebt, Heer,
en alles in wijsheid gemaakt,
de aarde is vol van uw schepsels.

En al deze dieren verwachten van U
dat Gij ze voedt op hun tijd.
Wat Gij voor hen uitstrooit verzamelen zij,
ze worden verzadigd als Gij uw hand opent.

Maar zendt Gij uw geest, dan komt er weer leven,
dan maakt Gij uw schepping weer nieuw.
De roem van de Heer blijve eeuwig bestaan,
Hij vindt zijn vreugde in al zijn schepsels.

ALLELUIA           Joh. 14, 16

Alleluia.
De Vader zal u op mijn gebed
een andere Helper geven,
om voor altijd bij u te blijven.
Alleluia.

EVANGELIE              Joh. 14, 15-17

De Geest van de waarheid zal altijd bij u blijven.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen :
“Als gij Mij liefhebt, zult ge mijn geboden onderhouden.
“Dan zal de Vader op mijn gebed
u een andere Helper geven om voor altijd bij u te blijven :
de Geest van de waarheid,
voor wie de wereld niet ontvankelijk is
omdat zij Hem niet ziet en niet kent.
“Gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

 

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis door Paus Franciscus

64. Anderzijds wil ik, ook al biedt deze encycliek een opening voor een dialoog met allen om samen te zoeken naar wegen van bevrijding, het begin laten zien hoe geloofsovertuigingen christenen, en gedeeltelijk ook andere gelovigen, belangrijke motiveringen bieden om de zorg op zich te nemen voor de natuur en de meest zwakke broeders en zusters. Als al alleen al het feit mens te zijn, de mensen ertoe beweegt te zorgen voor het milieu waarvan zij een deel zijn, “voelen de christenen in het bijzonder dat hun taken binnen de schepping en hun plichten ten aanzien van de natuur en de Schepper deel uitmaken van hun geloof”. Daarom is het een weldaad voor de mensheid en de wereld dat wij als gelovigen meer de ecologische verplichtingen erkennen die voortvloeien uit onze overtuigingen.

Wordt vervolgd. Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag     

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: