http://kerkengeloof.wordpress.com

Woensdag in de dertiende week

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 7 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
Wat is bezetenheid eigenlijk? Het is het fanatiek verdedigen van eigen gedachten en wensen. Bezeten mensen wijzen dikwijls de liefde af die tot hen komt omdat zij niet meer tot liefde in staat zijn. Kan een bezetene Jezus volgen? Niet voor hij van zijn bezetenheid genezen en bevrijd wordt. Wie zich laat raken door Jezus kan met Hem meegaan. Wie zich niet laat raken zal de Heer niet ontvangen maar Hem wegjagen zoals de stadsbewoners het deden.

EERSTE  LEZING           Am. 5, 14-1521-24

Spaar Mij het lawaai van uw liederen.
De gerechtigheid moet stromen
als een nooit uitdrogende beek.

Uit de Profeet Amos

Zoekt het goede en niet het kwade:
dan zult gij leven,
dan zal God, de Heer van de hemelse machten,
met u zijn, zoals gij altijd zegt.
Haat het kwade, hebt het goede lief
en handhaaft het recht in de stadspoort;
misschien zal dan de Heer, de God van de hemelse machten,
zich over de rest van Jozef ontfermen.

Want zo spreekt de Heer:
“Ik haat, Ik verfoei uw feesten,
uw vieringen kan ik niet luchten.
“De brandoffers en meeloffers die gij Mij brengt,
behagen Mij niet;
uw vredeoffers van gemeste kalveren
kan Ik niet meer aanzien.
“Spaar Mij het lawaai van uw liederen;
de klank van uw harpen wil Ik niet meer horen!
“Neen, het recht moet stromen als water,
de gerechtigheid als een nooit uitdrogende beek.”

TUSSENZANG        Ps. 0(49), 7, 8-9, 10-11, 12-13, 1bc-17

Wie rechte wegen gaat, die vindt het heil van God.

Hoor nu, mijn volk, wat Ik u zeggen ga,
hoor, Israël, waarvan Ik u beschuldig,
want Ik ben God, uw God!

Ik maak u over offers geen verwijt:
uw offerdieren zie Ik aldoor branden.
Ik wil geen stier meer hebben uit uw huizen
en rammen uit uw schaapskooi vraag Ik niet.

Want Mij behoren alle dieren in het woud,
de duizenden die op mijn bergen zwerven.
De vogels in de lucht, Ik ken ze allen,
van Mij is al wat rondloopt op het veld.

Ik zou het u niet zeggen als Ik honger had,
Ik kan beschikken over al wat leeft op aarde.
Zou Ik soms vlees van stieren eten
of bloed van bokken nuttigen als drank?

Wat spreekt ge aldoor over mijn geboden
en hebt ge mijn verbond steeds op de tong?
Gij die van tucht een afkeer hebt
en nimmer acht slaat op mijn woorden?

ALLELUIA               cf. Lc. 8, 15

Alleluia.
Zalig zij die het woord Gods dat zij hoorden
in een goed en edel hart bewaren,
en vrucht voortbrengen door hun standvastigheid.
Alleluia.

EVANGELIE          Mt. 8, 28 34

Wat hebt Gij met ons te maken, Zoon van God?

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

Toen Jezus aan de overkant van het meer gekomen was
in het land der Gadarenen,
liepen Hem twee bezetenen tegemoet.
Ze kwamen uit de grafspelonken te voorschijn
en waren zeer gevaarlijk, zodat niemand daarlangs kon gaan.
Plotseling begonnen ze te schreeuwen:
“Wat hebt Gij met ons te maken, Zoon van God?
“Zijt Gij hier gekomen om ons vóór de tijd te kwellen?”
Een eind van hen vandaan
was men een grote kudde zwijnen aan het hoeden.
De duivels nu smeekten Hem:
“Als Gij ons uitdrijft, stuur ons dan in die kudde zwijnen.”
Hij zei hun: “Gaat heen.”
En zij verlieten hen.
Nauwelijks hadden zij bezit genomen van de zwijnen,
of de hele kudde stortte zich van de steile oever in het meer
en kwam in het water om.
De zwijnenhoeders namen de vlucht,
en in de stad gekomen vertelden zij alles,
ook wat er met de bezetenen gebeurd was.
Daarop liep de hele stad uit, Jezus tegemoet;
en toen zij Hem zagen
verzochten zij Hem hun streek te verlaten.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis door Paus Franciscus

 95. Het milieu is een collectief goed, een erfenis van heel de mensheid en een  van allen. Als iemand er een deel van bezit, dan is dat alleen maar om het te beheren ten nutte van allen. Als wij dat niet doen, belasten wij ons geweten ermee dat wij het bestaan van de ander ontkennen. Daarom hebben de bisschoppen van Nieuw-Zeeland zich afgevraagd wat het gebod “gij zult niet doden” te betekenen heeft, wanneer “twintig procent van de wereldbevolking in een zodanige mate hulpbronnen verbruikt dat zij de arme volken en de toekomstige generaties ontnemen wat zij nodig hebben om te overleven”.

 

Wordt vervolgd. Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag                 

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: