Eenentwintigste zondag door het jaar

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Openingswoord
Jezus vroeg aan zijn leerlingen:
‘Wie zeggen de mensen dat Ik ben?’
Wie Hij is moet steeds opnieuw worden ontdekt door elke mens.
Maar Petrus vond geen woorden groot genoeg
om uit te drukken wie Hij was.
Hij stamelde: ‘Gij zijt de Christus, de Zoon van God’.
Vanuit dit geloven krijgt Petrus een sleutelpositie.
Hij zal de deur naar het koninkrijk mogen openen:
een opdracht om evenals Jezus bevrijdend en genezend te leven.
Dat is ook vandaag de opdracht van de Kerk:
mensen de deuren openen naar het geluk dat God biedt.
Bidden we in deze viering om kracht
om daaraan mee te werken.

EERSTE LEZING     Jes. 22, 19-23

De sleutel van Davids huis zal Ik op zijn schouder leggen.

Uit de profeet Jesaja

Zo spreekt de Heer tot Shebna, de overste van het paleis:

“Ik zal u van uw post verjagen
en u stoten uit uw ambt.
“En dan zal Ik mijn dienaar roepen,
Eljakim, de zoon van Chilkia,
en hem bekleden met uw gewaad,
hem tooien met uw sjerp
en aan hem uw taak in handen geven.
“Hij zal een vader zijn
voor de bewoners van Jeruzalem
en voor het huis van Juda.
“De sleutel van Davids huis
zal Ik op zijn schouder leggen,
en als hij opendoet, zal niemand sluiten,
en als hij sluit, zal niemand opendoen.
“Ik zal hem vastslaan
als een spijker op een stevige plek,
en hij wordt een erezetel
voor het huis van zijn vader.”

Antwoordpsalm      Ps. 138(137), 1-2a, 2bc-3, 6 en 8bc

Keervers
Uw goedheid, Heer, blijft duren zonder einde.

U wil ik prijzen, Heer, uit heel mijn hart,
omdat Gij naar mijn bidden hebt geluisterd.
Te midden van de engelen zing ik voor U
en werp mij neer, gebogen naar uw tempel.

U prijs ik om uw goedheid en uw trouw,
want verder dan uw faam gaat, hebt Gij woord gehouden.
Verhoor mij elke dag dat ik U aanroep,
dan geeft Ge mij weer nieuwe kracht.

De Heer is de verhevene die let op de geringe,
maar op de trotse neerziet van omhoog.
Uw goedheid, Heer, blijft duren zonder einde:
vergeet het maaksel van uw handen niet.

TWEEDE LEZING       Rom. 11, 33-36

Uit Hem en door Hem en voor Hem zijn alle dingen.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome

O onpeilbare rijkdom van Gods wijsheid en kennis !
Hoe ondoorgrondelijk zijn zijn beslissingen,
hoe onnaspeurlijk zijn wegen !
Wie kent de gedachte des Heren?
Wie is zijn raadsman geweest?
Wie kan vergoeding eisen
voor wat hij God heeft gegeven?
Want uit Hem en door Hem en voor Hem
zijn alle dingen.
Hem zij de glorie in eeuwigheid! Amen.

Vers voor het evangelie    Mt. 16, 18

Alleluia.
Gij zijt Petrus
en op deze steenrots zal Ik mijn Kerk bouwen,
en de poorten der hel zullen haar niet overweldigen.
Alleluia.

EVANGELIE        Mt. 16, 13 -20

Gij zijt Petrus, en Ik zal u de sleutels geven van het Rijk der hemelen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd kwam Jezus in de streek van Caesarea van Filippus
en Hij stelde zijn leerlingen deze vraag:
“Wie is, volgens de opvatting van de mensen, de Mensenzoon ?”

Zij antwoordden:
“Sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia,
weer anderen Jeremia of een van de profeten.”

“Maar gij – sprak Hij tot hen -, wie zegt gij dat Ik ben?”

Simon Petrus antwoordde:
“Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God.”

Jezus hernam:
“Zalig zijt gij, Simon, zoon van Jona,
want niet vlees en bloed hebben u dit geopenbaard
maar mijn Vader die in de hemel is.
“Op mijn beurt zeg Ik u:
Gij zijt Petrus;
en op deze steenrots zal Ik mijn Kerk bouwen
en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen.
“Ik zal u de sleutels geven van het Rijk der hemelen
en wat gij zult binden op aarde
zal ook in de hemel gebonden zijn,
en wat gij zult ontbinden op aarde
zal ook in de hemel ontbonden zijn.”

Daarop verbood Hij zijn leerlingen nadrukkelijk
iemand te zeggen, dat Hij de Christus was.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de zondagen.
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling.

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis

148. Bewonderenswaardig is de creativiteit en de edelmoedigheid van mensen en groepen die in staat zijn de beperkingen van het milieu op te heffen door de ongunstige effecten van de bestaande condities te veranderen en te leren te midden van wanorde en onzekerheid richting aan hun bestaan te geven. Op sommige plaatsen bijvoorbeeld, waar de gevels van de gebouwen zeer zijn achteruit gegaan, zijn er mensen die met veel zorg het interieur van hun woning onderhouden of zich op hun gemak voelen door de hartelijkheid en vriendschap van de mensen. Het positieve en weldadige maatschappelijke leven van de bewoners verspreidt licht in een op het eerste gezicht onleefbare omgeving. Soms is de menselijke ecologie prijzenswaardig die de armen te midden van zo grote beperkingen weten te ontwikkelen. Het gevoel van verstikking dat door woonagglomeraties en ruimten met een hoge bevolkingsdichtheid wordt veroorzaakt, wordt bestreden, als zich menselijke relaties van nabijheid en warmte ontwikkelen, als zich gemeenschappen vormen, als de beperkingen van het milieu worden gecompenseerd in de innerlijkheid van iedere persoon die zich voelt opgenomen in een netwerk van communicatie en verbondenheid. Zo houdt iedere plaats op een hel te zijn en wordt het de context van een waardig leven.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s