Drieëntwintigste zondag door het jaar

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Openingswoord

Met het begin van het schooljaar,
herneemt het leven zijn gewone gang.
Maar, wat is er nog gewoon?
Wordt het nog ooit gewoon,
zolang de coronaschaduw blijft hangen?
Het woord van Jezus blijft elke week klinken.
Hij geeft ons kracht en inspiratie, vandaag ook weer.
Hij doet ons nadenken over ‘elkaar corrigeren’, elkaar terechtwijzen.
Durven wij dat als christen?
Past dat als wij de vergevingsgezindheid van de Vader voor ogen houden?
Moge het woord van Jezus ons doen groeien
in echte liefde en zorg voor elkaar.

Laten wij nu eerst ons hart openen voor de Heer.
verwelkomen wij Hem in ons midden.

EERSTE LEZING          Ez. 33, 7-9

Als gij de boosdoener niet waarschuwt, kom Ik zijn bloed van u opeisen.

Uit de profeet Ezechiël

Zo spreekt de Heer:

“Gij, mensenkind,
als wachter heb Ik u aangesteld
over het volk van Israël.
“Hoort gij een woord uit mijn mond,
waarschuw hen dan namens Mij!
“Als Ik tot de boosdoener zeg:
Jij, boosdoener, jij moet sterven !
en als gij dan uw mond niet opendoet
en de boosdoener niet waarschuwt voor zijn gedrag,
dan sterft die boosdoener wel om eigen schuld,
maar dan kom Ik zijn bloed van u opeisen.
“Hebt gij de boosdoener echter gewaarschuwd voor zijn gedrag,
hem gezegd dat hij zich moet bekeren,
en hij bekeert zich niet,
dan sterft hij om zijn eigen schuld,
maar gij hebt uw leven gered.”

Antwoordpsalm       Ps. 95(94), 1-2, 6-7, 8-9

Keervers
Luistert heden naar Gods stem;
weest niet halsstarrig.

Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten,
juichen wij toe de Rots van ons heil.
Laat ons verschijnen voor Hem met een lofzang,
Hem met liederen eren.

Komt werpen wij ons aanbiddend ter aarde,
knielen wij neer voor Hem die ons schiep.
Hij is onze God en wij zijn volk,
Hij is de herder en wij zijn kudde.

Luistert heden dan naar zijn stem:
“Weest niet halsstarrig als eens in Meriba,
waar uw vaderen Mij wilden tarten
ofschoon zij mijn daden hadden gezien.”

TWEEDE LEZING      Rom. 13, 8-10

Liefde vervult de gehele wet.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van
Rome

Broeders en zusters,

Zorgt dat gij niemand iets schuldig zijt.
Uw enige schuld blijve de onderlinge liefde.
Wie zijn naaste bemint, heeft de wet vervuld.
Want de geboden:
gij zult niet echtbreken, niet doden,
niet stelen, niet begeren,
en alle andere kan men samenvatten in dit ene woord:
“Bemin uw naaste als uzelf”.
De liefde berokkent de naaste geen enkel kwaad.
Liefde vervult de gehele wet.

Vers voor het evangelie     2 Kor. 5, 19

Alleluia.
God was het die in Christus de wereld met zich verzoende
en Hij gaf ons de boodschap van de verzoening.
Alleluia.

EVANGELIE      Mt. 18, 15-20

Luistert hij naar u, dan hebt gij uw broeder gewonnen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:

“Wanneer uw broeder gezondigd heeft,
wijs hem dan onder vier ogen terecht.
“Luistert hij naar u, dan hebt gij uw broeder gewonnen.
“Maar luistert hij niet,
haal er dan een of twee personen bij,
opdat alles beruste
op de verklaring van twee of drie getuigen.
“Als hij naar hen niet wil luisteren,
leg het dan voor aan de Kerk.
“Wil hij ook naar de Kerk niet luisteren,
beschouw hem dan als een heiden of tollenaar.
“Voorwaar, Ik zeg u:
Wat gij zult binden op aarde
zal ook in de hemel gebonden zijn,
en wat gij zult ontbinden op aarde
zal ook in de hemel ontbonden zijn.

“Eveneens zeg Ik u:
Wanneer twee van u eensgezind op aarde iets vragen
– het moge zijn wat het wil –
zullen zij het verkrijgen
van mijn Vader die in de hemel is.
“Want waar er twee of drie verenigd zijn in mijn Naam,
daar ben Ik in hun midden.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

162. De moeilijkheid om deze uitdaging serieus te nemen houdt verband met een ethisch en cultureel verval waarmee de ecologische crisis gepaard gaat. De postmoderne mens loopt voortdurend het gevaar individualistisch te worden en veel huidige maatschappelijke problemen moeten in verband worden gebracht met het egoïstisch zoeken naar onmiddellijke bevrediging, met de crises rond gezin en maatschappij en met de moeilijkheid om medemensen werkelijk te erkennen. Vaak heeft men te maken met een excessieve en kortzichtige consumptie van ouders die de kinderen schaadt. Kinderen die steeds meer moeilijkheden ondervinden om een eigen huis te verwerven en een gezin te stichten. Bovendien houdt dit onvermogen om serieus te denken aan de toekomstige generaties verband met ons onvermogen onze horizon te verbreden en te denken aan al degenen die van verdere ontwikkeling worden buitengesloten. Denken wij niet alleen aan de armen van de toekomst, het is ook goed aan de armen van vandaag te denken, die maar weinig jaren op deze aarde leven en niet meer kunnen wachten. Daarom “is er behalve een loyale solidariteit tussen de generaties ook een dringende morele behoefte om de solidariteit binnen eenzelfde generatie te hernieuwen”.

 

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: