Maandag – H. Paulinus van Nola, b. – HH. Johannes Fisher, b. en Thomas More, mrt.

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 7 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
De Bergrede stelt hoge morele eisen aan christenen. Jezus’ oproep luidt: ‘Oordeelt niet’. Jezus zegt niet: ‘Oordeel niet verkeerd’, of ‘oordeel niet te streng’, of nog ‘oordeel niet onrechtvaardig’. Wat Jezus vraagt is absoluut en radicaal: ‘Oordeel niet’ – niet meer of niet minder. Lopen gelovigen – gezien de hoge standaard die Jezus hen voorhoudt – niet het risico om zich beter te gaan voelen dan anderen ? Niet wanneer zij hun relatie met God ernstig nemen. Als wij verlangen dat God barmhartig en mild is voor ons, dan doen we er goed aan zelf barmhartig te zijn ten opzichte van onze broeders en zusters.

EERSTE  LEZING             II Kon. 17, 5-8. 13-15a.18

De Heer duldde Israël niet langer onder zijn ogen ;
alleen de stam Juda bleef over.

Uit het tweede Boek der Koningen

In die dagen
ondernam Salmanassar, de koning van Assur
een veldtocht tegen het land ;
hij rukte op naar Samaria
en belegerde de stad, drie jaar lang.
In het negende regeringsjaar van Hosea
nam de koning van Assur Samaria in ;
hij deporteerde de Israëlieten naar Assur
en wees hun een woonplaats aan in Chalach,
aan de Chabor, een rivier in Gozan
en in enige steden van Medië.

Dit alles is gebeurd,
omdat de Israëlieten gezondigd hadden tegen de Heer hun God,
die hen had weggeleid uit Egypte,
uit de macht van Farao, de koning van Egypte,
en omdat zij andere goden vereerd hadden.
De Israëlieten waren gaan leven naar de zeden
van de volken die de Heer voor hen verdreven had.
Het waren de koningen van Israël die dit gedaan hadden.
De Heer had Israël en Juda
bij monde van zijn profeten en zieners gewaarschuwd en gezegd :
“Keert u af van uw slechte wegen
en onderhoudt mijn geboden, mijn voorschriften,
overeenkomstig de wet die Ik uw vaderen gegeven heb
en waarmee Ik mijn dienaren de profeten tot u heb gezonden.”
Maar zij wilden niet luisteren
en waren even halsstarrig als hun vaderen
die ook niet in de Heer hun God geloofden.
Zij trokken zich niets aan van zijn voorschriften,
van het verbond dat Hij gesloten had met hun vaderen
en van de verordeningen die Hij had uitgevaardigd.
Daarom was de Heer hevig vertoornd geworden op Israël ;
Hij duldde het niet langer onder zijn ogen en vaagde het weg.
Er bleef niets over, alleen de stam Juda.

TUSSENZANG            Ps. 60(59), 3, 4-5, 12-13

Reik ons uw hand, Heer, hoor ons gebed.

Gij hebt ons neergeslagen, God, ons front doorbroken.
Gij zijt vertoornd : keer tot ons weer.

De aarde beeft, haar rotsen splijten :
herstel haar scheuren voor zij breekt.
Gij hebt uw volk een harde les gegeven,
een beker wijn, die ons doet duizelen.

Wie anders, God, dan Gij die ons verstoten hebt,
die onze legers niet meer vergezelt ?
Wees onze bondgenoot tegen de vijand,
want mensenhulp betekent niets.

ALLELUIA         Ps. 119(118), 135

Alleluia.
Laat voor uw dienaar uw Aangezicht stralen, Heer,
laat mij uw beschikkingen zien.
Alleluia.

EVANGELIE             Mt. 7, 1-5

Haal eerst de balk uit uw eigen oog !

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen :
“Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt.
“Want met het oordeel dat gij velt
zult gij geoordeeld worden,
en de maat die gij gebruikt
zal men ook voor u gebruiken.
“Waarom kijkt gij naar de splinter in het oog van uw broeder
en merkt gij de balk niet op in uw eigen oog ?
“Of hoe kunt ge tot uw broeder zeggen :
Laat mij de splinter uit uw oog halen, en zie,
in uw eigen oog zit de balk nog !
“Huichelaar, haal eerst die balk uit uw eigen oog,
en dan zult ge scherp genoeg zien
om de splinter te kunnen verwijderen
uit het oog van uw broeder.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis door Paus Franciscus

 86. Het geheel van het heelal laat met zijn vele relaties het best de onuitputtelijke rijkdom van God zien. De heilige Thomas van Aquino heeft op een wijze manier onderstreept dat veelheid en verscheidenheid voortkomen ” uit de bedoeling van de eerst handelende Die heeft gewild dat “wat aan ieder ding ontbreekt, door de andere dingen wordt aangevuld om de goddelijke goedheid te vertegenwoordigen”, omdat “zijn goedheid niet voldoende door één schepsel kan worden vertegenwoordigd”. Daarom moeten wij de verscheidenheid van de dingen in hun vele relaties aanvaarden. Men begrijpt dan ook beter het belang en de betekenis van ieder schepsel, als men het beschouwt in het geheel van Gods plan. De Catechismus leert het volgende : “De onderlinge afhankelijkheid van de schepselen is door God gewild. De zon en de maan, de ceder en het bloempje, de adelaar en de mus: het schouwspel van hun oneindige verscheidenheid en ongelijkheid betekent dat geen enkel schepsel aan zichzelf genoeg heeft. Zij bestaan slechts in onderlinge afhankelijkheid om elkaar wederzijds aan te vullen, ten dienste van elkaar”.

Wordt vervolgd      Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: