Vrijdag – H. Bonifatius van Fulda, b. en mrt.

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 7 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
De eerste christenen hebben vaak deze passage uit psalm 110 geciteerd: in de Handelingen, in het boek Openbaring, in de brieven aan de Hebreeën en de Kolossenzen, in de eerste Petrusbrief ….
Deze psalm werd zowel in de synagoge als in de christelijke gemeente gebeden. Aan Gods rechterhand zitten is delen in zijn macht. Het koninkrijk van Jezus overstijgt dat van David, het is van een heel andere orde. Het is deze Christus, deze Zoon van God die we nodig hebben: geen mens, hoe extra uitzonderlijk ook, kan ons verlossen. Alleen God heeft de macht om ons te redden van onze laatste vijand, namelijk de dood.

EERSTE LEZING                          II Tim. 3, 10-17

Allen die in Christus Jezus godvruchtig willen leven zullen vervolgd worden.

Uit de tweede brief  van de heilige apostel Paulus aan Timóteüs

Dierbare,

Gij echter zijt mij trouw gevolgd:
in mijn leer, mijn manier van leven, mijn plannen,
in mijn geloof, geduld, liefde en volharding;
ook in de vervolgingen en het lijden
zoals die mij zijn overkomen in Antiochië, Ikonium en Lystra.
Wat voor vervolgingen heb ik al niet moeten verduren !
Maar de Heer heeft mij uit alles gered.
Trouwens, allen die in Christus Jezus godvruchtig willen leven
zullen vervolgd worden,
terwijl deugnieten en charlatans van kwaad tot erger komen,
anderen misleidend en zichzelf.
Blijf gij echter bij de leer die gij gelovig hebt aanvaard.
Bedenk wie het waren die u onderricht hebben
en hoe gij van kindsbeen af
vertrouwd zijt met de heilige geschriften ;
daaruit kunt gij de wijsheid putten die u leidt tot het heil,
door het geloof in Christus Jezus.
Elk door God geïnspireerd geschrift dient ook
om te onderrichten in de waarheid en de dwalingen te weerleggen,
om de zeden te verbeteren
en de mensen op te voeden tot een rechtschapen leven,
zodat de man Gods voor zijn taak berekend is
en toegerust voor elk goed werk.

TUSSENZANG          Ps. 119(118), 157, 160, 161, 165, 166,168

Zij die uw wet liefhebben leven in vrede

Met velen zijn mijn vervolgers en kwellers,
toch wijk ik van wat Gij verordent niet af.
Uw woord berust op betrouwbaarheid
en eeuwig is wat Gij rechtvaardig bepaalt.

Vorsten vervolgen mij zonder reden,
maar slechts voor uw woord is mijn hart beducht.
Zij die uw wet liefhebben leven in vrede,
zij struikelen niet op hun weg.

Ik stel mijn vertrouwen, Heer, op uw bijstand,
ik doe al wat Gij gebiedt.
Ik houd mij aan wat Gij gebiedt en voorschrijft,
want al mijn wegen zijn U bekend.

ALLELUIA                                   Ps. 119(118), 105

Alleluia.
Uw woord is een lamp voor mijn voeten, Heer,
het is een licht op mijn pad.
Alleluia.

EVANGELIE                                Mc. 12, 35-37

Hoe kunnen de schriftgeleerden zeggen
dat de Messias Zoon van David is ?

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Marcus

Bij zijn onderricht in de tempel wierp Jezus eens de vraag op :
“Hoe kunnen de schriftgeleerden zeggen
dat de Messias Zoon van David is ?
“David heeft zelf gezegd, door de heilige Geest bewogen :
De Heer heeft gesproken tot mijn Heer :
zit aan mijn rechterhand
totdat Ik uw vijanden onder uw voeten heb gelegd.
“Als David zelf Hem Heer noemt,
hoe kan Hij dan zijn zoon zijn?”

Het merendeel van het volk luisterde graag naar Hem.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

 

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis door Paus Franciscus

 68. Deze verantwoordelijkheid ten opzichte van een aarde die van God is, houdt in dat de mens, begiftigd met verstand, de natuurwetten en het delicate evenwicht tussen de wezens van deze wereld eerbiedigt, “want zijn bevel heeft hen allen geschapen. Hij bepaalde hun plaats voor eeuwig, gaf hun een wet die voor altijd geldt” (Ps. 148, 5b-6). Hieruit volgt het feit dat de bijbelse wetgeving de mens verschillende normen voorhoudt, niet alleen met betrekking tot andere mensen, maar ook met betrekking tot andere levende wezens: “ook als een ezel of een os van uw broeder ten val komt, moogt ge niet toezien zonder een hand uit te steken (…). Wanneer gij onderweg in een boom of op de grond een vogelnestje vindt met jongen of met eitjes en het wijfje zit erop, dan moogt ge het wijfje niet meenemen en de jongen achterlaten “(Deut. 22, 4.6). In deze lijn wordt de rust op de zevende dag niet alleen maar voorgehouden voor de mens, maar ook opdat “uw rund en uw ezel kunnen rusten” (Ex. 23, 12). Zo realiseren wij ons dat de Bijbel geen aanleiding geeft tot een despotisch antropocentrisme dat zich niet bekommert om de andere schepselen.

 

Wordt vervolgd. Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag                 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: