Twintigste zondag door het jaar

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking


 

Openingswoord
Sommige volkeren en groeperingen claimen het alleenrecht op het heil van Godswege.
De Schrift geeft echter een andere boodschap.
Zowel de profeet Jesaja als de apostel Paulus
richten zich uitdrukkelijk tot de ‘vreemdelingen’, outsiders, mensen die niet tot hun ‘eigen volk’ behoren.
En Jezus zelf werd tot medelijden bewogen door
het geloof van een Kananese vrouw, een vreemdelinge.
De Blijde Boodschap maakt ons duidelijk
dat niemand is uitgesloten van Gods ontferming.
Laten wij ons daarom toevertrouwen
aan Gods liefde-zonder-grenzen
en samen bidden:’Heer, heb medelijden met mij’.

EERSTE LEZING        Jes. 56, 1.6-7

De vreemdelingen breng Ik naar mijn heilige berg.

Uit de profeet Jesaja

Zo spreekt God de Heer:
“Onderhoudt het recht en doet wat rechtvaardig is,
want mijn heil is in aantocht,
mijn gerechtigheid zal zich openbaren.

“De vreemdelingen die zich bij de Heer aansluiten
om Hem te dienen,
die zijn naam met liefde vereren
en zijn dienaren willen zijn,
allen die de sabbat onderhouden en hem niet onteren,
die trouw blijven aan mijn verbond,
hen breng Ik naar mijn heilige berg
en Ik geef hun vreugde in mijn huis van gebed.
“Hun brand- en slachtoffers
zullen Mij aangenaam zijn op mijn altaar,
want mijn huis zal worden genoemd:
een huis van gebed voor alle volken.”

Antwoordpsalm              Ps. 67(66), 2-3, 5, 6 en 8

Keervers
Geef dat de volken U eren, o God.

God zij ons genadig en zegene ons,
Hij late zijn aanschijn over ons lichten;
opdat men op aarde uw wegen mag kennen,
in alle landen uw heil.

Laat alle naties van vreugde juichen
omdat Gij de volken rechtvaardig regeert
en alles op aarde bestuurt.

Geef dat de volken U eren, o God,
dat alle volken U eren !
God geve ons zo zijn zegen
dat heel de aarde Hem vreest.

TWEEDE LEZING         Rom. 11, 13-15.29-32

God kent geen berouw over zijn genadegaven noch over zijn roeping jegens Israël.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome

Broeders en zusters,

Ik, Paulus, richt mij nu tot u
die uit het heidendom gekomen zijt.
Ik ben weliswaar apostel van de heidenen,
maar ik schat dit ambt juist hierom zo hoog,
omdat ik hoop
daardoor mijn eigen volk tot naijver te prikkelen
en er althans enigen van te redden.
Want als hun verwerping de wereld verzoening heeft gebracht,
wat kan dan hun aanneming anders betekenen
dan leven uit de doden?

Maar god kent geen berouw over zijn genadegaven
noch over zijn roeping.
Zoals gij eertijds aan God ongehoorzaam zijt geweest,
thans echter, dankzij de ongehoorzaamheid van Israël,
ontferming hebt gevonden,
zo is thans Israël op zijn beurt ongehoorzaam geworden,
opdat het ten gevolge van de u betoonde ontferming,
eveneens erbarming zou vinden.
Zo heeft God allen in ongehoorzaamheid opgesloten
om allen in te sluiten in zijn ontferming.

Vers voor het evangelie     Mt. 4,23

Alleluia.
Jezus verkondigde de Blijde Boodschap van het koninkrijk,
en genas alle ziekten onder het volk.
Alleluia.

EVANGELIE          Mt. 15,21-28

Vrouw, ge hebt een groot geloof.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd trok Jezus zich terug naar de streek van Tyrus en Sidon.
Op een gegeven ogenblik
trad een Kananese vrouw uit dat gebied naar voren,
luid roepend:
“Heb medelijden met mij, Heer, Zoon van David !
“Mijn dochter is van een duivel bezeten
en wordt verschrikkelijk gekweld.”
Maar Jezus gaf haar in het geheel geen antwoord.

Toen wendden zijn leerlingen zich tot Hem met het verzoek:
“Stuur die vrouw toch weg,
want ze blijft ons achterna roepen.”

Hij antwoordde:
“Ik ben alleen maar tot de verloren schapen
van het huis van Israël gezonden.”

Maar de vrouw kwam naderbij,
wierp zich voor zijn voeten neer en zei:
“Heer, help mij!”

Hij gaf haar ten antwoord:
“Het is niet goed
het brood dat voor de kinderen bestemd is,
aan de honden te geven.”

“Toch wel, Heer,- sprak zij –
want de honden eten immers toch ook de kruimels
die van de tafel van hun meesters vallen.”

Daarop zei Jezus haar:
“Vrouw, ge hebt een groot geloof!
“Uw verlangen wordt ingewilligd.”
En van dat ogenblik was haar dochter genezen.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis

141. Van de andere kant neigt de economische groei ernaar automatisme voort te brengen en te “homogeniseren” om de processen te vereenvoudigen en de kosten te drukken. Daarom is er een economische ecologie nodig, die in staat is ons er toe te brengen vanuit een breder perspectief naar de werkelijkheid te kijken. Immers, “de bescherming van het milieu zal een noodzakelijk onderdeel moeten uitmaken van het ontwikkelingsproces en mag men niet geïsoleerd bekijken”. Maar tegelijkertijd wordt de dringende noodzaak van het humanisme actueel, dat een beroep doet op de verschillende sectoren van de kennis, ook de economische, voor een meer integrale en integrerende visie. Vandaag is de analyse van de milieu-problemen niet te scheiden van de analyse van de context van mens, gezin, werk en stad en van de relatie van iedere persoon met zichzelf, die ook de wijze bepaalt hoe hij met de ander en het milieu in relatie treedt. Er is een interactie tussen de ecosystemen en de verschillende maatschappelijke deelgebieden en zo blijkt nogmaals dat “het geheel meer is dan het deel”.

 

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: