http://kerkengeloof.wordpress.com

Donderdag – H. Monica

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

 

Overweging
In de brief aan de christenen van Korinte vernemen wij allereerst dat de geloofsgemeenschap in die stad het goed doet. Paulus wenst deze gemeenschap genade en vrede toe. Want, in Korinte stond men open voor het getuigenis van het evangelie. Dat heeft een levendige kerkgemeenschap tot stand gebracht. Als dat gebeurt kunnen we er alleen maar dankbaar voor zijn en deze dankbaarheid voor God uitspreken.

EERSTE LEZING       I Kor. 1, 1-9

In Christus zijt gij in ieder opzicht rijk begiftigd.

Begin van de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte

Van Paulus,
door Gods wil geroepen tot apostel van Christus Jezus,
en van onze broeder Sóstenes,
aan de kerk Gods te Korinte,
aan hen die, geheiligd in Christus Jezus,
tot een heilig leven zijn bestemd,
samen met allen die allerwegen de naam aanroepen
van Jezus Christus, hun Heer en de onze.

Genade en vrede voor u
vanwege God onze Vader en de Heer Jezus Christus !

Steeds weer zeg ik God dank voor zijn genade
die u in Christus Jezus is gegeven.
Want in Christus zijt gij,
naarmate zijn getuigenis bij u ingang vond,
in ieder opzicht rijk begiftigd
met alle gaven van woord en kennis.
Op dit punt komt gij niets te kort,
terwijl gij vol verwachting uitziet
naar de openbaring van onze Heer Jezus Christus.
Hij zal u ook doen standhouden tot het einde
zodat u geen blaam treft op de dag van onze Heer Jezus.
God is getrouw,
die u geroepen heeft tot gemeenschap met zijn Zoon,
onze Heer Jezus Christus.

TUSSENZANG       145(144), 2-3, 4-5, 6-7

U wil ik loven, mijn God en Koning,
uw naam verheerlijken voor altijd.

U wil ik prijzen iedere dag,
uw Naam verheerlijken voor altijd.
De Heer is groot en alle lof waardig,
zijn grootheid is niet te doorgronden.

Uw daden verhaalt geslacht aan geslacht,
uw macht wordt alom verkondigd.
Men spreekt van uw luister en majesteit,
verspreidt de faam van uw wonderdaden.

Uw huiveringwekkende macht wordt vermeld,
uw grootheid door ieder geprezen.
Zij zingen de lof van uw grote mildheid
en juichen om uw rechtvaardigheid.

ALLELUIA        cf. Lc. 8, 15

Alleluia.
Zalig zij die het Woord Gods dat zij hoorden,
in een goed en edel hart bewaren
en vrucht voortbrengen door hun standvastigheid.
Alleluia

EVANGELIE            Mt. 24, 42-51

Weest waakzaam !

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen :
“Weest dus waakzaam
want gij weet niet op welke dag uw Heer komt.
“Begrijpt dit wel :
als de eigenaar van het huis wist
op welk uur van de nacht de dief zou komen,
zou hij blijven waken en in zijn huis niet laten inbreken.
“Weest ook gij dus bereid
omdat de Mensenzoon komt op het uur
waarop gij het niet verwacht.
“Wie is dus de trouwe en verstandige knecht,
die de Heer over zijn dienstvolk heeft aangesteld
om hun op tijd het eten te geven ?
“Gelukkig die knecht
als de heer bij zijn komst hem daarmee bezig vindt.
“Voorwaar, Ik zeg u :
hij zal hem aanstellen over alles wat hij bezit.
“Maar is die knecht slecht en zegt hij bij zichzelf :
mijn heer blijft nog wel een poosje weg,
en begint hij de andere knechten te slaan
en eet en drinkt hij met dronkaards,
dan zal de heer van die knecht komen op een dag
waarop hij het niet verwacht, en op een uur dat hij niet kent ;
en hij zal hem vierendelen
en hem het lot doen delen van de huichelaars.
“Daar zal geween zijn en tandengeknars.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

 

 

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis

152. De woningnood is in veel delen van de wereld, zowel op het platteland als in de grote steden, ernstig omdat de staatsbegroting gewoonlijk slechts een gedeelte van de vraag dekt. Niet alleen de armen, maar een groot gedeelte van de maatschappij komt serieuze moeilijkheden tegen om een eigen huis te verwerven. Het eigendom van een huis is van groot belang voor de waardigheid van de persoon en de ontwikkeling van het gezin. Het betreft een centraal thema in de menselijke ecologie. Als op een bepaalde plaats zich reeds chaotische agglomeraten van wankele huizen hebben ontwikkeld, dan gaat het vóór alles erom die wijken verder te ontwikkelen, niet om de bewoners ervan hun wortels te ontnemen en hen te verdrijven. Wanneer de armen in vervuilde voorsteden wonen, “is het noodzakelijk over te gaan tot een verhuizing en om geen lijden aan lijden toe te voegen, voorafgaand de passende informatie te verschaffen, alternatieven bestaande uit fatsoenlijke huizen aan te bieden en de belanghebbenden direct erbij te betrekken”. Tegelijkertijd zou de creativiteit ertoe moeten leiden de armoedige wijken binnen een gastvrije stad te integreren. “Hoe mooi zijn de steden die ongezond wantrouwen weten te overwinnen en hen die anders zijn, integreren en van die integratie een nieuwe factor van ontwikkeling maken! Hoe mooi zijn de steden die ook in hun architectonische planning vol ruimten zijn die verbinden, relaties tot stand brengen en de erkenning van de anderen bevorderen!”.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: