http://kerkengeloof.wordpress.com

Dinsdag H. Johannes Maria Vianney, pr.

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking.

Overweging
De eerste lezing bestaat uit twee delen. In een eerste deel wordt duidelijk ingeprent dat de oorzaak van al hun ellende de zonde is en de afgodendienst. Vreemde minnaars zijn de afgoden die nu machteloos blijken. Het tweede deel belooft in zeer poëtische termen het herstel van Israël. De tijd van de weerspannige vorsten is voorbij. Uit hun midden komt een nieuwe heerser die een tussenpersoon is tussen God en het volk. Het Verbond wordt hersteld. ‘Gij zult mijn volk en ik zal uw God zijn’.

EERSTE  LEZING     Jer. 30, 1-2. 12-15. 18-22
Om uw talrijke zonden heb Ik u dit alles aangedaan.
Ik herstel de tenten van Jakob.

Uit de Profeet Jeremia

Het woord van de Heer kwam tot Jeremia :
“Dit zegt de Heer, Israëls God :
Stel alles wat Ik u gezegd heb op schrift.
“Uw kwaal is ongeneeslijk, uw wonden zijn niet te helen.
“Niemand verzorgt uw zweren,
uw wonden sluiten zich niet.
“Al uw minnaars zijn u vergeten,
ze lopen u niet meer achterna,
omdat Ik als een vijand op u heb ingeslagen
en u meedogenloos heb gestraft
om uw vele misdaden en uw talrijke zonden.
“Wat jammert ge dan om uw wonden
en uw onverdraaglijke pijnen ?
“Om uw vele misdaden en uw talrijke zonden
“heb Ik u dit alles aangedaan.
“Ik herstel de tenten van Jakob,
Ik ontferm Mij over zijn huizen.
“De stad wordt herbouwd op zijn puinhoop,
de burcht komt weer op zijn vroegere plaats.
“Een loflied weerklinkt, men hoort hen weer lachen.
“Ik maak hen talrijk; nooit nemen ze in aantal af.
“Ik breng hen tot aanzien, nooit worden ze meer veracht.
“Hun zonen zijn voor Mij weer als vroeger,
hun gemeenschap blijft altijd bestaan.
“Hun onderdrukkers straf Ik.
“Hun vorst is een van hen,
hun heerser komt voort uit hun midden.
“Ik laat hem bij Mij komen, hij mag tot Mij naderen.
“Wie anders zou met gevaar voor zijn leven
tot Mij durven naderen
– zo luidt de godsspraak van de Heer -?
“Gij zult mijn volk en Ik zal uw God zijn.”

TUSSENZANG     102(101), 16-18, 19-21, 29, 22-23

De Heer herbouwt de muren van Sion.

De heidenen zullen uw Naam weer duchten,
de vorsten der aarde uw heerlijkheid, Heer ;
wanneer Gij de muren van Sion herbouwt,
wanneer Gij daar weerkeert in volle luister ;
wanneer Gij de stem der geplunderden hoort,
hun smeekbeden niet naast U neerlegt.

Stel dit dan op schrift voor het komend geslacht
en laat onze zonen de Heer ervoor danken.
De Heer ziet omlaag van zijn heilige hoogte,
Hij ziet uit de hemel op aarde neer.
Hij zal het geschrei der gevangenen horen,
verlossen die aan de dood zijn gewijd.

Het kroost van uw dienaren krijgt weer een woonplaats,
hun nageslacht blijft voor uw aanschijn bestaan.
Dan wordt op de Sion zijn Naam weer verkondigd,
zijn lof in de heilige stad ;
als volken en stammen daarheen zullen komen
om hulde te brengen aan God de Heer.

EVANGELIE       Mt. 15, 1-2.10-14
Iedere aanplanting die niet door mijn hemelse Vader geplant is
zal worden uitgerukt.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

Op zekere dag
kwamen Farizeeën en schriftgeleerden uit Jeruzalem naar Jezus
met de vraag :
“Waarom overtreden uw leerlingen
wat ons van oudsher is overgeleverd?
“Want ze wassen hun handen niet voor het eten.”
Daarop riep Jezus de mensen bij zich en sprak tot hen :
“Luistert en wilt verstaan :
“Niet wat de mond binnengaat bezoedelt de mens ;
de mens wordt bezoedeld door wat de mond uitgaat.”
Toen kwamen de leerlingen naar Hem toe en zeiden :
“Weet Gij dat de Farizeeën
bij het horen van uw woorden er aanstoot aan namen?”
Maar Hij antwoordde :
“Iedere aanplanting
die niet door mijn hemelse Vader geplant is
zal worden uitgerukt.
“Laat ze maar begaan :
zij zijn blinden die blinden leiden.
“Maar als de ene blinde de andere leidt
vallen beiden in een kuil.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007. Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

 

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

 129. Wil het mogelijk blijven werk te bieden, dan is het onontbeerlijk een economie te bevorderen die een veelheid van productie en creativiteit van ondernemen begunstigt. Er is bijvoorbeeld een grote verscheidenheid aan landbouwsystemen voor voedsel op kleine schaal, die het merendeel van de wereldbevolking blijft voeden, waarbij een beperkt gedeelte van de grond en het water wordt gebruikt en minder afval wordt geproduceerd, hetzij op kleine stukjes bouwland en in moestuinen, hetzij bij de jacht en de oogst van bosproducten, hetzij bij kleinschalige visserij. Grootschaligheid dwingt vooral in de agrarische sector de kleine boeren hun land te verkopen of van hun traditionele productiemethoden af te stappen. Pogingen van enkelen van hen om andere, meer gediversifieerde vormen van productie te ontwikkelen blijken nutteloos op grond van de moeilijkheid om toegang te krijgen tot de regionale of wereldmarkten of omdat de infrastructuur van verkoop en vervoer ten dienste staat van de grote ondernemingen. De autoriteiten hebben het recht en de verantwoordelijkheid maatregelen te nemen die een duidelijke en krachtige steun zijn voor de kleine producenten en de diversificatie van de productie. Een economische vrijheid waarvan allen werkelijk profijt hebben, kan het soms noodzakelijk maken degene die de meeste middelen en de financiële macht bezitten, grenzen te stellen. Een louter theoretische economische vrijheid, waarbij de omstandigheden het verhinderen dat velen er in werkelijkheid gebruik van kunnen maken, en de toegang tot werk wordt verminderd, wordt een tegenstrijdig verhaal dat de politiek geen eer aandoet. Ondernemerschap, dat een nobele roeping is, gericht op het produceren van rijkdom en de verbetering van de wereld voor allen, kan een zeer vruchtbare methode zijn om de streek waarin de activiteiten plaatsvinden, een impuls te geven, vooral als men begrijpt dat het scheppen van arbeidsplaatsen een onontbeerlijk onderdeel vormt van dienst aan het algemeen welzijn.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

 

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: